Company Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

company
*

Company (Econ) Công ty.

Bạn đang xem: Company là gì

+ Thường để chỉ doanh nghiệp CỔ PHẦN, đấy là một thực thể pháp lý được thành lập để triển khai các hoạt động công nghiệp, thương mại dịch vụ vốn được tạo thành CỔ PHIẾU do những thành viên của doanh nghiệp nắm giữ.
company /"kʌmpəni/ danh từ
sự thuộc đi; sự cùng ở; sự gồm bầu gồm bạnI shall be glad of your company: tôi rất vui mừng có anh thuộc đi; tôi khôn xiết thích cùng ở với anh khách, khách khứathey have company this evening: tối nay họ gồm khách bạn, bè bạnyou may know a many by the company he keeps: chỉ việc xem bằng hữu nó anh cũng rất có thể biết nó là hạng bạn nào hội, công tya railway company: doanh nghiệp đường sắt đoàn, toán, bọna company of players: đoàn diễn viêna theatrical company: đoàn kịch (hàng hải) toàn bộ thuỷ thủ (trên tàu) (quân sự) đại độito bear (keep) somebody company thuộc đi (cùng ở) cùng với ai cho tất cả bầu tất cả bạncompany manners lối xã giaocompany officer sĩ quan cung cấp uỷto get into bad company đánh đàn với những người dân xấuin company có fan đi cùng, có fan ở cùngin comapny with cùng vớito keep company yêu nhauto keep bad comp đi lại đùa với những người dân xấuto weep for company khóc theo (vì chúng ta mình khóc) ngoại động từ (từ cổ,nghĩa cổ) đi theo nội đụng từ (+ with) làm bầu làm các bạn với; cùng ở với; thuộc đi vớiđoànxí nghiệpLĩnh vực: toán và tinhãng công tyNational Broadcasting company (NBC)Công ty quảng bá non sông NBCcoal companycông ty thancompany carxe công tycompany earninglợi nhuận của công tycompany lawluật công tycompany logobiểu tượng của công tycompany networkmạng công tyconstruction companycông ty xây dựngdistribution companycông ty phân phốielectric companycông ty điện lựcelectric power supply companycông ty điện lựcelectric power nguồn supply companyhãng hỗ trợ điệnelectrical equipment manufacturing companycông ty sản xuất thiết bị điệnelectrical power construction and installation companycông ty thi công và lắp đặt điệnelectricity supply companyhãng hỗ trợ điệnenergy service companycông ty thương mại & dịch vụ năng lượngfinancial companycông ty tài chínhgas transmission companycông ty vận tải khí đốt o công ty, hội § distribution company : công ty phân phối § gas transmission company : công ty vận chuyển khí đốt § holding company : doanh nghiệp (góp) cổ phần § incorporated company : doanh nghiệp hợp thành; doanh nghiệp nặc danh (Mỹ) § integrated company : công ty liên hợp lớn (kinh doanh tất cả những khâu) § joint stock company : công ty góp cổ phần § limited company : doanh nghiệp hữu hạn, công ty có trách nhiệm hạn chế § mining company : công ty mỏ § oil company : công ty dầu § oil well servicing company : doanh nghiệp dịch vụ dầu § petroleum company : doanh nghiệp dầu § refining company : doanh nghiệp lọc dầu § company maker : cứu cánh của công ty § company man : đại diện công ty § company representative : đại diện công ty
*

*

*

company

Từ điển Collocation

company noun

1 business organization

ADJ. big, large, major, medium-sized, small | start-up a major European company | associated, commercial, joint-stock, limited, private, public a public limited company | international, multi-national, national | trading an international trading company | bus, record, etc. a small insurance company

QUANT. group

VERB + COMPANY create, establish, form, found, phối up, start (up) | manage, operate, run | acquire, buy, take over | dissolve | work for She"s been working for the same company for 15 years. | join | leave, resign from

COMPANY + VERB make sth, produce sth The company produces cốt tông goods. | expand, grow | shrink | fail, go bankrupt, go bust, go into liquidation, go out of business, go to the wall (informal), go under During the recession many small companies went out of business.

COMPANY + NOUN director, policy, profits | car

PREP. in a/the ~ He has shares in several companies. | within a/the ~ the division of power nguồn within a company

PHRASES a director of a company > Special page at BUSINESS

2 group of actors/dancers, etc.

ADJ. large, small | touring | ballet, theatre, etc. a small touring theatre company More information about ORGANIZATION
ORGANIZATION: create, establish, form, found, phối up, start ~
an association created to lớn promote local industry The company was founded in 1981.

dissolve ~ (often law) She sought a court order khổng lồ have the partnership dissolved.

run ~ He runs an accountancy firm.

manage ~ The executive committee manages the group on a day-to-day basis.

be/become a member of, join ~ She became a thành viên of the Society of Arts.

leave ~ The country plans to lớn leave the organization.


3 being with sb else

ADJ. good, pleasant He"s very good company. | poor

VERB + COMPANY have It"s nice khổng lồ have a bit of company for a change. | keep sb I"ll stay and keep you company. | need, want | provide (sb with) A cát would provide her with some company. | seek | enjoy I always enjoy her company.

PREP. for ~ I took my mother with me for company. | in sb"s ~ He"s nervous in the company of his colleagues.

PHRASES have/request the pleasure of sb"s company (formal), like/prefer your own company (= to lượt thích being alone)

4 group of people together

ADJ. mixed (= men và women) | assembled He glanced round the assembled company.

VERB + COMPANY keep (= to lớn spend time with) John"s mother was worried about the company he kept.

PREP. in ~ Those children don"t know how khổng lồ behave in company. That"s not something lớn say in mixed company.

PHRASES get into/keep bad company (= to be friends with people that others disapprove of), present company excepted (= used after being rude or critical about sb to say that the people you are talking to lớn are not included in the criticism)

5 visitor or visitors

VERB + COMPANY expect, have We"re expecting company this afternoon.

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Fetish Là Gì, Nghĩa Của Từ Fetish, Fetish Là Gì, Nghĩa Của Từ Fetish

an institution created khổng lồ conduct business

he only invests in large well-established companies

he started the company in his garage

small military unit; usually two or three platoonsa social gathering of guests or companions

the house was filled with company when I arrived

a unit of firefighters including their equipment

a hook-and-ladder company

v.

Xem thêm: Anh Gì Ơi Anh Đánh Rơi Người Yêu Này, Anh Đánh Rơi Người Yêu Này English


Bloomberg Financial Glossary

公司公司A proprietorship, partnership, corporation, or other form of enterprise that engages in business.

File Extension Dictionary

Chris Sawyer"s Locomotion Company Owner Face (Atari Interactive, Inc.)

English Synonym & Antonym Dictionary

companiessyn.: association business enterprise firm group guest