09_01_2019

ThS. Trần Thị Minh Lý
Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của trường, chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk và Pháp luật về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

 • Tổ chức cán bộ;
 • Kế hoạch - Tài chính;
 • Thanh tra;
 • Xây dựng kế hoạch tổng thể năm học; Mở mã ngành học; Liên kết đào tạo; Chiến lược đào tạo dài hạn;
 • Chủ tịch các Hội đồng (trừ những hội đồng đã phân công cho Phó hiệu trưởng là Chủ tịch); 
 • Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Phòng, chống tham nhũng;
 • Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Phó hiệu trưởng khi được đề nghị hoặc thấy cần thiết;
 • Sinh hoạt tại phòng Hành chính - Tổ chức;

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau: 

 • Phòng Tài chính - Kế toán;
 • Phòng Hành chính - Tổ chức;

ThS. NGÔ HUY CHƯƠNG
Phó hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk và Pháp luật về công tác được phân công phụ trách:

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

 • Khối Nghề phổ thông; Trung cấp nghề; Sơ cấp nghề​; Các hoạt động của phòng Công tác học sinh - Sinh viên; Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp;
 • Các hoạt động văn hóa, thể thao, công tác xã hội, từ thiện và công tác Buôn kết nghĩa; bảo vệ môi trường;
 • Công tác Quốc phòng; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trong Nhà trường; công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ;
 • Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai các công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi Hiệu trưởng ủy quyền;
 • Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường tổ chức các phong trào thi đua;
 • Chủ tịch các hội đồng khen thưởng và kỷ luật, xét cấp học bổng khuyến khách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên
 • Công tác Pháp chế  
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công;
 • Sinh hoạt tại Khoa Lao động hướng nhiệp;

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

 • Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
 • Khoa Lao động hướng nghiệp.

ThS. HÀ THỊ THUYÊN
Chủ tịch Công Đoàn
Trưởng khoa: Cơ bản

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật những việc thuộc nhiệm vụ của Khoa:

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

 • Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo và trực tiếp điều hành các chương trình công tác, kế hoạch phát triển của khoa phù hợp với chương trình, kế hoạch và tiến độ chung của nhà trường;
 • Trực tiếp phân nhiệm vụ, theo dõi, kiểm tra, nhận xét đánh giá nhân sự trong khoa (Cả biên chế, hợp đồng và thỉnh giảng);
 • Chỉ đạo cho giáo viên trong khoa xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng giáo trình, đồ dùng dạy học...;
 • Sinh hoạt tại khoa Cơ bản; 
 

CN. NGÔ KHẮC DŨNG
P. Trưởng phòng: Hành chính-Tổ chức
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật những việc thuộc nhiệm vụ của phòng Hành chính - Tổ chức:

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

 • Điều hành hoạt động của phòng đạt hiệu quả, quản lý ngày giờ công của nhân viên thuộc phòng Hành chính - Tổ chức;
 • Đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức danh thuộc nhà trường quản lý;
 • Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng trong Trường theo quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà trường;
 • Phối hợp thực hiện quản lý, điều chuyển, cải tạo hạ tầng cơ sở. Tổ chức thực hiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; y tế, vệ sinh phòng bệnh; bảo vệ an ninh và trật tự trong trường;
 • Sinh hoạt tại phòng Hành chính - Tổ chức; 

ThS. NGUYỄN VIẾT TIẾN
Trưởng phòng: Đào tạo
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật những việc thuộc nhiệm vụ của phòng Đào tạo:

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

 • Điều hành hoạt động của phòng đạt hiệu quả, quản lý ngày giờ công của nhân viên thuộc phòng Đào tạo;
 • Đề nghị ký hoặc chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên thỉnh giảng;
 • Quan hệ với các cá nhân hoặc tổ chức bên ngoài trường để phát triển công tác đào tạo của Nhà trường, bồi dưỡng giáo viên;
 • Sinh hoạt tại phòng Đào tạo; 

CN. TRƯƠNG QUANG THÁI
Trưởng phòng: Tài chính - Kế toán
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật những việc thuộc nhiệm vụ của phòng Tài chính - Kế toán:

