Giải a closer look 1 trang 50 unit 11 tiếng anh 7 mới

     

Tiếng Anh lớp 7 bắt đầu Unit 11: A Closer Look 1 trang 50-51

Loạt bài soạn, giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 bắt đầu Unit 11 A Closer Look 1 sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để hướng dẫn các em học sinh lớp 7 dễ dàng sẵn sàng bài để học tốt môn giờ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Giải a closer look 1 trang 50 unit 11 tiếng anh 7 mới

*

A closer look 1 (phần 1 → 7 trang 50-51 SGK tiếng Anh 7 mới)

1. Cross out the means of transport that doesn"t go with the verb. (Gạch quăng quật phương tiện vận tải đường bộ không đi cùng động từ.)

a. drive: drive a motorbike, drive a car, drive a bus, drive a train.b. ride: ride a horse, ride a bicycle, ride a motorbike, ride-a-car;c. fly: fly aspace ship, fly a plane, fly a balloon, fly a train;d. sail: sail a ship, sail a boat, sail a vessel, Gail a bus.e. pedal: pedal a bicycle, pedal a motorcycle, pedal a cydeboat, pedal an airplane.2. The students are thinking of means of transport. Can you match the students with the transport? (Các học viên đang suy nghĩ về những phương luôn thể giao thông. Chúng ta có thể nối các học sinh với phương tiện đi lại không?)

a - 6. It can float. - If s a ship. (Nó rất có thể nổi - Đó là 1 trong những con thuyền.)

b - 3. You need lots of space to park it! - If s a bus. (Bạn cần không gian rộng để đỗ xe. -Đó là 1 trong chiếc xe pháo bus.)

c - 5. There is a heated air inside. - If s a balloon. (Có không khí nóng bên trong nó. - Đó là khinh khí cầu.)

d - 4. It has two pedals. - If s a bicyde. (Nó bao gồm 2 bàn đạp. Đó là một chiếc xe đạp.)

e - 2. If s dangerous if they crash land. - If s a plane. (Rất nguy hiểm nếu chúng đâm xuống mặt khu đất - Đó là lắp thêm bay.)

f -1. So many people ride them in Vietnam! - If s a motorbike. (Nhiều fan đi dòng xe này ngơi nghỉ Việt nam-Đó là xe máy.)

3. In or on? Complete the sentences.

Xem thêm: Giới Thực Vật Chia Làm Các Ngành Nào ? Thực Vật Được Chia Thành Những Ngành Nào

(In hay on? hoàn thành câu.)

1. On2. On3. On4. In5. In, on

4. Listen and tick the correct box. (Nghe và ghi lại ô đúng)

Bài nghe:

1. What will you be next?

2. bởi vì you think you can use it in bad weather?

3. How much fuel will these means of transport use?

4. Will pollution be much worse?

1Can I help you?What"s the matter?
2Are you Mr Lee?How are you?
3Do you understand?Where are you living?
4Would you bởi me a favor?Why are you so late today?
5Can you tell me who is on duty today?When should we start?

5. Now repeat the questions. (Bây giờ đồng hồ lặp lại các câu hỏi.)

Bài nghe:

1. What will you be next?

2. vày you think you can use it in bad weather?

3. How much fuel will these means of transport use?

4. Will pollution be much worse?

6.

Xem thêm: Trả Ơn Con Lợn Ý Nghĩa - Mn Ơi Giải Giúp Em Bài Này Với Ạ

Practise these questions. Work out whether they have rising or falling intonation? Then listen & repeat. (Thực hành các thắc mắc sau. Tra cứu xem chúng bao gồm giọng điệu lên giỏi xuống. Tiếp đến nghe và nhắc lại.)

1Have you ever heard of bullet trains?
2Will you be a doctor in the future?
3What would you lượt thích to drink?
4Who do you think will win?
5Do you think we will use driverless cars in the future?