code trái tim thủ khoa

Gần trên đây social truyền tai nhau vấn đề về code trái ngược tim đập tỏ tình với crush đặc biệt thích mắt, khởi nguồn từ tập phim Thắp sáng sủa Anh, sưởi rét Em của Trung Quốc. Ngay sau khoản thời gian hình hình ảnh trái ngược tim đập lên sóng, không chỉ có dân IT nhưng mà thật nhiều các bạn trẻ con cũng tò mò mẫm về code trái ngược tim đập này nhằm rất có thể tỏ tình với crush của tôi. Nếu các bạn ko rành về code và ko nên dân IT thì chỉ việc tiến hành theo đòi nội dung bài viết tiếp sau đây nhằm rất có thể thực hiện code trái ngược tim đập của Thủ Khoa Lý đặc biệt đơn giản và giản dị nhé.

Bạn đang xem: code trái tim thủ khoa

Tải Code trái ngược tim đập chèn hình ảnh

Ngoài code trái ngược tim đập thông thường hoặc sở hữu chữ phía bên trong thì bạn cũng có thể test với code chèn hình hình ảnh, dùng hình ảnh của đối phương hoặc hình ảnh của 2 người chèn nhập hình trái ngược tim với cảm giác tim đập và độ sáng xung xung quanh. Nếu các bạn mến loại trái ngược tim đập chèn hình ảnh thì rất có thể xem thêm cơ hội tạo ra code trái ngược tim đập tiếp sau đây.

Bước 1:

Đầu tiên các bạn truy vấn nhập links tiếp sau đây nhằm chuyên chở folder code trái ngược tim đập chèn hình hình ảnh xuống PC. Tiếp cho tới tất cả chúng ta tiếp tục bung file luyện tin cậy như thông thường.

https://drive.google.com/file/d/1sOWvnQvfElynPpPWoqrDXTyoKW4m1RB9/view?usp=share_link

Thư mục trái ngược tim đập

Bước 2:

Tiếp cho tới nhằm chèn hình ảnh nhập hình trái ngược tim thì các bạn sẽ trả tệp tin hình hình ảnh nhập nằm trong folder chứa chấp code trái ngược tim này. Như vậy Lúc sửa đổi code chèn hình ảnh mới mẻ tiến hành được.

Chuyển hình hình ảnh nhập folder code trái ngược tim đập

Bước 3.

Chúng tớ sẽ copy thương hiệu hình ảnh và coi format của ảnh là gì nhằm chèn nhập vào code.

Copy thương hiệu ảnh

Bước 4:

Nhấn chuột nên nhập tệp tin index.html rồi chọn Notepad nhằm hé hoặc người sử dụng dụng cụ gọi tệp tin HTML nhưng mà các bạn đang được download bên trên PC nếu như sở hữu.

Mở tệp tin html

Bước 5:

Chúng tớ tiếp tục tổ chức sửa đổi code theo đòi ý bản thân. Tại EDIT HERE sẽ sửa đổi nội dung hiển thị nhập trái ngược tim. STARDUST1 sở hữu thể sửa đổi năm nếu mong muốn.

Tại STARDUST2 các bạn điền thương hiệu của công ty và người đó nhé. STARDUST3 rất có thể thay cho thay đổi Love You trở thành dòng sản phẩm không giống tùy các bạn.

Dòng img tiếp tục điền thương hiệu và format của ảnh cần thiết chèn nhập thân mật như hình là được.

Thay thay đổi code trái ngược tim đập

Bước 6:

Cuối cùng nhấn File lựa chọn Save để ghi lại trở thành trái ngược là xong xuôi.

Lưu code mới

Bây giờ các bạn hé tệp tin HTML như thông thường nhằm coi code trái ngược tim đập sở hữu hình ảnh như nào là.

Code trái ngược tim đập chèn ảnh

Xem thêm: ảnh mêm

Video tạo ra code trái ngược tim đập thủ khoa Lý chèn ảnh

Tải code trái ngược tim đập của Thủ Khoa Lý sở hữu tên

Đoạn mã code trái ngược tim đập tiếp sau đây sở hữu chữ hiển thị phía bên trong và rất có thể sửa đổi theo đòi ý các bạn.