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

 • Điều hành hoạt động của phòng đạt hiệu quả, quản lý ngày giờ công của nhân viên thuộc phòng Tài chính - Kế toán;
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch tài chính hàng năm, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó;
 • Lập quyết toán hàng quý, năm và thực hiện mở sổ sách kế toán theo đúng quy định về chế độ tài chính - kế toán của Nhà nước;
 • Quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện nghip vụ kế toán về tất cả các khoản thu, chi của Trường; thanh quyết toán và theo dõi công nợ;
 • Sinh hoạt tại phòng Tài chính - Kế toán; 

ThS. ĐẶNG VIỆT HÀ
Trưởng phòng: Công tác HSSV
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật những việc thuộc nhiệm vụ của phòng Quản lý học sinh:

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

 • Điều hành hoạt động của phòng đạt hiệu quả, quản lý ngày giờ công của nhân viên thuộc phòng Công tác HSSV;
 • Quản lý kết quả rèn luyện từng học kỳ, năm học, khóa học của học sinh;
 • Được triệu tập học sinh để giải quyết các công việc có liên quan;
 • Được mời phụ huynh học sinh đến để trao đổi, phối hợp giáo dục học sinh;
 • Sinh hoạt tại phòng Công tác HSSV; 

CN. TRỊNH XUÂN HÒA
P. Trưởng phòng: Quản trị thiết bị
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật những việc thuộc nhiệm vụ của phòng Quản lý thiết bị:

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

 • Điều hành hoạt động của phòng đạt hiệu quả, quản lý ngày giờ công của nhân viên thuộc phòng Quản trị thiết bị;
 • Quản lý kho thiết bị và kho lưu trữ tài liệu của trường. Tổ chức và điều phối việc cho cán bộ, giảng viên, giáo viên mượn thiết bị;
 • Sinh hoạt tại phòng Quản trị thiết bị; 

CN. NGUYỄN XUÂN LÃM
Trưởng khoa: Công nghệ thông tin
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật những việc thuộc nhiệm vụ của Khoa:

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

 • Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo và trực tiếp điều hành các chương trình công tác, kế hoạch phát triển của khoa phù hợp với chương trình, kế hoạch và tiến độ chung của nhà trường;
 • Trực tiếp phân nhiệm vụ, theo dõi, kiểm tra, nhận xét đánh giá nhân sự trong khoa (Cả biên chế, hợp đồng và thỉnh giảng);
 • Chỉ đạo cho giáo viên trong khoa xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng giáo trình, đồ dùng dạy học...;
 • Sinh hoạt tại khoa Công nghệ thông tin; 

ThS. VŨ LAN HƯƠNG
Trưởng khoa: Tài chính - Kế toán
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật những việc thuộc nhiệm vụ của Khoa:

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

 • Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo và trực tiếp điều hành các chương trình công tác, kế hoạch phát triển của khoa phù hợp với chương trình, kế hoạch và tiến độ chung của nhà trường;
 • Trực tiếp phân nhiệm vụ, theo dõi, kiểm tra, nhận xét đánh giá nhân sự trong khoa (Cả biên chế, hợp đồng và thỉnh giảng);
 • Chỉ đạo cho giáo viên trong khoa xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng giáo trình, đồ dùng dạy học...;
 • Sinh hoạt tại khoa Tài chính - Kế toán; 

CN. NGUYỄN THIÊN PHÚ
Trưởng khoa: Lao động hướng nghiệp
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật những việc thuộc nhiệm vụ của Khoa:

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

 • Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo và trực tiếp điều hành các chương trình công tác, kế hoạch phát triển của khoa phù hợp với chương trình, kế hoạch và tiến độ chung của nhà trường;
 • Trực tiếp phân nhiệm vụ, theo dõi, kiểm tra, nhận xét đánh giá nhân sự trong khoa (Cả biên chế, hợp đồng và thỉnh giảng);
 • Chỉ đạo cho giáo viên trong khoa xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng giáo trình, đồ dùng dạy học...;
 • Sinh hoạt tại khoa Lao động hướng nghiệp;