Exceed Là Gì

     
1970 – Tupolev Tu-144 của Liên Xô trở thành phương tiện vận gửi thương mại đầu tiên vượt qua tốc độ âm thanh.

Bạn đang xem: Exceed là gì


When you view a report with a high-cardinality dimension that exceeds the above limits, you won"t see all of the values for that dimension because some values are rolled-up into an (other) entry.
Khi các bạn xem báo cáo có vật dụng nguyên bản số cao vượt qua giới hạn trên, bạn sẽ không thấy toàn bộ giá trị đến thứ nguyên đó do một số giá trị được cuộn vào mục nhập (other).
South of Butte Sugar there is a valley & another mountain which extends into Val-d"Amours and Tide Head, whose height exceeds 230 metres in the Atholville portion.
Phía Nam mặt đường Butte gồm một thung lũng với một ngọn núi khác mở rộng vào Val-d"Amours với Tide Head, có độ cao vượt quá 230 mét trong phần Atholville.
With customizers, you can also provide a default value in the sự kiện your ad customizer does not show or the text exceeds the character limit.
Với các tùy biến, chúng ta cũng có thể cung cung cấp giá trị khoác định đến quảng cáo, ngay cả khi tùy biến chuyển quảng cáo không hiển thị hoặc văn phiên bản vượt quá số lượng giới hạn ký tự.
Công ty Official Chart mang đến hay , vấn đề đó vượt quá danh sách những đĩa nhạc nổi tiếng bán chạy nhất suốt thời kì hoàng kim của ông giữa những năm 80 .
Then believing mankind will no longer be afflicted with sickness, aging, or even death; they will enjoy blessings that far exceed the temporary aid medical personnel can now offer us.
Và quả đât tin kính sẽ không hề bị căn bệnh tật, già đi, hay trong cả chết nữa; họ vẫn hưởng ân phước trội hơn gấp nhiều lần sự giúp sức nhất thời mà nhân viên y tế rất có thể cung cấp ngày nay.
8 Meetings for Field Service: These should not exceed 15 minutes, including making territory assignments & concluding with prayer.
8 Buổi nhóm họp nhằm đi rao giảng: tránh việc dài quá 15 phút, tất cả phần ấn định khu vực rao giảng và cầu nguyện kết thúc.
If the interior temperature of the device exceeds normal operating temperatures, you may experience the following behaviors while the device tries to regulate its temperature: reduced performance & connectivity, inability khổng lồ charge, or powering down of the display or the phone.
Nếu nhiệt độ độ phía bên trong thiết bị vượt quá nhiệt độ vận động bình thường, bạn có thể gặp phải những vấn đề sau đây khi đồ vật cố kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ: khả năng kết nối và công suất giảm, cần yếu sạc hoặc mức năng lượng điện năng cung cấp cho screen hay điện thoại cảm ứng thông minh bị giảm.
quảng bá hoặc tiện ích vượt quá giới hạn ký tự đối với các ngôn ngữ có cam kết tự 2 byte
It was also the third edition, after the English Wikipedia and German Wikipedia, to exceed 1 million encyclopedia articles: this occurred on 23 September 2010.
Hiện trên phiên phiên bản Wikipedia giờ Pháp tất cả số bài viết nhiều trang bị ba, sau wikipedia tiếng Anh cùng Wikipedia giờ Đức, cũng là 1 trong những trong ba phiên phiên bản có số bài viết trên một triệu bài.

Xem thêm: State-Of-The-Art Là Gì ? Dịch Nghĩa Trong Từ Điển Anh Việt State Of The Art Là Gì