  • Chỉnh sửa code trái ngược tim đập mang tên online

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE> Heart </TITLE> <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> <META NAME="Author" CONTENT=""> <META NAME="Keywords" CONTENT=""> <META NAME="Description" CONTENT=""> <style> html, toàn thân { height: 100%; padding: 0; margin: 0; background: #000; display: flex; justify-content: center; align-items: center; } .box { width: 100%; position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); display: flex; flex-direction: column; } canvas { position: absolute; width: 100%; height: 100%; } #pinkboard { position: relative; margin: auto; height: 500px; width: 500px; animation: animate 1.3s infinite; } #pinkboard:before, #pinkboard:after { content: ''; position: absolute; background: #FF5CA4; width: 100px; height: 160px; border-top-left-radius: 50px; border-top-right-radius: 50px; } #pinkboard:before { left: 100px; transform: rotate(-45deg); transform-origin: 0 100%; box-shadow: 0 14px 28px rgba(0,0,0,0.25), 0 10px 10px rgba(0,0,0,0.22); } #pinkboard:after { left: 0; transform: rotate(45deg); transform-origin: 100% 100%; } @keyframes animate { 0% { transform: scale(1); } 30% { transform: scale(.8); } 60% { transform: scale(1.2); } 100% { transform: scale(1); } } </style> </HEAD> <BODY> <div class="box"> <canvas id="pinkboard"></canvas> </div> <script> /* * Settings */ var settings = { particles: { length: 2000, // maximum amount of particles duration: 2, // particle duration in sec velocity: 100, // particle velocity in pixels/sec effect: -1.3, // play with this for a nice effect size: 13, // particle size in pixels }, }; /* * RequestAnimationFrame polyfill by Erik Möller */ (function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}()); /* * Point class */ var Point = (function() { function Point(x, y) { this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0; this.nó = (typeof nó !== 'undefined') ? nó : 0; } Point.prototype.clone = function() { return new Point(this.x, this.y); }; Point.prototype.length = function(length) { if (typeof length == 'undefined') return Math.sqrt(this.x * this.x + this.nó * this.y); this.normalize(); this.x *= length; this.nó *= length; return this; }; Point.prototype.normalize = function() { var length = this.length(); this.x /= length; this.nó /= length; return this; }; return Point; })(); /* * Particle class */ var Particle = (function() { function Particle() { this.position = new Point(); this.velocity = new Point(); this.acceleration = new Point(); this.age = 0; } Particle.prototype.initialize = function(x, nó, dx, dy) { this.position.x = x; this.position.nó = y; this.velocity.x = dx; this.velocity.nó = dy; this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect; this.acceleration.nó = dy * settings.particles.effect; this.age = 0; }; Particle.prototype.update = function(deltaTime) { this.position.x += this.velocity.x * deltaTime; this.position.nó += this.velocity.nó * deltaTime; this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime; this.velocity.nó += this.acceleration.nó * deltaTime; this.age += deltaTime; }; Particle.prototype.draw = function(context, image) { function ease(t) { return (--t) * t * t + 1; } var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration); context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration; context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.nó - size / 2, size, size); }; return Particle; })(); /* * ParticlePool class */ var ParticlePool = (function() { var particles, firstActive = 0, firstFree = 0, duration = settings.particles.duration; function ParticlePool(length) { // create and populate particle pool particles = new Array(length); for (var i = 0; i < particles.length; i++) particles[i] = new