Constraint là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Constraint là gì

*
*
*

constraint
*

Constraint (Econ) Rằng buộc+ Thường là một mối quan hệ toán học giữa CÁC BIẾN LỰA CHỌN của một bài toán tối ưu hoá; trong đó một hàm nào đó của biến (ví dụ HÀM TUYẾN TÍNH) không bằng một hằng số.
constraint sự ràng buộc, sự hạn chế
artificial c. liên hệ giả tạo, ràng buộc giả tạo dual c.s ràng buộc đối ngẫu feasible c.s (lý thuyết trò chơi) ràng buộc chấp nhận được geometric c. ràng buộc hình học ideal c. ràng buộc lý tưởng nonintegrable c. ràng buộc không khả tích rheonomous c. (cơ học) liên kết không ngừng row c. ràng buộc về hàng scleronomous c. (cơ học) liên kết dừngđiều kiện ràng buộcliên kếtabsolutely rigid constraint: sự liên kết cứng tuyệt đốibilateral constraint: sự liên kết hai chiềuconstraint force: phản lực liên kếtfictitious constraint: mối liên kết ảofixing constraint: mối liên kết cố địnhgeometrical constraint: liên kết hình họcgeometrical constraint: sự liên kết hình họcholonomic constraint: sự liên kết holonômideal constraint: liên kết lý tưởnginternal constraint: mối liên kết bên trongkinematic constraint: mối liên kết động họcmethod of constraint: phương pháp thay liên kếtprinciple of least constraint: nguyên lý liên kết tối thiểureaction of constraint: phản lực liên kếtreciprocal constraint: sự liên kết qua lạireciprocal constraint: sự liên kết tương hỗredundant constraint: mối liên kết thừa (thêm)redundant constraint: liên kết thừarheonoous constraint: liên kết không dừngscleronomous constraint: liên kết dừngunilateral constraint: sự liên kết một chiềuphản lực liên kếtràng buộcartificial constraint: ràng buộc giả tạochange constraint: thay đổi ràng buộcconstraint class: lớp ràng buộcconstraint force: lực ràng buộcconstraint functional programming (CFP): sự lập trình chức năng ràng buộcconstraint matrix: ma trận ràng buộcconstraint rule: quy tắc ràng buộcconstraint set: tập ràng buộcconstraint set: tập hợp các ràng buộcdual constraint: ràng buộc đối ngẫugeometric constraint: ràng buộc hình họchierarchical constraint set: tập ràng buộc phân cấpholonomic constraint: ràng buộc holonomideal constraint: ràng buộc lý tưởngmoving constraint: ràng buộc độngnonintegrable constraint: ràng buộc không khả tíchnumber of constraint: số ràng buộcprinciple of least constraint: nguyên lý ràng buộc tối thiểurow constraint: ràng buộc về hàngstationary constraint: ràng buộc tĩnhstiffness constraint: ràng buộc về độ cứngstrength constraint: ràng buộc về độ bền (phương pháp tối ưu)sự cố định chặtsự cưỡng bứcsự giới hạnGiải thích EN: 1. a restriction of a solid"s natural tendency to narrow when it is pulled at its ends.a restriction of a solid"s natural tendency to narrow when it is pulled at its ends.2. a restriction of the natural degrees of freedom of a system.a restriction of the natural degrees of freedom of a system..Giải thích VN: 1. Sự hạn chế trong xu hướng tự nhiên của một vật rắn là co lại khi bị kéo ở hai đầu. 2. Sự hạn chế trong các mức độ tự do thuộc bản chất của một hệ.sự hạn chếoperational constraint: sự hạn chế khai thácsự kẹp chặtsự liên kếtabsolutely rigid constraint: sự liên kết cứng tuyệt đốibilateral constraint: sự liên kết hai chiềugeometrical constraint: sự liên kết hình họcholonomic constraint: sự liên kết holonômreciprocal constraint: sự liên kết qua lạireciprocal constraint: sự liên kết tương hỗunilateral constraint: sự liên kết một chiềusự ngàmsự ràng buộcconstraint cellscác ô bắt buộcconstraint classlớp cưỡng bứcconstraint rulequy tắc cưỡng bứcconstraint widgetcông cụ hạn chếdisjunctive constrainthệ giằng phụ thêmelastic constraintsự cưỡng épđàn hồielastic constraintsự ép đàn hồi
*Xem thêm: Phân Loại Hàng Oem Nghĩa Là Gì ? Định Nghĩa Và Phương Thức Hoạt Động

*

*

constraint

Từ điển Collocation

constraint noun

ADJ. important, major | severe, tight The government has placed tight constraints on spending this year. | budget, financial

VERB + CONSTRAINT impose, place, put | remove

PREP. within a/the ~ We have to work within severe constraints. | without ~ I felt free to speak to her without constraint. | ~ on/upon There are major financial constraints on all schools.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Tham Nhũng Là Gì - Có Bao Nhiêu Tội Phạm Về Tham Nhũng

Microsoft Computer Dictionary

n. In programming, a restriction on the solutions that are acceptable for a problem.

English Synonym and Antonym Dictionary

constraintssyn.: restraint