đoá hoa tội lỗi

 • Reads 515,602
 • Votes đôi mươi,152
 • Parts 112

Ongoing, First published Sep 19, 2018

Bạn đang xem: đoá hoa tội lỗi

Table of contents

 • Chương 1: Như chính thức hao hao kết đốc (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 2: Như chính thức hao hao kết đốc (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 3: Như chính thức hao hao kết đốc (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 4: Như chính thức hao hao kết đốc (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 5: Như chính thức hao hao kết đốc (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 6: Như chính thức hao hao kết đốc (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 7: Như chính thức hao hao kết đốc (07)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 8: Như chính thức hao hao kết đốc (08)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 9: Như chính thức hao hao kết đốc (09)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 10: Như chính thức hao hao kết đốc (10)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 11: Như chính thức hao hao kết đốc (11)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 12: Như chính thức hao hao kết đốc (12)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 13: Như chính thức hao hao kết đốc (13)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 14: Như chính thức hao hao kết đốc (14)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 15: Như chính thức hao hao kết đốc (15)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 16: Khởi mối cung cấp của Vườn Địa Đàng (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 17: Khởi mối cung cấp của Vườn Địa Đàng (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 18: Khởi mối cung cấp của Vườn Địa Đàng (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 19: Khởi mối cung cấp của Vườn Địa Đàng (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 20: Khởi mối cung cấp của Vườn Địa Đàng (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 21: Kế hoạch nước ngoài tình (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 22: Kế hoạch nước ngoài tình (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 23: Kế hoạch nước ngoài tình (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 24: Kế hoạch nước ngoài tình (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 25: Kế hoạch nước ngoài tình (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 26: Kế hoạch nước ngoài tình (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 27: Kế hoạch nước ngoài tình (07)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 28: Những năm mon hồn nhiên (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 29: Những năm mon hồn nhiên (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 30: Những năm mon hồn nhiên (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 31: Những năm mon hồn nhiên (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 32: Những năm mon hồn nhiên (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 33: Những năm mon hồn nhiên (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Fri, May 14, 2021

 • Fri, May 14, 2021

 • Fri, May 14, 2021

 • Fri, May 14, 2021

 • Fri, May 14, 2021

 • Chương 39: Bắt lửa (Cuối)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 40: Cô dâu chạy trốn (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 41: Cô dâu chạy trốn (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 42: Cô dâu chạy trốn (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 43: Cô dâu chạy trốn (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 44: Những ngày công cộng sinh sống (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 45: Những ngày công cộng sinh sống (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 46: Những ngày công cộng sinh sống (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 47: Những ngày công cộng sinh sống (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 48: Những ngày công cộng sinh sống (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 49: Những ngày công cộng sinh sống (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 50: Những ngày công cộng sinh sống (07)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 51: Người tình ánh trăng (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 52: Người tình ánh trăng (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 53: Người tình ánh trăng (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 54: Người tình ánh trăng (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 55: Người tình ánh trăng (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 56: Chân tướng tá được trưng bày (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 57: Chân tướng tá được trưng bày (02)

  Fri, May 14, 2021

  Xem thêm: chim trong lồng

 • Chương 58: Chân tướng tá được trưng bày (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 59: Chân tướng tá được trưng bày (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 60: Chân tướng tá được trưng bày (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 61: Chân tướng tá được trưng bày (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 62: Chân tướng tá được trưng bày (07)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 63: Ảo giác xuất hiện tại (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 64: Ảo giác xuất hiện tại (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 65: Ảo giác xuất hiện tại (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 66: Ảo giác xuất hiện tại (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 67: Hôn lễ mon tư (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 68: Hôn lễ mon tư (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 69: Hôn lễ mon tư (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 70: Hôn lễ mon tư (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 71: Hạnh phúc lẫn lộn cay đắng nhức (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 72: Hạnh phúc lẫn lộn cay đắng nhức (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 73: Hạnh phúc lẫn lộn cay đắng nhức (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 74: Hạnh phúc lẫn lộn cay đắng nhức (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 75: Hạnh phúc lẫn lộn cay đắng nhức (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 76: Hạnh phúc lẫn lộn cay đắng nhức (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 77: Hạnh phúc lẫn lộn cay đắng nhức (07)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 78: Hạnh phúc lẫn lộn cay đắng nhức (08)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 79: Này người tôi yêu thương (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 80: Này người tôi yêu thương (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 81: Này người tôi yêu thương (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 82: Này người tôi yêu thương (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 83: Này người tôi yêu thương (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 84: Này người tôi yêu thương (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 85: Này người tôi yêu thương (07)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 86: Yêu lại từ trên đầu (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 87: Yêu lại từ trên đầu (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 88: Yêu lại từ trên đầu (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 89: Yêu lại từ trên đầu (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 90: Yêu lại từ trên đầu (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 91: Yêu lại từ trên đầu (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 92: Dưới vẻ hình thức (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 93: Dưới vẻ hình thức (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 94: Dưới vẻ hình thức (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 95: Dưới vẻ hình thức (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 96: Dưới vẻ hình thức (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 97: Thành phố của Chúa (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 98: Thành phố của Chúa (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 99: Thành phố của Chúa (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 100: Thành phố của chúa (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 101: Gửi thanh xuân (Thượng)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 102: Gửi thanh xuân (Trung)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 103: Gửi thanh xuân (Hạ)

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 1: Triệu hồn

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 2: Đổi cả dải ngân hà lấy phân tử hồng đậu (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 3: Đổi cả dải ngân hà lấy phân tử hồng đậu (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 4: Đổi cả dải ngân hà lấy phân tử hồng đậu (3)

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 5: Đổi cả dải ngân hà lấy phân tử hồng đậu (4)

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 6: Đổi cả dải ngân hà lấy phân tử hồng đậu (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 7: Đổi cả dải ngân hà lấy phân tử hồng đậu (6)

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 8: Đổi cả dải ngân hà lấy phân tử đậu hồng (7)

  Fri, May 14, 2021

  Xem thêm: làm sủng phi như thế nào

 • Ngoại truyện 9: Đổi cả dải ngân hà lấy phân tử hồng đậu (End)

  Fri, May 14, 2021

Tác giả: Loan
  
  Người dịch: Hé
  
  Nhân vật: Tống Ngọc Trạch x Triệu Hương Nông
  
  Giới thiệu:
  Câu chuyện về cuộc lừa tình ngoạn mục của phái nam chủ yếu, và cơ hội anh tao từng bước rơi lội nhập tuyến đường "nghiện ngập" nữ giới chính!

#3wattpad