Particle(); } ParticlePool.prototype.add = function(x, nó, dx, dy) { particles[firstFree].initialize(x, nó, dx, dy); // handle circular queue firstFree++; if (firstFree == particles.length) firstFree = 0; if (firstActive == firstFree ) firstActive++; if (firstActive == particles.length) firstActive = 0; }; ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) { var i; // update active particles if (firstActive < firstFree) { for (i = firstActive; i < firstFree; i++) particles[i].update(deltaTime); } if (firstFree < firstActive) { for (i = firstActive; i < particles.length; i++) particles[i].update(deltaTime); for (i = 0; i < firstFree; i++) particles[i].update(deltaTime); } // remove inactive particles while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) { firstActive++; if (firstActive == particles.length) firstActive = 0; } }; ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) { // draw active particles if (firstActive < firstFree) { for (i = firstActive; i < firstFree; i++) particles[i].draw(context, image); } if (firstFree < firstActive) { for (i = firstActive; i < particles.length; i++) particles[i].draw(context, image); for (i = 0; i < firstFree; i++) particles[i].draw(context, image); } }; return ParticlePool; })(); /* * Putting it all together */ (function(canvas) { var context = canvas.getContext('2d'), particles = new ParticlePool(settings.particles.length), particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec time; // get point on heart with -PI <= t <= PI function pointOnHeart(t) { return new Point( 160 * Math.pow(Math.sin(t), 3), 130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - đôi mươi * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25 ); } // creating the particle image using a dummy canvas var image = (function() { var canvas = document.createElement('canvas'), context = canvas.getContext('2d'); canvas.width = settings.particles.size; canvas.height = settings.particles.size; // helper function to tướng create the path function to(t) { var point = pointOnHeart(t); point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350; point.nó = settings.particles.size / 2 - point.nó * settings.particles.size / 350; return point; } // create the path context.beginPath(); var t = -Math.PI; var point = to(t); context.moveTo(point.x, point.y); while (t < Math.PI) { t += 0.01; // baby steps! point = to(t); context.lineTo(point.x, point.y); } context.closePath(); // create the fill context.fillStyle = '#FF5CA4'; context.fill(); // create the image var image = new Image(); image.src = canvas.toDataURL(); return image; })(); // render that thing! function render() { // next animation frame requestAnimationFrame(render); // update time var newTime = new Date().getTime() / 1000, deltaTime = newTime - (time || newTime); time = newTime; // clear canvas context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // create new particles var amount = particleRate * deltaTime; for (var i = 0; i < amount; i++) { var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random()); var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity); particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y); } // update and draw particles particles.update(deltaTime); particles.draw(context, image); } // handle (re-)sizing of the canvas function onResize() { canvas.width = canvas.clientWidth; canvas.height = canvas.clientHeight; } window.onresize = onResize; // delay rendering bootstrap setTimeout(function() { onResize(); render(); }, 10); })(document.getElementById('pinkboard')); </script> <div class="center-text", style="background-color:rgb(0, 0, 0); width: 100%; color: rgb(225, 12, 168); height:100%; font-size: 31px; font-style: italic; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Anh Yêu Em</div> </BODY> </HTML>

