đại lão lại muốn tan vỡ

 • Reads 353,845
 • Votes 39,008
 • Parts 200

Ongoing, First published Apr 10, 2021

Bạn đang xem: đại lão lại muốn tan vỡ

Table of contents

 • Chương 196: Quyền mái ấm thực ngạo kiều(*) (1)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 197: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (2)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 198: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (3)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 199: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (4)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 200: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 201: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (6)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 202: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (7)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 203: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (8)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 204: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (9)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 205: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (10)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 206: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (11)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 207: Quyền mái ấm thiệt kiêu ngạo (12)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 208: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (13)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 209: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (14)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 210: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (15)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 211: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (16)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 212: Quyền mái ấm thực kiêu ngạo (17)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 213: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (18)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 214: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (19)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 215: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (20)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 216: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (21)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 217: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (22)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 218: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (23)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 219: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (24)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 220: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (25)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 221: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (26)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 222: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (27)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 223: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (28)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 224: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (29)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 225: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (30)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 226: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (31)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 227: Quyền mái ấm thực kiêu ngạo (32)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 228: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (33)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 229: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (34)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 230: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (35)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 231: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (36)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 232: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (37)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 233: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (38)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 234: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (39)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 235: Quyền mái ấm thiệt ngạo kiều (40)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 236: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (41)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 237: Quyền mái ấm thiệt ngạo kiều (42)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 238: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (43)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 239: Quyền mái ấm thực kiêu ngạo (44)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 240: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (45)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 241: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (46)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 242: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (47)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 243: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (48)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 244: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (49)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 245: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (50)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 246: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (51)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 247: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (52)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 248: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (53)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 249: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (54)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 250: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (55)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 251: Quyền mái ấm thực kiêu ngạo (56)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 252: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (57)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 253: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (58)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 254: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (59)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 255: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (60)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 256: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (61)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 257: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (62)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 258: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (63)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 259: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (64)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 260: Quyền mái ấm thực ngạo kiều (65)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 261: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (1)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 262: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (2)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 263: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (3)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 264: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (4)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 265: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 266: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (6)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 267: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (7)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 268: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (8)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 268: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (9)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 269: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (10)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 270: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (11)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 271: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (12)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 272: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (13)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 273: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (14)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 274: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (15)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 275: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (16)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 276: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (17)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 277: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (18)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 278: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (19)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 279: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (20)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 280: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (21)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 281: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (22)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 282: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (23)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 283: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (24)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 284: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (25)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 285: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (26)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 286: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (27)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 287: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (28)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 288: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (29)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 289: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (30)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 290: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (31)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 291: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (32)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 292: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (33)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 293: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (34)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 294: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (35)

  Xem thêm: truyện linh kiếm tôn

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 295: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (36)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 296: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (37)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 297: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (38)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 298: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (39)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 299: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (40)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 300: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (41)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 301: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (42)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 302: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (43)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 303: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (44)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 304: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (45)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 305: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (46)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 306: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (47)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 307: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (48)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 308: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (49)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 309: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (50)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 310: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (51)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 311: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (52)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 312: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (53)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 313: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (54)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 314: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (55)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 315: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (56)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 316: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (57)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 317: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (58)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 318: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (59)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 319: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (60)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 320: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (61)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 321: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (62)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 322: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (63)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 323: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (64)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 324: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (65)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 325: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (66)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 326: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (67)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 327: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (68)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 328: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (69)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 329: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (70)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 330: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (71)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 331: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (72)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 332: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (73)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 333: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (74)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 334: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (75)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 335: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (76)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 336: Xin xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (77)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 337: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (1)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 338: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (2)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 339: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (3)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 340: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (4)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 341: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 342: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (6)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 343: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (7)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 344: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (8)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 345: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (9)

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 346: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (10)

