TIẾNG ANH 6 TẬP 2

     
Giải bài tập Unit 12 Getting started giờ đồng hồ Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp những em học xuất sắc Tiếng Anh 6.

Bạn đang xem: Tiếng anh 6 tập 2

Giải bài bác tập giờ Anh 6 Unit 12 Getting Started

Hướng dẫn học tập Unit 12: Robots nằm trong bộ tài liệu giải bài xích tập giờ Anh 6 Kết nối học thức sẽ dịch nội dung bài nghe thuộc gợi ý phương pháp để hoàn thành những yêu cầu trong bài.

I. Listen and read

Nick: Dr Adams! Can you tell us about the robots in the show, please?Dr Adams: Sure. This is H8, a trang chủ robot. It can bởi the dishes, iron clothes, put toys away...Nick: It looks very useful!Dr Adams: Yes, it can even make meals.Phong: Look! That's biggest robot in the show.Dr Adams: Right, it's WB2, a worker robot, it's the strongest & faster robot here.Nick: What can it do?Dr Adams: It can move heavy things or repair broken machines.Nick: & what is this?Dr Adams: It's Shifa, a doctor robot. It's the smartest robot. It can help sich people và do many things lượt thích humans.DịchNick: tiến sĩ Adams! Chú rất có thể cho chúng con cháu biết về các robot trong buổi biểu hiện được không?Tiến sĩ Adams: chắc chắn rằng rồi. Đây là H8, một robot gia đình. Nó có thể rửa bát, ủi quần áo, cất đồ nghịch ...Nick: Nó trông siêu hữu ích!Tiến sĩ Adams: Đúng vậy, nó thậm chí rất có thể nấu ăn.Phong: nhìn kìa! Đó là robot lớn số 1 trong buổi trình diễn.
Tiến sĩ Adams: Đúng rồi, sẽ là WB2, một robot công nhân, nó là robot mạnh nhất và nhanh hơn ngơi nghỉ đây.Nick: Nó rất có thể làm gì?Tiến sĩ Adams: Nó có thể di chuyển rất nhiều thứ nặng trĩu hoặc thay thế máy móc bị hỏng.Nick: Và đó là gì?Tiến sĩ Adams: Đó là Shifa, một robot chưng sĩ. Đó là robot lý tưởng nhất. Nó rất có thể giúp đỡ mọi tín đồ và làm nhiều việc giống như con người.

Xem thêm: Cách Xác Định Trọng Tâm Của Một Vật Phẳng Mỏng Bằng Thí Nghiệm

II. Read the conversation again & tick (“) T (True) or F (False)

TF1. H8 is a very useful robot. 2. WB2 can't repair broken machines. 3. Shifa is a doctor robot. 4. H8 is the fastest in the robot show. 5. Shifa is very smart.
Answer1. T2. F3. T4. F5. T

III. Complete the following sentences, using the adjectives in the box.

fast smart useful heavy strong
1. My dad bought me a very........... Trang chủ robot last week. It helps me to vì chưng many household chores.2. This is a very ........... Car. It can travel at a speed of 300 km per hour.3. He's very ................... He can move a big car!4. They're making a very ............ Robot. It can understand 30 languages.5. The table is too ............ For me lớn move on my own.Answer1. Useful=> My dad bought me a very useful trang chủ robot last week. It helps me to vì chưng many household chores.2. Fast=> This is a very fast car. It can travel at a tốc độ of 300 km per hour.3. Strong=> He's very strong. He can move a big car!4. Smart=> They're making a very smart. Robot. It can understand 30 languages.5. Heavy=> The table is too heavy for me to lớn move on my own.

Xem thêm: Biểu Thức Tính Năng Lượng Điện Trường Trong Tụ Điện Trường, Công Thức Tính Năng Lượng Điện Trường

IV. Match the following activities with the pictures

a. Iron clothesb. Make mealsc. Move heavy thingsd. Vì chưng the dishese. Repair a broken machine
f. Put toys awayAnswer1. B2. C3. E4. D5. F6. A

V. GAME: Miming

Work in groups. A student mimes one of the activities in 4 & the others try to lớn guess. Then swapAnswerHọc sinh thâm nhập trò nghịch trên lớp.-/-Giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 Unit 12 sách Kết nối tri thức do Đọc tư liệu tổng hợp, hi vọng để giúp các em học giỏi môn giờ Anh 6 thật thú vị cùng dễ dàng.