Abandon Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Abandon là gì

*
*
*

abandon
*

abandon /ə"bændən/ ngoại đụng từ bộm (nhiếp ảnh) (nhiếp ảnh) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tự bỏ; vứt rơi, ruồng bỏto abandon a hope: từ quăng quật hy vọngto abandon one"s wife và children: ruồng bỏ vợ conto abandon oneself to: đắm đuối, đắm chìm vào (nỗi thất vọng...) danh từ sự phóng túng, sự từ bỏ do, sự buông thảwith abandon: phóng túng
bỏbỏ cuộc (đăng ký)bỏ đibỏ hoangloại bỏvứt bỏxóa bỏabandon shiprời ngoài tàubỏ phếtừ bỏabandon ship (to...)bỏ tàu <ə"bændən> ngoại động từ o từ bỏ; bỏ rơi, ruồng bỏ; hủy bỏ bỏ; xoá bỏ § khổng lồ abandon a claim : xoá bỏ quyền khai thác (mở) § to abandon a well : bỏ giếng (khoan), huỷ giếng (khoan) § to abandon a hope : từ bỏ hy vọng § khổng lồ abandon one"s wife & children: ruồng bỏ vợ bé § to lớn abandon oneself khổng lồ : đắm đuối, chìm đắm vào (nỗi thất vọng...) o bỏ vĩnh viễn không khai thác dầu, khí ở một giếng sau khi đã lấp bí mật o bỏ giếng đã khoan o hủy bỏ hợp đồng danh từ o sự tự do, sự buông thả, sự phóng túng
*Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ ' Substitute Là Gì Trong Tiếng Việt? Substitute For In Vietnamese

*

*

abandon

Từ điển Collocation

abandon verb

1 leave sb/sth

ADV. hastily The village had been hastily abandoned.

PHRASES be found/left abandoned The car was found abandoned in a nearby town.

2 stop doing/supporting sth

ADV. altogether, completely, entirely, totally The government does not propose to lớn abandon the project altogether. | effectively, largely, virtually This principle has now been effectively abandoned. | simply Traditional policies were simply abandoned. | formally | quickly | quietly The plans for reform were quietly abandoned. | temporarily | voluntarily

VERB + ABANDON be forced lớn | decide to

PREP. for He abandoned the army for politics. | in favour of She abandoned teaching career in favour of sport.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Official Account Là Gì? Cách Tạo Một Zalo Oa Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Oa

Oil và Gas Field Glossary

To cease efforts to produce fluids from a well in a depleted formation và to plug the well without adversely affecting the environment.

English Synonym và Antonym Dictionary

abandons|abandoned|abandoningsyn.: cease depart desert discard discontinue evacuate forsake leave quit relinquish surrender withdrawant.: conserve maintain retain