Bài Tập Xác Định Tên Kim Loại Lớp 10

     

ktktdl.edu.vn giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Xác định tên kim loại, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

*Bạn đang xem: Bài tập xác định tên kim loại lớp 10

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Xác định tên kim loại:Dạng 1: Xác định tên kim loại. Bài tập tìm tên kim loại thường gặp được giải trong các dạng sau đây: Tính trực tiếp khối lượng mol của kim loại. Tìm giới hạn khối lượng mol của kim loại và dựa vào giả thiết. Lưu ý: Thường sử dụng các phương pháp như: Phương pháp trung bình, định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn electron … để tìm kim loại.Ví dụ 2: Cho 8,5 gam hai kim loại hóa trị I đứng sát nhau trong bảng tuần hoàn hóa học vào nước thu được 3,36 lít khí bay lên. Tìm tên của hai kim loại đó?Ví dụ 3: Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị II trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200ml dung dịch AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan.

Xem thêm: Có Hai Lò Xo Một Lò Xo Dãn 4Cm


Xem thêm: Dinh Dưỡng Của Sán Lá Gan Dinh Dưỡng Bằng Cách Nào, Lý Thuyết Về Sán Lá Gan


Kim loại M là?Ví dụ 4: Nhúng một thanh graphit được phủ một lớp kim loại hóa trị (II) vào dung dịch CuSO4 dư. Sau phản ứng khối lượng của thanh graphit dịch AgNO3 thì khi phản ứng xong thấy khối lượng thanh graphit tăng lên 0,52 gam. Kim loại hóa trị (II) là kim loại nào sau đây?Ví dụ 6: Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là?Ví dụ 7: Điện phân dung dịch muối MCln với điện cực trơ. Khi ở catot thu được 16g kim loại M thì ở anot thu được 5,6 lít khí (đktc). M là?