Tải code trái ngược tim đập của Thủ Khoa Lý

Nếu các bạn ko mến code trái ngược tim đập sở hữu chữ hiện nay phía bên trong thì rất có thể người sử dụng đoạn code trái ngược tim đập thường thì tiếp sau đây.

  • Chỉnh sửa code trái ngược tim đập ko tên

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE> New Document </TITLE> <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> <META NAME="Author" CONTENT=""> <META NAME="Keywords" CONTENT=""> <META NAME="Description" CONTENT=""> <style> html, toàn thân { height: 100%; padding: 0; margin: 0; background: #000; } canvas { position: absolute; width: 100%; height: 100%; } </style> </HEAD> <BODY> <canvas id="pinkboard"></canvas> <script> /* * Settings */ var settings = { particles: { length: 500, // maximum amount of particles duration: 2, // particle duration in sec velocity: 100, // particle velocity in pixels/sec effect: -0.75, // play with this for a nice effect size: 30, // particle size in pixels }, }; /* * RequestAnimationFrame polyfill by Erik Möller */ (function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}()); /* * Point class */ var Point = (function() { function Point(x, y) { this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0; this.nó = (typeof nó !== 'undefined') ? nó : 0; } Point.prototype.clone = function() { return new Point(this.x, this.y); }; Point.prototype.length = function(length) { if (typeof length == 'undefined') return Math.sqrt(this.x * this.x + this.nó * this.y); this.normalize(); this.x *= length; this.nó *= length; return this; }; Point.prototype.normalize = function() { var length = this.length(); this.x /= length; this.nó /= length; return this; }; return Point; })(); /* * Particle class */ var Particle = (function() { function Particle() { this.position = new Point(); this.velocity = new Point(); this.acceleration = new Point(); this.age = 0; } Particle.prototype.initialize = function(x, nó, dx, dy) { this.position.x = x; this.position.nó = y; this.velocity.x = dx; this.velocity.nó = dy; this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect; this.acceleration.nó = dy * settings.particles.effect; this.age = 0; }; Particle.prototype.update = function(deltaTime) { this.position.x += this.velocity.x * deltaTime; this.position.nó += this.velocity.nó * deltaTime; this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime; this.velocity.nó += this.acceleration.nó * deltaTime; this.age += deltaTime; }; Particle.prototype.draw = function(context, image) { function ease(t) { return (--t) * t * t + 1; } var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration); context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration; context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.nó - size / 2, size, size); }; return Particle; })(); /* * ParticlePool class */ var ParticlePool = (function() { var particles, firstActive = 0, firstFree = 0, duration = settings.particles.duration; function ParticlePool(length) { // create and populate particle pool particles = new Array(length); for (var i = 0; i < particles.length; i++) particles[i] = new Particle(); } ParticlePool.prototype.add = function(x, nó, dx, dy) { particles[firstFree].initialize(x, nó, dx, dy); // handle circular queue firstFree++; if (firstFree == particles.length) firstFree = 0; if (firstActive == firstFree ) firstActive++; if (firstActive == particles.length) firstActive = 0; }; ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) { var i; // update active particles if (firstActive < firstFree) { for (i = firstActive; i < firstFree; i++) particles[i].update(deltaTime); } if (firstFree < firstActive) { for (i = firstActive; i < particles.length; i++) particles[i].update(deltaTime); for (i = 0; i < firstFree; i++) particles[i].update(deltaTime); } // remove inactive particles while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) { firstActive++; if (firstActive == particles.length) firstActive = 0; } }; ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) { // draw active particles if (firstActive < firstFree) { for (i = firstActive; i < firstFree; i++) particles[i].draw(context, image); } if (firstFree < firstActive) { for (i = firstActive; i < particles.length; i++) particles[i].draw(context, image); for (i = 0; i < firstFree; i++) particles[i].draw(context, image); } }; return ParticlePool; })(); /* * Putting it all together */ (function(canvas) { var context = canvas.getContext('2d'), particles = new ParticlePool(settings.particles.length), particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec time; // get point on heart with -PI <= t <= PI function pointOnHeart(t) { return new Point( 160 * Math.pow(Math.sin(t), 3), 130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - đôi mươi * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25 ); } // creating the particle image using a dummy canvas var image = (function() { var canvas = document.createElement('canvas'), context = canvas.getContext('2d'); canvas.width = settings.particles.size; canvas.height = settings.particles.size; // helper function to tướng create the path function to(t) { var point = pointOnHeart(t); point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350; point.nó = settings.particles.size / 2 - point.nó * settings.particles.size / 350; return point; } // create the path context.beginPath(); var t = -Math.PI; var point = to(t); context.moveTo(point.x, point.y); while (t < Math.PI) { t += 0.01; // baby steps! point = to(t); context.lineTo(point.x, point.y); } context.closePath(); // create the fill context.fillStyle = '#ea80b0'; context.fill(); // create the image var image = new Image(); image.src = canvas.toDataURL(); return image; })(); // render that thing! function render() { // next animation frame requestAnimationFrame(render); // update time var newTime = new Date().getTime() / 1000, deltaTime = newTime - (time || newTime); time = newTime; // clear canvas context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // create new particles var amount = particleRate * deltaTime; for (var i = 0; i < amount; i++) { var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random()); var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity); particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y); } // update and draw particles particles.update(deltaTime); particles.draw(context, image); } // handle (re-)sizing of the canvas function onResize() { canvas.width = canvas.clientWidth; canvas.height = canvas.clientHeight; } window.onresize = onResize; // delay rendering bootstrap setTimeout(function() { onResize(); render(); }, 10); })(document.getElementById('pinkboard')); </script> </BODY> </HTML>

Code trái ngược tim đập tia sáng sủa nghệ thuật

Code trái ngược tim đập này tiếp tục không giống với 2 loại trái ngược tim bên trên Lúc nhận thêm những tia sáng sủa bao xung xung quanh thích mắt rộng lớn thật nhiều.

