Community là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Community là gì

*
*
*

community
*

community /kə"mju:niti/ danh từ dân, dân chúng, nhân dân (cùng ở 1 địa phương, quận, huyện, khu vực phố, tỉnh...)we must work for the welfare of the community: bọn họ phải thao tác làm việc vì phúc lợi của nhân dân phường, hội, phái, nhóm tín đồ (cùng tôn giáo, cùng quốc tịch...)a religious community: giáo pháithe foreign community in Paris: nhóm người nước ngoài ở Pa-ri mua cộng đồng, tải chungcommunity of religion: cộng đồng tôn giáocommunity of interest: xã hội quyền lợi (the community) công chúng, làng hộicommunity centre câu lạc cỗ khu vựccommunity singing đồng ca, sự hát tập thể
nhóm ngườiLĩnh vực: điện tử và viễn thôngsự chungtập thểcommunity aerial: ăng ten tập thểcommunity antenna: ăng ten tập thểcommunity installations: sự sản phẩm công nghệ tập thểTV community antenna television system (CATV)hệ truyền họa ăng ten chungcommunity aerialăng ten chungcommunity antennaăng ten cùng đồngcommunity antenna televisiontruyền hình anten chungcommunity broadcastingsự phạt hình (anten) chungcommunity care buildingtrung trung ương cải huấn thanh-thiếu niêncommunity centernhà văn hóa truyền thống giáo dụccommunity centertrung chổ chính giữa cộng đồngcommunity centretrung trung ương cộng đồngcommunity dentistrynha khoa cùng đồngcommunity dial office (CDO)đài điện thoại chungcommunity dwellingnhà ở cùng đồngcommunity health councilhội đồng sức khỏe cộng đồngcommunity landsđất thực hiện chungcommunity mediciney tế cộng đồngcommunity physicianbác sĩ cộng đồngcommunity receivermáy thu cùng đồngcommunity receptionthu cộng đồng


Xem thêm: Bookkeeping Là Gì - Bạn Là Một Bookkeeping Hay Accounting

*

*

*Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Trình Bày Luận Điểm, Soạn Bài Viết Đoạn Văn Trình Bày Luận Điểm

community

Từ điển Collocation

community noun

ADJ. large, small | close, close-knit, tight-knit a close-knit fishing community | lively, thriving, vibrant | international, local | wider the concerns of the local và wider community | ethnic, immigrant, minority, religious | Asian, black, etc. the Asian community in Britain | Christian, Muslim, etc. | farming, mining, etc. | rural, village | academic, business, gay, scientific

COMMUNITY + NOUN care, centre, college, service, work | action, relations | group, leader | spirit

PREP. in/within a/the ~ divisions within the scientific community

PHRASES the community as a whole/at large a cultural programme that should benefit the community at large | a thành viên of the community, part of a community, a pillar of the community (= a strong supporter of the community), a sense of community There is a strong sense of community in this town.

Từ điển WordNet


n.

a group of people living in a particular local area

the team is drawn from all parts of the community

a group of people having ethnic or cultural or religious characteristics in common

the Christian community of the apostolic age