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 347: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (11)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 348: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (12)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 349: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (13)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 350: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (14)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 351: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (15)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 352: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (16)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 353: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (17)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 354: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (18)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 355: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (19)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 356: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (20)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 357: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (21)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 358: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (22)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 359: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (23)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 360: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (24)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 361: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (25)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 362: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (26)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 363: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (27)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 364: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (28)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 365: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (29)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 366: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (30)

  Tue, Oct 12, 2021

 • Chương 367: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (31)

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 368: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (32)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 369: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (33)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 370: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (34)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 371: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (35)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 372: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (36)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 373: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (37)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 374: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (38)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 375: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (39)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 376: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (40)

  Mon, Oct 18, 2021

 • Chương 377: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (41)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 378: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (42)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 379: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (43)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 380: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (44)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 381: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (45)

  Sun, Oct 31, 2021

 • Chương 382: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (46)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 383: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (47)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 384: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (48)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 385: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (49)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 386: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (50)

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 387: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (51)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 388: Tiều kiều hoa vs Ma tôn (52)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 389: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (53)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 390: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (54)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 391: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (55)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 392: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (56)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 393: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (57)

  Wed, Nov 10, 2021

  Xem thêm: truong tuong tu

 • Chương 394: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (58)

  Wed, Nov 10, 2021

Tên Hán Việt: Đại lão hựu yếu ớt băng phôi liễu
  Tác giả: Tần Nguyên
  Tình trạng: Còn tiếp
  Tình trạng: theo đuổi tiến trình truyện đăng
  Editor: Mẫn Nhi
  Thể loại: Nguyên quý phái, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE,... 
  Văn án:
  Hệ thống [ Ký mái ấm, tao tiếp tục nỗ lực gom cô cải hối phát triển thành một người chất lượng, không hề là tội phạm!]
  Ký mái ấm Nam Nhiễm: "Ồ"
  Thiếu niên băng lãnh chuồn từng bước từng bước tới trước mặt mũi cô: Cô là ai?
  Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, góc nhìn bễ nghễ nom trực tiếp vô cô: Nữ tử mái ấm nào là sao lại ở đây?
  Nam Nhiễm yên lặng, tiến công mê man khênh chuồn.
  Thiếu gia bệnh dịch kiều buồn chán chỉ trực tiếp mặt mũi cô: Còn kế tiếp lại mới gần đây, tôi ngay tắp lự thịt bị tiêu diệt cô.
  Nam Nhiễm:...., tiến công mê man khênh chuồn.
  Hình ảnh Đế hắc hóa mỉm cười tươi tắn như hoa anh túc: Cô là mái ấm sản xuất?
  Lời còn ko thưa đoạn.
  Nam Nhiễm tiếp tục hãy nhanh tay tiến công mê man người tao, đang được sẵn sàng khênh người chuồn.
  Biểu tình của khối hệ thống ngày càng hoảng hoảng.
  [Ký mái ấm, cô cô cô, đó là đang khiến gì a~?]
  Nam Nhiễm chỉ điềm đạm đáp lời: Đương nhiên là nhốt vô chống tối, lấp liếm chuồn.
  Hệ thống bị hăm dọa [Không nên tất cả chúng ta tiếp tục thỏa thuận hợp tác chất lượng mong muốn phát triển thành một trái đất mới mẻ hoặc sao?]
  Nam Nhiễm sau thời điểm nghe đoạn, chỉ mỉm cười vài giờ đồng hồ, ngữ điệu ngay lưng nhác vang lên: Hệ thống chất lượng của tao, ngươi sở hữu nên suy nghĩ cơ hội dò xét mang lại tao một chiếc lồng Fe thiệt chắc chắn không?
  Hệ thống, sửng bức. [A!!!!!!!]
  ...
  Lưu ý:
  1/Truyện dịch theo đuổi phiên bản convert nên ko thể nào là kiểu như không còn 100%. 
  2/Truyện edit chưa tồn tại sự đồng ý của người sáng tác hòng quý khách chớ rước chuồn bừa bãi.
  3/ Đọc truyện văn minh, phản hồi mưu trí.

#13tổngtài