QUOC KHANH 2_9

          Tiếp tục việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm phổ biến, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy giữa các giáo viên trong trường và tìm ra những giải pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung Ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngày 19/5/2017, trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk đã tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học”. Tham dự hội thảo có toàn thể giáo viên nhà trường.

           

          Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của toàn thể giáo viên trong trường. các khoa chuyên môn đã xây dựng các bài tham luận có tính thực tế và thể hiện nhiều kinh nghiệm như: tham luận về phương pháp giảng dạy tích hợp lý thuyết với thực hành, tham luận cách soạn giáo án tích hợp, phương pháp dạy học tích cực… Mỗi bài tham luận đều được minh họa thông qua các tiết dạy rất sinh động.

         

 

          Hội thảo nhận được rất nhiều ý kiến thảo luận của cán bộ, giáo viên chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo của các khoa chuyên môn, và các giáo viên trong trường. Thông qua việc thảo luận, các nội dung đổi mới phương pháp dạy học đã được phân tích, trao đổi một cách sâu sắc, những ưu điểm nhược điểm của từng phương pháp, từ đó nâng cao nhận thức để giáo viên lựa chọn phương pháp đổi mới dạy học phù hợp với giai đoạn hiện nay, dạy học lấy người học làm trung tâm giúp người học tự khám phá những điều chưa biết chứ không thụ động tiếp thu những kiến thức được giáo viên sắp đặt sẵn từ đó đào tạo người học đáp ứng nhu cầu xã hội.

 

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

  

 

 

 

Tác giả: Ban Quản trị
Ngày: 22/05/2017