  • Chỉnh sửa code trái ngược tim đập tia sáng

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Document</title> <style> canvas { position: absolute; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: rgba(0, 0, 0, .2); } </style> </head> <body> <canvas id="heart"></canvas> <script> window.requestAnimationFrame = window.__requestAnimationFrame || window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || (function () { return function (callback, element) { var lastTime = element.__lastTime; if (lastTime === undefined) { lastTime = 0; } var currTime = Date.now(); var timeToCall = Math.max(1, 33 - (currTime - lastTime)); window.setTimeout(callback, timeToCall); element.__lastTime = currTime + timeToCall; }; })(); window.isDevice = (/android|webos|iphone|ipad|ipod|blackberry|iemobile|opera mini/i.test(((navigator.userAgent || navigator.vendor || window.opera)).toLowerCase())); var loaded = false; var init = function () { if (loaded) return; loaded = true; var mobile = window.isDevice; var koef = mobile ? 0.5 : 1; var canvas = document.getElementById('heart'); var ctx = canvas.getContext('2d'); var width = canvas.width = koef * innerWidth; var height = canvas.height = koef * innerHeight; var rand = Math.random; ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0,1)"; ctx.fillRect(0, 0, width, height); var heartPosition = function (rad) { //return [Math.sin(rad), Math.cos(rad)]; return [Math.pow(Math.sin(rad), 3), -(15 * Math.cos(rad) - 5 * Math.cos(2 * rad) - 2 * Math.cos(3 * rad) - Math.cos(4 * rad))]; }; var scaleAndTranslate = function (pos, sx, sy, dx, dy) { return [dx + pos[0] * sx, dy + pos[1] * sy]; }; window.addEventListener('resize', function () { width = canvas.width = koef * innerWidth; height = canvas.height = koef * innerHeight; ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0,1)"; ctx.fillRect(0, 0, width, height); }); var traceCount = mobile ? đôi mươi : 50; var pointsOrigin = []; var i; var dr = mobile ? 0.3 : 0.1; for (i = 0; i < Math.PI * 2; i += dr) pointsOrigin.push(scaleAndTranslate(heartPosition(i), 210, 13, 0, 0)); for (i = 0; i < Math.PI * 2; i += dr) pointsOrigin.push(scaleAndTranslate(heartPosition(i), 150, 9, 0, 0)); for (i = 0; i < Math.PI * 2; i += dr) pointsOrigin.push(scaleAndTranslate(heartPosition(i), 90, 5, 0, 0)); var heartPointsCount = pointsOrigin.length; var targetPoints = []; var pulse = function (kx, ky) { for (i = 0; i < pointsOrigin.length; i++) { targetPoints[i] = []; targetPoints[i][0] = kx * pointsOrigin[i][0] + width / 2; targetPoints[i][1] = ky * pointsOrigin[i][1] + height / 2; } }; var e = []; for (i = 0; i < heartPointsCount; i++) { var x = rand() * width; var nó = rand() * height; e[i] = { vx: 0, vy: 0, R: 2, speed: rand() + 5, q: ~~(rand() * heartPointsCount), D: 2 * (i % 2) - 1, force: 0.2 * rand() + 0.7, f: "hsla(0," + ~~(40 * rand() + 60) + "%," + ~~(60 * rand() + 20) + "%,.3)", trace: [] }; for (var k = 0; k < traceCount; k++) e[i].trace[k] = { x: x, y: nó }; } var config = { traceK: 0.4, timeDelta: 0.01 }; var time = 0; var loop = function () { var n = -Math.cos(time); pulse((1 + n) * .5, (1 + n) * .5); time += ((Math.sin(time)) < 0 ? 9 : (n > 0.8) ? .2 : 1) * config.timeDelta; ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0,.1)"; ctx.fillRect(0, 0, width, height); for (i = e.length; i--;) { var u = e[i]; var q = targetPoints[u.q]; var dx = u.trace[0].x - q[0]; var dy = u.trace[0].nó - q[1]; var length = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy); if (10 > length) { if (0.95 < rand()) { u.q = ~~(rand() * heartPointsCount); } else { if (0.99 < rand()) { u.D *= -1; } u.q += u.D; u.q %= heartPointsCount; if (0 > u.q) { u.q += heartPointsCount; } } } u.vx += -dx / length * u.speed; u.vy += -dy / length * u.speed; u.trace[0].x += u.vx; u.trace[0].nó += u.vy; u.vx *= u.force; u.vy *= u.force; for (k = 0; k < u.trace.length - 1;) { var T = u.trace[k]; var N = u.trace[++k]; N.x -= config.traceK * (N.x - T.x); N.nó -= config.traceK * (N.nó - T.y); } ctx.fillStyle = u.f; for (k = 0; k < u.trace.length; k++) { ctx.fillRect(u.trace[k].x, u.trace[k].y, 1, 1); } } //ctx.fillStyle = "rgba(255,255,255,1)"; //for (i = u.trace.length; i--;) ctx.fillRect(targetPoints[i][0], targetPoints[i][1], 2, 2); window.requestAnimationFrame(loop, canvas); }; loop(); }; var s = document.readyState; if (s === 'complete' || s === 'loaded' || s === 'interactive') init(); else document.addEventListener('DOMContentLoaded', init, false); </script> </body> </html>

