09_01_2019

        Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Sáng ngày 01/02/2018 trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể Đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động.


 

           Hội nghị đã được nghe đồng chí Đào Viết Hồ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Đắk Lắk, giới thiệu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.  Giúp cán bộ đảng viên và quần chúng nắm vững những nội dung cơ bản của bốn Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương  khóa XII, từ đó tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân viên trong nhà trường


Đồng chí Đào Viết Hồ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Đắk Lắk 

         Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Trần Thị Minh Lý, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cũng nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng là những quyết sách quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Mặt khác, đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, được xã hội đặc biệt quan tâm. Do đó, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí, hành động, mà còn đòi hỏi cá nhân phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của từng lĩnh vực của mình được phân công phụ trách.

Tác giả: Nam Đức
Ngày đăng: 01/02/2018