ĐỂ PHÂN BIỆT SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG NÀY

     
Trắc nghiệm Công Dân 10 bài xích 5 (có đáp án): phương pháp vận động, phát triển của sự đồ vật và hiện tượng lạ !!
*