Legal tender of Canadian coinage is governed by the Currency Act, which sets out limits of: $40 if the denomination is $2 or greater but does not exceed $10; $25 if the denomination is $1; $10 if the denomination is 10¢ or greater but less than $1; $5 if the denomination is 5¢; 25¢ if the denomination is 1¢.
Tiền tệ xác định của khối hệ thống tiền tệ Canada được kiểm soát và điều chỉnh bằng Đạo chế độ tiền tệ, vào đó đặt ra giới hạn của: $40 nếu như mệnh giá là $2 hoặc cao hơn nhưng không vượt quá $10; $25 giả dụ mệnh giá chỉ là $1; $10 giả dụ mệnh giá chỉ là 10¢ hoặc cao hơn nữa nhưng không thực sự $1; $5 trường hợp mệnh giá chỉ là 5¢; 25¢ trường hợp mệnh giá là 1¢.
This means that the magnitude of the áp lực cannot exceed the yield strength of a material, and the time scale of the căng thẳng cannot approach the relaxation time of the material.
Điều này còn có độ mập của áp lực không thể vượt quá sức mạnh tối đa của vật liệu, cùng khoảng thời hạn áp lực ảnh hưởng không bằng với khoảng thời gian thả lỏng của trang bị liệu.
In Yemen, elevations exceed 3,700 meters in many areas, và highland areas extend north along the Red Sea coast and north into Lebanon.
Tại Yemen, chiều cao vượt 3.700 m tại nhiều nơi, và các vùng cao không ngừng mở rộng về phía bắc dọc bờ hải dương Đỏ cho Liban.
In some cases, renewing the domain for the required one additional year causes the domain name to exceed the maximum registration period.
Trong một số trong những trường hợp, việc gia hạn thương hiệu miền thêm 1 năm theo yêu thương cầu khiến cho miền vượt quá thời hạn về tối đa của gói đăng ký.
Make sure that your weight plus that of your tools and materials does not exceed the limit of the ladder you are to use.
Hãy chắc hẳn rằng rằng trọng lượng của công ty cộng với sức nặng nề của lao lý và vật liệu không vượt quá sức chịu của thang.
By analogy khổng lồ electronic transitions, muonic atom transitions are also said to produce X-rays, even though their energy may exceed 6 megaelectronvolts (0.96 pJ), whereas there are many (77 known to lớn be less than 10 keV (1.6 fJ)) low-energy nuclear transitions (e.g., the 7.6 eV (1.22 aJ) nuclear transition of thorium-229), and, despite being one million-fold less energetic than some muonic X-rays, the emitted photons are still called gamma rays due to their nuclear origin.
Bằng cách tương tự với thay đổi điện tử, chuyển đổi hạt nhân nước ngoài lai cũng tạo ra tia X, dù tích điện của chúng hoàn toàn có thể vượt quá 6 mêga electronvôn (0,96 pJ), trong những khi nhiều chuyển đổi hạt nhân không giống (77 đổi khác có năng lượng 10 keV (1,6 fJ)) lại có năng lượng thấp (ví dụ đổi khác hạt nhân của thorium-229 sinh ra năng lượng là 7,6 eV (1,22 aJ)) và tích điện ít hơn 1 triệu lần so với tia X ngoại lai, những photon phát ra vẫn được hotline là tia gamma do nguồn gốc hạt nhân của chúng.
For example, if you apply a filter that excludes Day-0 sessions for some users but includes sessions for those same users on subsequent days, then the values for those subsequent days can exceed 100%.
Ví dụ: nếu như bạn áp dụng cỗ lọc thải trừ các phiên Ngày 0 cho một trong những người cần sử dụng nhưng bao gồm các phiên đến cùng những người tiêu dùng đó vào số đông ngày tiếp theo, thì quý hiếm cho đều ngày tiếp theo hoàn toàn có thể vượt quá 100%.
Widely distributed throughout nước australia and highly mobile, these ducks can appear anywhere there is standing water, especially in dry inland regions, where annual rainfall rarely exceeds 15 in (380 mm).

Xem thêm: Vai Trò Của Niềm Tin Là Gì ? Sức Mạnh, Ý Nghĩa Của Niềm Tin Trong Cuộc Sống


Được phân bố rộng rãi khắp nước Úc và tất cả tính cầm tay cao, những bé vịt này rất có thể xuất hiện nay ở bất cứ nơi nào tất cả nước, nhất là ở những vùng đất khô, nơi lượng mưa thường niên hiếm lúc vượt quá 15 in (380 mm).
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M