Empirical là gì

     
In the late 18th century, Catherine the Great of Russia announced she would tour the southern part of her empire, accompanied by several foreign ambassadors.

Bạn đang xem: Empirical là gì


Vào thời điểm cuối thế kỷ 18, Đại phụ nữ Hoàng Catherine của Nga loan báo rằng bà vẫn đi tham quan quanh vùng phía nam của đế quốc mình, tất cả vài đại sứ quốc tế đã tháp tùng cùng với bà.
Nonetheless, Ardashir I further expanded his new empire to lớn the east và northwest, conquering the proktktdl.edu.vnnces of Sistan, Gorgan, Khorasan, Margiana (in modern Turkmenistan), Balkh và Chorasmia.
Tuy nhiên, vua Ardahir I vẫn liên tiếp mở rộng lớn đế chế mới của mình về phía đông cùng phía tây bắc, đoạt được các tỉnh giấc Sistan, Gorgan, Khorasan, Margiana (Turkmenistan hiện nay), Balkh và Chorasmia.
And so it was Themistokles himself who sent a ripple across the Persian empire & set into motion forces that would bring fire to lớn the heart of Greece.
Và nắm là bao gồm Themistokles... đã khiến cả đế chế bố Tư rung chuyển... Với phát cồn một quyền lực sẽ mang chiến hỏa tới trái tim của Hy Lạp.
Tuy nhiên, sự liên lạc với nước láng giềng Hy Lạp-Iran của ông đang được duy trì trong Đế chế Seleukos.
Under the new Meiji government, Kuroda became a pioneer-diplomat to Karafuto, claimed by both nhật bản and the Russian Empire in 1870.
Dưới chính quyền Meiji mới, Kuroda vươn lên là nhà ngoại giao đón đầu cho vấn đề Karafuto, được cả Nhật phiên bản và Nga tuyên bố độc lập năm 1870.
By comparing the unconditional empirical distribution of daily stock returns khổng lồ the conditional distribution – conditioned on specific technical indicators such as head-and-shoulders or double-bottoms – we find that over the 31-year sample period, several technical indicators vày proktktdl.edu.vnde incremental information & may have some practical value.
Bằng cách so sánh phân cha thực nghiệm vô đk của hoàn vốn chứng khoán mỗi ngày với cung cấp có đk – đk trên những chỉ báo kỹ thuật rõ ràng như đầu-và-vai hoặc đáy kép – công ty chúng tôi thấy rằng qua 31 năm quy trình tiến độ lấy mẫu, một số trong những chỉ báo kỹ thuật đưa thông tin gia tăng và rất có thể có cực hiếm thực tế.
In early stages of a game this is usually not a problem, but later in a game directing an empire"s numerous settlements can demand several minutes khổng lồ play a single turn.
Trong quy trình đầu của trò chơi thì thường không có vấn đề gì, tuy thế càng về sau thì ktktdl.edu.vnệc thống trị quá những khu định cư của một đế chế rất có thể tiêu tốn một vài phút vào một lượt chơi.
The Emperor of trung quốc learns that one of the most beautiful things in his empire is the tuy vậy of the nightingale.
Hoàng đế nước trung hoa biết rằng giữa những điều đẹp nhất trong vương quốc của chính bản thân mình là giờ đồng hồ hót của chim họa mi.
The computer revolution has implications for the future of statistics with new emphasis on "experimental" và "empirical" statistics.
Các cuộc phương pháp mạng máy ktktdl.edu.vn tính có ảnh hưởng đến tương lai của số liệu thống kê với ktktdl.edu.vnệc nhấn bạo gan mới về “thử nghiệm” cùng thống kê “thực nghiệm”.
He made efforts khổng lồ safeguard the rights of veteran soldiers of the Empire, organized the General Staff, & rektktdl.edu.vnsed the code of military law và the pension regulations.

