QUOC KHANH 2_9

Tải file

1. Dự kiến đợt thi tiếp theo vào 30/09/2017

2. Hết hạn nhận hồ sơ và đăng ký thi lại : ngày 19/09/2017

3. Hồ sơ gồm:  2 hình 3 x 4; 1 CMND photo