Cấu Trúc Lặp Với Số Lần Chưa Biết Trước

     

1. Các vận động lặp cùng với số lần chưa chắc chắn trước

a. Lấy ví dụ 1:

- Một ngày, Long đưa ra quyết định cứ 10 phút call điện một lần đến Trang mang đến đến bao giờ có fan nhấc máy.

Bạn đang xem: Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

=> không thể biết trước được chu kỳ lặp tối đa. Điều kiện để hoàn thành hoạt hễ lặp chính là có bạn nhấc máy.

b. Ví dụ 2:

- Nếu cùng lần lượt n số trường đoản cú nhiên trước tiên (n = 1, 2, 3,...), ta sẽ được các kết quả:

T1 = 1T2 = 1 + 2T3 = 1 + 2 + 3

=> phải cộng bao nhiêu số từ nhiên trước tiên để ta cảm nhận tổng Tn nhỏ dại nhất to hơn 1000?

- Phân tích bài xích toán:

n

Tổng Tn

Điều kiện Tn ≤ 1000

1

Tn = 1

Đúng

2

Tn = 1 + 2

Đúng

3

Tn = 1 + 2 + 3

Đúng

...

...

Đúng

?

Tn = 1 + 2 + 3 + ... + ?

Sao đến Tn nhỏ tuổi nhất >1000

Sai,

Kết thúc việc tính tổng.

- mô tả thuật toán: Kí hiệu S là tổng yêu cầu tìm và ta có thuật toán như sau:

Bước 1. S (leftarrow) 0, n (leftarrow) 0.Bước 2. Nếu như S ≤ 1000, n (leftarrow) n + 1; ngược lại chuyển tới bước 4.Bước 3. S (leftarrow) S + n và quay trở lại bước 2.Bước 4. In kết quả: S với n là số từ nhiên nhỏ dại nhất làm thế nào cho S > 1000. Chấm dứt thuật toán.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh Lớp 9 Unit 4, Unit 4 Lớp 9: Life In The Past

- Ta bao gồm sơ vật dụng khối :

*

- nhấn xét: Để viết chương trình hướng dẫn máy tính triển khai các hoạt động lặp như trong số ví dụ trên, ta rất có thể sử dụng câu lệnh bao gồm dạng lặp cùng với số lần chưa chắc chắn trước.

2. Ví dụ về lệnh lặp cùng với số lần chưa chắc chắn trước

- vào Pascal câu lệnh lặp cùng với số lần chưa biết trước tất cả dạng:

while vì ;

- trong đó:

Điều khiếu nại thường là 1 phép so sánh;Câu lệnh rất có thể là câu lệnh đơn giản và dễ dàng hay câu lệnh ghép.

- Câu lệnh lặp này được tiến hành như sau:

Bước 1: kiểm soát điều kiện.Bước 2: Nếu đk SAI, câu lệnh sẽ bị bỏ qua cùng việc triển khai lệnh lặp kết thúc. Nếu điều kiện đúng, thực hiện câu lệnh và quay trở lại bước 1.

Ví dụ 3:

While a

- trong đó:

While, vì chưng là các từ khóa.Điều khiếu nại là aCâu lệnh là a:=a+1 (câu lệnh đơn).

Ví dụ 4:

While a>b bởi vì

Begin

write(‘a>b’);

a:=a-1;

End;

- vào đó:

while, vày là các từ khóa.Điều kiện lặp là a > b (chứa phép so sánh).Câu lệnh là Write(‘a>b’) và a:=a-1 (câu lệnh ghép).

Ví dụ 5:

- yêu thương cầu: cần sử dụng câu lệnh lặp While … bởi để viết chương trình diễn tả thuật toán trong ví dụ như 2

var S,n: integer;

Begin

S:=0;

n:=0;

while S

n:=n+1;

S:=S+n;

end;

write(‘Tong S= ’,S,‘ va ’,n,’ la so tu nhien nho nhat thế nào cho S>1000’);

Readln;

End.

Ví dụ 6:

- yêu thương cầu: với cái giá trị nào của n (n>0) thì (frac1n)nhỏ rộng 1 sai số đến trước ví dụ:(frac1nhoặc (frac1n?

uses crt;

var x: real; n: integer;

const sai_so=0.003;

begin

clrscr;

x:=1; n:=1;

while x>=sai_so bởi vì

begin

n:=n+1;

x:=1/n;

end;

writeln('So n nho nhat de 1/n

readln;

end.

Xem thêm: Tại Sao Chúng Ta Cần Ăn Protein Từ Các Nguồn Thực Phẩm Khác Nhau ?

3. Lặp vô hạn lần – Lỗi lập trình nên tránh

- khi viết công tác sử dụng kết cấu lặp cần chú ý tránh làm cho vòng lặp không bao giờ kết thúc.