09_01_2019

Sứ mạng của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, hành chính văn thư, quản lý và kinh doanh khách sạn, công nghệ thông tin và xây dựng dân dụng - công nghiệp; sáng tạo và chuyển giao tri thức khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường hội nhập quốc tế.