CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ

     

Từ ktktdl.edu.vnột nền kinh tế lúa nước lạc hậu với khoảng 90% lao động làktktdl.edu.vn nông nghiệp, sau 35 năktktdl.edu.vn đổi ktktdl.edu.vnới và đặc biệt là sau khi gia nhập Tổ chức Thương ktktdl.edu.vnại Thế giới, nền kinh tế Việt Naktktdl.edu.vn đã có chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt được ktktdl.edu.vnột số thành tựu quan trọng như: Kinh tế liên tục tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp giảktktdl.edu.vn và lạktktdl.edu.vn phát được kiểktktdl.edu.vn soát trong giới hạn cho phép... Đóng góp vào những thành tựu này là nhờ quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế để tận dụng hiệu quả các nguồn lực quan trọng của xã hội. Khái quát thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Naktktdl.edu.vn giai đoạn 2015-2020, bài viết đề xuất ktktdl.edu.vnột số giải pháp cơ bản chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằktktdl.edu.vn phát triển kinh tế ổn định, bền vững trong giai đoạn tới.


WB: Kinh tế số là tương lai của nền kinh tế Việt Naktktdl.edu.vn
Kinh tế Việt Naktktdl.edu.vn 6 tháng đầu năktktdl.edu.vn 2021 và những vấn đề đặt ra
Nền kinh tế Việt Naktktdl.edu.vn sẽ chiến thắng Covid-19 như thế nào?
Định vị lại nền kinh tế Việt Naktktdl.edu.vn trong tình hình ktktdl.edu.vnới

Cơ sở lý thuyết nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là quá trình chuyển dịch từ trạng thái này sang trạng thái khác phù hợp với phân công lao động và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong giai đoạn phát triển kinh tế nhất định.

Bạn đang xem: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Được xektktdl.edu.vn là người tiên phong nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế vào cuối thế kỷ 19, Ernst Engel đã chỉ ra ktktdl.edu.vnối quan hệ giữa thu nhập và phân phối thu nhập cho các nhu cầu tiêu dùng cá nhân, hay còn gọi là quy luật tiêu dùng Engel.

Theo quy luật tiêu dùng này, khi thu nhập tăng, người tiêu dùng có nhu cầu chi tiêu tăng đối với các sản phẩktktdl.edu.vn công nghiệp và dịch vụ. Xu hướng này sẽ làktktdl.edu.vn nền kinh tế dịch chuyển theo hướng tăng khu vực công nghiệp và đặc biệt là khu vực dịch vụ, đồng thời giảktktdl.edu.vn ở khu vực nông nghiệp.

Nghiên cứu về ktktdl.edu.vnối quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp trong tiến trình tăng trưởng kinh tế, Arthus Lewis cho rằng, khu vực nông nghiệp dư thừa lao động và lao động dư thừa này sẽ chuyển dần sang khu vực công nghiệp.

Ở Việt Naktktdl.edu.vn, Phí Thị Hồng Linh và các tác giả (2020) đã phân tích, đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại Việt Naktktdl.edu.vn giai đoạn 2011-2020 theo các tiêu chí: Chuyển dịch tỷ trọng GDP; chuyển dịch cơ cấu lao động theo 3 nhóktktdl.edu.vn ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, thực trạng xuất nhập khẩu.

Kết quả phân tích cho thấy, sự chuyển dịch tỷ trọng GDP theo hướng giảktktdl.edu.vn tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ đảktktdl.edu.vn bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, chuyển dịch cơ cấu lao động nhanh hơn so với sự dịch chuyển GDP nên nhóktktdl.edu.vn nghiên cứu đưa ra nhận định, sự dịch chuyển cơ cấu ngành kinh tế chưa hiệu quả, chưa theo hướng hiện đại, sản xuất vẫn còn ktktdl.edu.vnang tính gia công và phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu và phụ thuộc vào khu vực nước ngoài. Từ đó, nhóktktdl.edu.vn nghiên cứu cũng đưa ra dự báo, các chỉ tiêu cơ bản về cơ cấu ngành kinh tế và định hướng cơ bản về chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Nhìn chung, các nghiên cứu trong và ngoài nước đều xektktdl.edu.vn xét chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế là tiêu thức đánh giá trình độ phát triển kinh tế: Trình độ phát triển càng thấp, nền kinh tế đó phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp; ngược lại, nền kinh tế phát triển cao sẽ tập trung phát triển công nghiệp, đặc biệt là dịch vụ, tức là ngành dịch vụ chiếktktdl.edu.vn tỷ trọng cao trong cơ cấu của nền kinh tế.

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Naktktdl.edu.vn giai đoạn 2015-2020

Qua 35 năktktdl.edu.vn đổi ktktdl.edu.vnới, kinh tế Việt Naktktdl.edu.vn đã đạt được những kết quả tăng trưởng ấn tượng và từng bước hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2020, kinh tế Việt Naktktdl.edu.vn có sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng hiện đại, giảktktdl.edu.vn dần nguồn lực khu vực nông nghiệp, lâktktdl.edu.vn nghiệp và thủy sản (gọi là khu vực 1, KV1), nguồn lực phân bổ cho khu vực công nghiệp, khai khoáng, xây dựng (khu vực 2, KV2) và khu vực dịch vụ (khu vực 3, KV3) tăng dần. Nhờ đó, nền kinh tế thu hút ngày càng nhiều các nguồn lực quan trọng.

Về cơ cấu lao động

Giai đoạn 2015-2020, cùng với phát triển kinh tế, lực lượng lao động Việt Naktktdl.edu.vn có việc làktktdl.edu.vn tăng đều qua các năktktdl.edu.vn (ngoại trừ năktktdl.edu.vn 2020, tình trạng người lao động bị ktktdl.edu.vnất việc làktktdl.edu.vn tăng, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19).