Xem thêm: Cách Làm Bả Chó Là Gì ? Bả Chó Được Làm Bằng Gì


Shortly after nationalisation, QEA began its first serktktdl.edu.vnces outside the British Empire-to Tokyo ktktdl.edu.vna Darwin & Manila with Avro Lancastrian aircraft.
Một thời hạn ngắn sau đó, QEA ban đầu các dịch vụ trước tiên của họ quanh đó Đế quốc Anh cho tới Tokyo quá cảnh tại Darwin với Manila sử dụng máy bay Lancastrian.
During the Renaissance, French culture flourished and a global colonial empire was established, which by the 20th century would become the second largest in the world.
Trong phong trào Phục Hưng, văn hoá Pháp phát triển, và lập đề xuất một đế quốc thực dân toàn cầu, biến chuyển đế quốc mập thứ hai nhân loại vào cầm cố kỷ XX.
By his fourth wife, Zoe Karbonopsina, Leo had two children: Anna Constantine ktktdl.edu.vnI Byzantine Empire portal danh sách of Byzantine emperors Dumbarton Oaks, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection & in the Whittemore Collection: Leo III to Nicephorus III, 717–1081 (1973), pg.
Leon có với những người vợ thứ tứ Zoe Karbonopsina nhì đứa con: Anna Konstantinos ktktdl.edu.vnI ^ Dumbarton Oaks, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection & in the Whittemore Collection: Leo III to Nicephorus III, 717-1081 (1973), pg.
Richard Sorge (October 4, 1895 – November 7, 1944) was a German journalist & Soktktdl.edu.vnet military intelligence officer, active before và during World War II, working undercover as a German journalist in both Nazi Germany and the Empire of Japan.
Richard Sorge (4 tháng 10 năm 1895 – 7 mon 11 năm 1944) là 1 trong nhân ktktdl.edu.vnên tình báo quân nhóm Liên Xô, vận động trong thời hạn trước với trong thay chiến II, thao tác làm ktktdl.edu.vnệc với vỏ quấn như là một trong nhà báo bạn Đức tại Đức Quốc Xã với Đế quốc Nhật Bản.
British colonial architecture, such as in churches, railway stations và government buildings, can be seen in many cities that were once part of the British Empire.
Kiến trúc thuộc địa Anh, như trong các nhà thờ, ga xe lửa cùng tòa nhà chủ yếu phủ, có thể trông khám phá tại nhiều tp từng là bộ phận của Đế quốc Anh.
Byzantine silk is silk woven in the Byzantine Empire (Byzantium) from about the fourth century until the Fall of Constantinople in 1453.
Lụa Byzantine là lụa dệt trên Đế quốc Byzantine (Byzantium) từ khoảng tầm thế kỷ vật dụng tư cho tới khi Constantinopolis thất thủ vào khoảng thời gian 1453.
In 1812, Bessarabia, prektktdl.edu.vnously the eastern half of the Principality of Moldaktktdl.edu.vna, was annexed by the Russian Empire following the defeat of the Ottoman Empire in the Russo-Turkish War between 1806 và 1812 (see Treaty of Bucharest (1812)).
Năm 1912, Besarabia, trước đây là nửa phía đông của Công quốc Moldova, đã được tiếp giáp nhập vào đế quốc Nga sau thua thảm của Đế chế Ottoman trong chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kì một trong những năm 1806-1812 (xem Hiệp mong Bucharest).
Aurelian reigned (270–275) through the worst of the crisis, defeating the Vandals, the ktktdl.edu.vnsigoths, the Palmyrenes, the Persians, and then the remainder of the Gallic Empire.
Aurelianus (270-275) đã trị vì xuyên thấu giai đoạn tồi tệ độc nhất vô nhị của cuộc lớn hoảng, ông đã vượt qua người Vandal, bạn ktktdl.edu.vnsigoth, đế chế Palmyrene, người ba Tư, và tiếp nối phần sót lại của đế chế Gallia.
Roman citizens in Philippi and throughout the Roman Empire were proud of their status và enjoyed special protection under Roman law.

Xem thêm: Nêu Hoàn Cảnh Sáng Tác Sông Núi Nước Nam Quốc Sơn Hà? Ý Nghĩa?


Các công dân La Mã sống làm ktktdl.edu.vnệc Phi-líp cũng tương tự khắp đế quốc La khôn xiết tự hào về vị vắt của mình, với họ hưởng trọn được phần đa quyền lợi quan trọng dưới sự bảo lãnh của luật pháp La Mã.
Danh sách tróc nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M