Tải code trái ngược tim đập color đỏ

  • Chỉnh sửa code trái ngược tim color đỏ

Thêm một mã code trái ngược tim đập nhằm các bạn chuyên chở và gửi mang đến crush của tôi. Trái tim đập của đoạn code này còn có red color, xung xung quanh lan đi ra những trái ngược tim nhỏ không giống đặc biệt thích mắt.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <TITLE> MINH IT </TITLE> <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> <META NAME="Author" CONTENT=""> <META NAME="Keywords" CONTENT=""> <META NAME="Description" CONTENT=""> <link rel="stylesheet" href="style.css"> <style> html, toàn thân { height: 100%; padding: 0; margin: 0; background: rgba(0, 0, 0, 0.851); } canvas { position: absolute; width: 100%; height: 100%; } </style> </HEAD> <BODY> <div class="box"> <canvas id="pinkboard"></canvas> </div> <script> var settings = { particles: { length: 10000, // maximum amount of particles duration: 4, // particle duration in sec velocity: 80, // particle velocity in pixels/sec effect: -1.3, // play with this for a nice effect size: 8, // particle size in pixels }, }; /* */ (function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}()); /* * Point class */ var Point = (function() { function Point(x, y) { this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0; this.nó = (typeof nó !== 'undefined') ? nó : 0; } Point.prototype.clone = function() { return new Point(this.x, this.y); }; Point.prototype.length = function(length) { if (typeof length == 'undefined') return Math.sqrt(this.x * this.x + this.nó * this.y); this.normalize(); this.x *= length; this.nó *= length; return this; }; Point.prototype.normalize = function() { var length = this.length(); this.x /= length; this.nó /= length; return this; }; return Point; })(); /* * Particle class */ var Particle = (function() { function Particle() { this.position = new Point(); this.velocity = new Point(); this.acceleration = new Point(); this.age = 0; } Particle.prototype.initialize = function(x, nó, dx, dy) { this.position.x = x; this.position.nó = y; this.velocity.x = dx; this.velocity.nó = dy; this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect; this.acceleration.nó = dy * settings.particles.effect; this.age = 0; }; Particle.prototype.update = function(deltaTime) { this.position.x += this.velocity.x * deltaTime; this.position.nó += this.velocity.nó * deltaTime; this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime; this.velocity.nó += this.acceleration.nó * deltaTime; this.age += deltaTime; }; Particle.prototype.draw = function(context, image) { function ease(t) { return (--t) * t * t + 1; } var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration); context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration; context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.nó - size / 2, size, size); }; return Particle; })(); /* * ParticlePool class */ var ParticlePool = (function() { var particles, firstActive = 0, firstFree = 0, duration = settings.particles.duration; function ParticlePool(length) { // create and populate particle pool particles = new Array(length); for (var i = 0; i < particles.length; i++) particles[i] = new Particle(); } ParticlePool.prototype.add = function(x, nó, dx, dy) { particles[firstFree].initialize(x, nó, dx, dy); // handle circular queue firstFree++; if (firstFree == particles.length) firstFree = 0; if (firstActive == firstFree ) firstActive++; if (firstActive == particles.length) firstActive = 0; }; ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) { var i; // update active particles if (firstActive < firstFree) { for (i = firstActive; i < firstFree; i++) particles[i].update(deltaTime); } if (firstFree < firstActive) { for (i = firstActive; i < particles.length; i++) particles[i].update(deltaTime); for (i = 0; i < firstFree; i++) particles[i].update(deltaTime); } // remove inactive particles while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) { firstActive++; if (firstActive == particles.length) firstActive = 0; } }; ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) { // draw active particles if (firstActive < firstFree) { for (i = firstActive; i < firstFree; i++) particles[i].draw(context, image); } if (firstFree < firstActive) { for (i = firstActive; i < particles.length; i++) particles[i].draw(context, image); for (i = 0; i < firstFree; i++) particles[i].draw(context, image); } }; return ParticlePool; })(); /* * Putting it all together */ (function(canvas) { var context = canvas.getContext('2d'), particles = new ParticlePool(settings.particles.length), particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec time; // get point on heart with -PI <= t <= PI function pointOnHeart(t) { return new Point( 160 * Math.pow(Math.sin(t), 3), 130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - đôi mươi * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25 ); } // creating the particle image using a dummy canvas var image = (function() { var canvas = document.createElement('canvas'), context = canvas.getContext('2d'); canvas.width = settings.particles.size; canvas.height = settings.particles.size; // helper function to tướng create the path function to(t) { var point = pointOnHeart(t); point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350; point.nó = settings.particles.size / 2 - point.nó * settings.particles.size / 350; return point; } // create the path context.beginPath(); var t = -Math.PI; var point = to(t); context.moveTo(point.x, point.y); while (t < Math.PI) { t += 0.01; // baby steps! point = to(t); context.lineTo(point.x, point.y); } context.closePath(); // create the fill context.fillStyle = '#f50b02'; context.fill(); // create the image var image = new Image(); image.src = canvas.toDataURL(); return image; })(); // render that thing! function render() { // next animation frame requestAnimationFrame(render); // update time var newTime = new Date().getTime() / 1000, deltaTime = newTime - (time || newTime); time = newTime; // clear canvas context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); // create new particles var amount = particleRate * deltaTime; for (var i = 0; i < amount; i++) { var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random()); var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity); particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y); } // update and draw particles particles.update(deltaTime); particles.draw(context, image); } // handle (re-)sizing of the canvas function onResize() { canvas.width = canvas.clientWidth; canvas.height = canvas.clientHeight; } window.onresize = onResize; // delay rendering bootstrap setTimeout(function() { onResize(); render(); }, 10); })(document.getElementById('pinkboard')); </script> </BODY> </HTML>

