Denote Là Gì

     
denote /di"nout/* ngoại đụng từ- biểu hiện, biểu thị, hội chứng tỏ, chỉ rõ=a face that denotes energy+ cỗ mặt thể hiện nghị lực- bao gồm nghĩa là- bao hàm (nghĩa)=the word "white" denotes all white things as snow, papaer, foam...+ trường đoản cú "trắng" bao hàm toàn bộ những đồ gia dụng trắng như tuyết, giấy, bọt...

Bạn đang xem: Denote là gì


Below are sample sentences containing the word "denote"
from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "denote", or refer khổng lồ the context using the word "denote" in the English - Vietnamese Dictionary.

1. Because in the Bible, leaven can denote sin or wickedness.

bởi vì theo ghê Thánh, men bộc lộ cho tội lỗi với sự gian ác.

2. The Greek adjective aionios does not primarily denote duration, but quality.

Tĩnh trường đoản cú Hy Lạp aionios căn bản không biểu hiện khoảng thời gian mà biểu hiện phẩm chất.

3. Standing in any manner would then denote joining in the ceremony.

khi ấy, mặc dù đứng ở tư thế nào cũng đều tỏ ra là thâm nhập vào lễ xin chào cờ.

4. The term “thigh” is used here to denote the procreative organs.

tự “hông” được dùng ở đây thể hiện cơ quan liêu sinh sản.

5. The glow of slow-burning charcoal is used to lớn denote a living offspring.

Xem thêm: Từ: Faithful Là Gì - Từ Điển Tiếng Anh

Đốm than hồng được dùng để làm ám chỉ nhỏ cháu còn sống.

6. When Musa balbisiana is involved, the letter "B" is used to lớn denote its genome.

khi Musa balbisiana tham gia vào sự có mặt của một số loại cây lai ghép thì vần âm "B" được thực hiện để chỉ cỗ gen của nó.

7. So I"m gonna use lower case m throughout this course to lớn denote the number of training examples.

vì chưng vậy I ́m gonna thực hiện trường thích hợp thấp rộng m trong suốt khóa huấn luyện và đào tạo này để biểu hiện số lượng những ví dụ huấn luyện.

8. What is the literal meaning of the Greek word for “long-suffering,” and what does the word denote?

trường đoản cú “nhịn nhục” trong giờ đồng hồ Hy Lạp tất cả nghĩa black là gì, và ẩn ý gì?

9. The term "Greater Los Angeles" can be used to denote the metropolitan area or the consolidated area.

nhiều từ "Đại Los Angeles" rất có thể được dùng làm chỉ vùng đô thị hay vùng kết hợp.

10. The term “flesh” is often used in the Bible lớn denote man in his imperfect state, ‘conceived in sin’ as a descendant of rebellious Adam.

Kinh-thánh hay được sử dụng từ “xác-thịt” để chỉ một tín đồ trong tình trạng bất toàn, con cháu của kẻ phản bội nghịch A-đam ‘hoài-thai trong tội-lỗi’ (Thi-thiên 51:5; Gióp 14:4).

11. In the business fable The Shibumi Strategy, the author, Matthew E. May, wrote that shibumi "has come khổng lồ denote those things that exhibit in paradox and all at once the very best of everything và nothing: Elegant simplicity.

Xem thêm: Penalty Là Gì ? Luật Đá Penalty Như Thế Nào? Khi Nào Thì Đá Penalty

vào cuốn truyện ngụ ngôn sale The Shibumi Strategy, tác giả Matthew May viết rằng shibumi "đã đến để bộc lộ những điều cơ mà phô bày trong sự nghịch lý và toàn bộ cùng một lúc bao gồm đặc điểm rất tốt của toàn bộ mọi máy và không tồn tại gì: sự giản lược mang tính chất quý phái.