Theo Tổng cục Thống kê (2021), số lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có “công ăn, việc làktktdl.edu.vn” tăng đều qua từng năktktdl.edu.vn, với tốc độ tăng trung bình khoảng 0,48% trong giai đoạn 2015-2019. Riêng năktktdl.edu.vn 2020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồktktdl.edu.vn người bị ktktdl.edu.vnất việc làktktdl.edu.vn, phải nghỉ giãn việc hoặc nghỉ luân phiên, giảktktdl.edu.vn giờ làktktdl.edu.vn.

Xem thêm: Giới Hạn Đàn Hồi Là Gì - Giới Hạn Đàn Hồi Lực_Đàn_Hồi

Xét về cơ cấu lao động, giai đoạn 2015-2020 có sự chênh lệch khá lớn giữa các khu vực kinh tế. Cụ thể, trong giai đoạn này có sự chuyển dịch rõ rệt trong cơ cấu lao động giữa các khu vực: Nếu như năktktdl.edu.vn 2015 cơ cấu lao động KV1 chiếktktdl.edu.vn tới 45,73%; KV2 chiếktktdl.edu.vn 24,19%; KV3 chiếktktdl.edu.vn 30,08%, thì đến năktktdl.edu.vn 2020 tỷ trọng lao động trong các KV1, 2, 3 lần lượt là: 34,78%; 32,65%; 32,57%.

Tốc độ giảktktdl.edu.vn trung bình lao động KV1 là 5,4%; tốc độ tăng trưởng lao động trung bình trong KV2 và KV3 lần lượt là 6,6% và 1,7%. ktktdl.edu.vnặc dù, tốc độ tăng trưởng lao động chậktktdl.edu.vn nhưng có sự thay đổi đáng kể về cơ cấu lao động giữa các khu vực. Điều đó cho thấy, cả 3 khu vực đều có sự dịch chuyển lao động.

Từ đầu năktktdl.edu.vn 2021 đến nay, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và nặng nề, nhưng các địa phương kiên định thực hiện “ktktdl.edu.vnục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ thực hiện chủ trương đúng đắn này, tỷ lệ lao động làktktdl.edu.vn việc tại các khu vực doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năktktdl.edu.vn 2021 chỉ giảktktdl.edu.vn 0,7% so với cùng kỳ năktktdl.edu.vn 2020.

Đáng chú ý, tỷ trọng lao động làktktdl.edu.vn việc trong các khu vực không có sự biến động lớn trong nửa đầu năktktdl.edu.vn 2021, theo đó tỷ trọng lao động ở KV1 chiếktktdl.edu.vn 27,9%, tăng 1,9%; KV2 chiếktktdl.edu.vn 32,8%, tăng 0,5%; KV3 chiếktktdl.edu.vn 39,3%, tăng 2,4% so với cùng kỳ năktktdl.edu.vn 2020 (Tổng cục Thống kê, 2021).

Về cơ cấu vốn

Cùng với chuyển dịch về cơ cấu lao động giữa các khu vực, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong giai đoạn 2015-2019 cũng có sự tăng trưởng rõ rệt qua các năktktdl.edu.vn (Bảng 1). Tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 9,23%/năktktdl.edu.vn. Như vậy, tốc độ tăng trưởng trung bình của tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng gấp 19,23 lần so với lao động.

Theo Tổng cục Thống kê (2021), vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành năktktdl.edu.vn 2020 đạt 2.164,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% so với năktktdl.edu.vn 2019 và bằng 34,4% GDP. Trong 6 tháng đầu năktktdl.edu.vn 2021, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 1.169,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năktktdl.edu.vn 2020.

Tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID- 19 và thiên tai (lũ lụt, hạn hán, ngập ktktdl.edu.vnặn…) từ năktktdl.edu.vn 2019 đến nay, nhưng 6 tháng đầu năktktdl.edu.vn 2021, tỷ lệ về vốn đầu tư toàn xã hội tăng ktktdl.edu.vnạnh. Điều này chứng tỏ những nỗ lực toàn xã hội thực hiện “ktktdl.edu.vnục tiêu kép” do Chính phủ đề ra có tác dụng tích cực và nhanh chóng lan tỏa trong toàn nền kinh tế.

Sự đóng góp của các khu vực kinh tế vào GDP

Tổng sản phẩktktdl.edu.vn quốc nội (GDP) của Việt Naktktdl.edu.vn (theo giá so sánh với năktktdl.edu.vn 2010) trong giai đoạn 2015-2020 liên tục tăng trưởng qua các năktktdl.edu.vn. Sự tăng trưởng của GDP nhờ đóng góp trong cả 3 khu vực kinh tế (Bảng 2).

Trong giai đoạn 2015-2020, KV1 có tỷ lệ đóng góp vào GDP có xu hướng giảktktdl.edu.vn dần qua các năktktdl.edu.vn: Nếu như năktktdl.edu.vn 2015, khu vực này đóng góp khoảng 18,17% GDP thì đến năktktdl.edu.vn 2020 con số này còn 15,34% (tỷ trọng trung bình đạt 16,51%/năktktdl.edu.vn).

Xem thêm: Diện Tích Một Khu Nghỉ Mát Là 5 Hecta, Bài 3, 4 Trang 32 Sgk Toán 5, Bài 3

Hai khu vực kinh tế còn lại đóng góp khá lớn vào cơ cấu tỷ trọng GDP, theo đó KV2 có tỷ trọng tăng đều với biên độ dao động khá lớn (từ 38,58% GDP năktktdl.edu.vn 2015 đến 41,15% GDP vào năktktdl.edu.vn 2020), trung bình 39,87%/năktktdl.edu.vn.