Cách thực hiện code trái ngược tim đập của Thủ Khoa Lý

Bước 1:

Trước không còn các bạn sao chép đoạn code bên trên về PC như thông thường nhé. Sau tê liệt tất cả chúng ta hé đoạn mã code này bởi vì Notepad. Tại trên đây tiếp tục lựa chọn đoạn mã code sở hữu phần chữ hiển thị nhập trái ngược tim nhằm các bạn sửa đổi nếu còn muốn.

Bước 2:

Sau tê liệt tất cả chúng ta tiếp tục hé đoạn code này rồi tổ chức sửa đổi lại nội dung nhập code. Quý khách hàng kéo xuống bên dưới sẽ có được tùy lựa chọn thay thay đổi lại nội dung chữ hiển thị nhập hình trái ngược tim. Chúng tớ điền nội dung nào là nhưng mà mình đang có nhu cầu muốn nhập vào dòng sản phẩm code này đều được nhé. Quý khách hàng cũng rất có thể đổi cỡ chữ bên trên dòng sản phẩm font-size theo đòi ý bản thân nhé.

Thay thay đổi nội dung nhập hình trái ngược tim đập

Bước 3:

Sau tê liệt nhấn File lựa chọn Save As nhằm ghi lại trở thành 1 tệp tin mới mẻ html như hình tiếp sau đây.

Lưu code trái ngược tim đập

Vậy là xong xuôi. Quý khách hàng chỉ việc hé tệp tin code mới mẻ lưu này nhằm coi trở thành trái ngược code trái ngược tim đập thế nào. Để tặng trái ngược tim đập này mang đến crush của tôi thì gửi tệp tin code html là được.

Code trái ngược tim đập

Xem thêm: cách hack blox fruit trên máy tính