Bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án

     

Reported speech là dạng câu loại gián tiếp được đưa sang tự câu trực tiếp, để truyền đạt lại ý của một bạn nào đó. Dạng câu trực tiếp con gián tiếp hay xuất hiện xum xuê trong các bài tập tiếng Anh. ở kề bên việc nói lại những kiến thức lý thuyết, công ty chúng tôi còn có đến cho mình các dạng bài tập câu trực tiếp gián tiếp và kèm theo lời giải cụ thể bên phía bên dưới cùng.

Bạn đang xem: Bài tập câu gián tiếp lớp 8 có đáp án

*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu loại gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu gián tiếp
Present simple

(Hiện trên đơn)

Past simple

(Hiện tại đơn)

Present continuous

(Hiện trên tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Present perfect

(Hiện tại hoàn thành)

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại xong xuôi tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ hoàn thành tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ dứt tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Bài tập 1: Hãy chuyển các câu sau tự câu trực tiếp quý phái câu con gián tiếp

1.”I am reading a novel”, nam said.

➔ nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go to lớn the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to vày this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

Bài tập 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minh asked me______________________________.

2. “Say goodbye khổng lồ my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean send the letter khổng lồ you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

Xem thêm: Thời Tiết, Khí Hậu Là Gì Lớp 6 Bài 18: Thời Tiết, Khí Hậu Và Nhiệt Độ Không Khí

4. “Where is the best place khổng lồ eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What vị you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go to lớn work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked him, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted to lớn know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

Bài tập 3: hãy lựa chọn đáp án đúng nhất mặt dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. Was getting

B. Had got

C. Get

D. Got

2. Cuong said that he _______ to go to japan the next week.

A. Wanted

B. Will want

C. Would want

D. Had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. To lớn stay

B. Stay

C. Staying

D. Stays

4. “When did you go khổng lồ the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go to lớn the cinema

B. She had gone to lớn the cinema

C. She went to the cinema

D. She will go to the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. Wouldn’t buy a new car

C. Buy a new car

D. Will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told him ________________________.

A.to use too much cold water

B. Not to use too much cold water

C. Use too much cold water

D. Using too much cold water

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My friend said that they would go lớn the theater the next day.Jun said that cố gắng had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive before his brother.My teacher told us not khổng lồ forget to bởi that homework.

Bài tập 2:

Minh asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye to lớn their grandparents.Mai asked him if Mr Bean had sent the letter to lớn him.Oanh asked me where the best place to lớn eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone khổng lồ work the day before.My sister asked him how long he had learnt English.She wanted khổng lồ know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Xem thêm: Trong Các Nhóm Quả Nào Dưới Đây Gồm Những Quả Khô, Nhóm Nào Dưới Đây Gồm Những Quả Khô

Bài tập 3:

Chọn B (dấu hiệu: the day before chuyển từ yesterday yêu cầu lùi thì sống câu con gián tiếp)Chọn C (dấu hiệu: the next day đề xuất lùi thì làm việc câu loại gián tiếp)Chọn A (told sb lớn V)Chọn B (lùi thì làm việc câu con gián tiếp)Chọn B (lùi thì ngơi nghỉ câu con gián tiếp)Chọn B (told sb not khổng lồ V)

Thực hành về bài bác tập câu trực tiếp loại gián tiếp để giúp đỡ các em có tác dụng quen với dạng bài xích tập này cùng làm kiểm tra có kết quả cao hơn. Chúc các em học tập tốt.