Box office là gì

     
The theatre had left four complimentary tickets at the box office lớn thank me for doing some promotion.

Bạn đang xem: Box office là gì


Dưới đó là những mẫu mã câu gồm chứa từ bỏ "box office", trong cỗ từ điển trường đoản cú điển tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo phần lớn mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với trường đoản cú box office, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ box office trong cỗ từ điển từ bỏ điển giờ Anh

1. Truth at Box Office Mojo.

2. To demolish box-office barriers.

3. 300 million at the box office.

4. The box office opens at ten.

5. Box-office receipts have exceeded expectations.

6. The moktktdl.edu.vne bombed at the box office.

7. The film smashed all box office records.

8. Tickets are available at the box office.

9. The play was a box-office success .

10. Tickets are available from the box office.

11. "Heaven"s Gate" was a box-office flop.

12. Collect your tickets at the box office.

13. The moktktdl.edu.vne broke all box-office records.

14. Went into orbit at the box office, too.

15. The film was a huge box-office success.

16. Jurassic Park had broken all box office records.

17. 26 Collect your tickets at the box office.

18. Cinema box-office takings in 2001 were £600m.

19. The moktktdl.edu.vne bombed out at the box office.

20. It has cleaned up at the box office.

21. The film flopped badly at the box office.

22. Box-office success mattered more than artistic merit.

23. The moktktdl.edu.vne became a box-office record breaker.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Trang 122 Sgk Tiếng Việt 5, Tải Luyện Từ Và Câu Lớp 5

24. Tickets may be turned in at the box office.

25. For years he was a boffo box office certainty.

26. Everyone expects Broadways box office khổng lồ plummet in September.

27. Her first moktktdl.edu.vne was an international box-office smash.

28. The moktktdl.edu.vne has been a huge box-office success .

29. Her last film was a surprise box-office hit.

30. Box office hours are 10 a.m. To 6 p.m.

31. The box office takings are up on last week.

32. The musical has done very well at the box office .

33. The film has taken £180 million at the box office.

34. Box office receipts for the film have hit $50 million.

35. Box office takings are up by 40 % on last year.

36. He is a star with pull at the box office.

37. It broke box office records from thủ đô new york to Rio.

38. This moktktdl.edu.vne brought 3.4 billion yen in the box office.

39. Tickets may be purchased in advance from the box office.

40. The box-office receipts fell short of the manager"s expectations.

41. Had critical respectability và box-office success made Lucas bankable?

42. The concert grossed a massive £2 million at the box office.

43. 4 The film has taken £180 million at the box office.

44. Nobody could overlook the fact that box office sales were down.

45. It went on khổng lồ gross $4.1 million at the box office.

46. Và Hollywood has discovered that bad language is good box office.

47. 27 Nobody could overlook the fact that box office sales were down.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Skills 2 Unit 9, Unit 9 Lớp 6: Skills 2 (Trang 33)

48. The major box office attraction was, of course, the inimitable Peter Hunningale.