CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA SẮT OXIT BIẾT FE3 LÀ

     

NH3 →t∘,xt+O2 NO →+O2 NO2 →+O2+H2O HNO3 →+CaO Cu(NO3)2 →t∘ NO2.

Bạn đang xem: Công thức hóa học của sắt oxit biết fe3 là

Mỗi mũi tên là 1 trong những phản ứng hóa học. Số phản nghịch ứng lão hóa – khử vào chuỗi trên là


Hỗn hợp X bao gồm glyxin, valin, lysin và axit glutamic (trong X tỉ lệ khối lượng của nitơ cùng oxi là 7:15). đến 7,42 gam X công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl, nhận được đung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ dung dịch chửa 0,08 mol NaOH với 0,075 mol KOH, cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng, thu được m gam muối bột khan. Giá trị m là


Thực hiện những thí nghiệm sau mang đến phản ứng xảy ra hoàn toàn:

(a) Dẫn a mol khí CO2 vào 0,8a mol Ca(OH)2 vào dung dịch.

(b) cho a mol fe vào 3a mol HNO3 trong hỗn hợp (sản phẩm khử duy nhất tạo thành là NO).

(c) mang đến dung dịch NaHCO3 cho dư vào hỗn hợp Ba(OH)2.

(d) mang lại bột Cu vào dung dịch FeCl3 (dư).

Số thí sát hoạch được dung dịch cất hai muối bột là


Để phối hợp hết 5,46 gam sắt cần tối thiểu V (ml) dung dịch các thành phần hỗn hợp H2SO4 0,3M và Fe(NO3)3 0,04M. Biết (sản phẩm khử N+5 là NO duy nhất). Giá trị của V là


Cho dung dịch NaOH vào dung dịch hóa học X, nhận được kết tủa màu trắng không chảy trong NaOH dư. Chất X


Cho những chất sau: tristearin, tinh bột, etyl axetat, tripeptit (Gly-Ala-Val). Số hóa học tham gia bội nghịch ứng thủy phân trong môi trường kiềm là


Cho 11,2 gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 CuO vào dung dịch HCl, thu được hóa học rắn Y (chỉ chứa một kim loại), hỗn hợp Z (chỉ cất muối) với 448 ml H2 (đktc). đến lượng Y này phản bội ứng với dung dịch HNO3 (dư) đậm đặc, nung nóng, chiếm được 896 ml khí NO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất của N+5). Mang đến dung dịch Z bên trên vào hỗn hợp AgNO3 dư, thu được 53,14 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Trọng lượng của CuO vào X


Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy gồm các chất: Fe, KNO3, KMnO4, BaCl2, NaOH, Cu. Số chất trong dãy phản ứng được với hỗn hợp X


Cho 1 mol chất X (C7HyO3, cất vòng benzen) tác dụng hết cùng với NaOH dư, thu được một mol chất Y, 1 mol chất Z và 2 mol H2O (trong kia MY Z; gồm 3 mol NaOH gia nhập phản ứng). Hóa học Z tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được T (Y, Z, T là những hợp chất hữu cơ). Phát biểu nào sau đây sai?


Cho các nhận định sau:

(a) Ở điều kiện thường, trimetylamin là hóa học lỏng, tan xuất sắc trong nước.

Xem thêm: Dung Dịch Hcl Phản Ứng Được Với Dãy Chất Nào Sau Đây:, Dãy Các Chất Đều Phản Ứng Với Dung Dịch Hcl Là A

(b) Ở tâm trạng kết tinh, các amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm những peptit có từ 2 cho 10 nơi bắt đầu α-aminoaxit và là cơ sở khiến cho protein.

(d) dung dịch anilin trong nước làm xanh quỳ tím.

Số nhận định đúng là


Cho những phát biểu sau:

(a) Thép là kim loại tổng hợp của fe với cacbon, trong đó có từ 0,01-2% trọng lượng cacbon.

(b) Bột nhôm trộn với bột Fe2O3 dùng để hàn mặt đường ray bởi phản ứng nhiệt nhôm.

(c) Phèn chua cùng thạch cao sống có công thức chất hóa học lần lượt là KAl(SO4)2.12H2O với CaSO4.2H2O.

(d) Thạch cao nung dùng để nặn tượng, bó bột lúc gãy xương.

(e) hỗn hợp Na2CO3, Na3PO4 làm mềm được nước cứng.

Xem thêm: Tần Số Là Số Dao Động Trong, Số Dao Động Trong Một Giây Gọi Là

(g) Miếng gang nhằm trong không gian ẩm xẩy ra ăn mòn điện hóa.

Số phát biểu đúng là


Cho hình vẽ biểu lộ thí nghiệm điều chế khí X khi cho dung dịch axit công dụng với hóa học rắn (kim nhiều loại hoặc muối).

Hình vẽ trên minh hoạ mang lại phản ứng nào sau đây?


Lên men 90 gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 70%, chiếm được V lít khí CO2 (đktc). Cực hiếm của V là


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam