GIẢI ANH 8 UNIT 7 A CLOSER LOOK 1

     

Phần A closer look 1 sẽ cung ứng từ vựng và biện pháp phát âm theo chủ thể "pollution" (ô nhiễm), đồng thời cung cấp ngữ pháp về các liên từ, từ và nhiều từ chỉ vì sao và kết quả. Nội dung bài viết là gợi nhắc giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A closer look 1 – Unit 7: Pollution

Vocabulary

1. Complete the table with appropriate verbs, nouns, and adjectives.(Hoàn thành bảng vời rượu cồn từ say mê hợp, danh từ cùng tính từ phù hợp hợp.)

Giải:

Verb (Động từ)

Noun (Danh từ)

Adjective (Tính từ)

to poison

(1) poison

poisonous

(2) contaminate

contamination

contaminant

contaminated

to pollute

pollution (3) pollutant

(4) polluted

to die

(5) death

dead

to damage

damage

(6) damaged

2. Complete the sentences with the words from the table in 1. You vị not need to use all the words. The first letter of each word has been provided.(Hoàn thành các câu với rất nhiều từ trong bảng từ bỏ phần 1. Em không yêu cầu sử dụng toàn bộ các từ. Chữ cái đầu tiên của mỗi từ được cung cấp.)

Giải:

The poisonous chemical waste is dumped in lớn the river. (Chất thải hóa chất ô nhiễm được thải ra sông.)Do you know what pollutants cause air pollution. (Bạn có biết chất gây ô nhiễm và độc hại nào gây ra ô nhiễn không gian không?)The dead fish are floating in the water. (Cá chết nổi trên nước.)Don’t drink that water. It’s contaminated.

Bạn đang xem: Giải anh 8 unit 7 a closer look 1

(Đừng uống nước đó. Nó bị nhiễm độc rồi.)The acid rain has caused damage to the trees in this area. (Mưa axit đã tạo ra sự nguy nan cho cây trong khoanh vùng này.)If we pollute the air, more people will have breathing problems. (Nếu họ làm ô nhiễm và độc hại không khí, ngày càng có tương đối nhiều người chạm chán vấn đề về hô hấp.)

Chú ý:

1. Because/since (vì, do vì) hầu hết được dùng để nêu lý do. Because/Since là liên từ, đứng trước một mệnh đề (hay kết cấu s + V).

Ex: Because/Since the water is polluted, the fish are dead. (Bởi vì nước ô nhiễm, cá đã chết.)

Lưu ý: Since thường được sử dụng ở đầu câu. Còn because rất có thể đứng sinh sống đầu câu, trước mệnh đề của câu trang bị hai (ở thân câu) hoặc đứng một mình.

Ex:

I read because I like reading. (Tôi đọc vị tôi phù hợp (việc) phát âm sách.)Why are you crying? -Because Khang hit me.

Xem thêm: Soạn Anh 8 Unit 12 Read Unit 12: A Vacation Abroad, A Vacation Abroad, Unit 12 Lớp 8: Read

2. Due to/because of + noun pronoun

Due lớn (tính từ), because of (giới từ) đều có nghĩa là “vì, vì chưng vì” được để đầu câu hoặc thân hai mệnh đề của một câu.

Ex: The fish are dead due to/because of the pulluted water. (Cá chết vị nước ô nhiễm.)

3. Make (khiến)

make + noun/pronoun + infinitive without to

Ex:

Her comments made me angry. (Lời nhận xét của cô ý ta khiến tôi tức giận.)The polluted water makes the fish die. (Ô lan truyền nước khiến cá chết.)Effect (Kết quả) :Sau đây là một số tù/ các từ hoàn toàn có thể dùng nhằm nêu tác dụng một của vấn đề.

4. So (nên, mang đến nên) nhằm nói về tác dụng từ vấn đề gì; thân hai mệnh đề, theo sau lốt phẩy hoặc từ “and”.

Xem thêm: Soạn Văn 6 Bài Trong Lòng Mẹ Cánh Diều, Soạn Văn 6 Trang 51 Cánh Diều

Ex:

I wasn’t listening, so I don’t know what he said. (Tôi không để ý nghe mang đến nền tôi chần chờ anh ấy đã nói gì.)I was tired và so I went lớn bed. (Tôi thấy mệt yêu cầu tôi đi ngủ.)

5. To lớn cause/ lớn lead to/ to lớn result in (dẫn đến, khiến, tạo ra)

Ex:

What caused the problem? (Điều gì đã gây ra vấn đề?)Smoking can lead to lớn heart disease. (Hút thuốc có thể dẫn mang đến /gây ra bệnh dịch tim.)The bad weather resulted in an increase in fruit và vegetable prices. (Thời huyết xấu dẫn đến I khiến cho giá trải cây cùng rau củ tăng.)

3. a. Decide which sentence in each pair of sentences is a cause & which is an effect. Write C (for cause) or E (for effect) next to lớn each sentence. Chú ý that the words in brackets relate khổng lồ Activity 3b. (Quyết định câu nào trong mỗi cặp câu là nguyên nhân và dòng nào là hậu quả. Viết C hoặc E cho mỗi câu. Ghi chú hồ hết từ trong ngoặc đơn liên quan đến hoạt động 3b.)

Giải:

People throw litter on the ground.(Người ta ném rác rưởi trên đất.) (C)Many animals eat the litter & become sick. (Nhiều động vật hoang dã ăn rác và bị bệnh.) (E)Ships spill oil in oceans & rivers. (Những bé tàu chảy dầu ra đại dương và sông.) (C)Many aquatic animals and plants die. (Nhiều động vật dưới nước với cây"“bị chết.) (E)Household dump waste into the river. (Những hộ mái ấm gia đình thải rác rến ra sông.) (C)It is polluted. (Sông bị ô nhiễm.) (E)Their children have birth effects. (Giảm tỉ lệ thành phần sinh con.) (E)The parents were exposed to lớn radiation. (Ba mẹ bị lây nhiễm phóng xạ.) (C)We can’t see the stars at night. (Chúng ta tất yêu thấy những ngôi sao sáng vào ban đêm.) (E)There is too much light pollution. (Có thừa nhiều ô nhiễm ánh sáng.) (C)

b. Combine the sentences in each pair into a new sentence that show a cause/ effect relationship. Use the cause or effect signal word or phrase given in brackets. You will have khổng lồ add, delete, or change words in most sentences. (Kết hợp các câu trong những cặp thành một câu bắt đầu thể hiện nay nguyên nhân/kết quả. Thực hiện từ chỉ nguyên nhân/ công dụng được cho trong ngoặc đơn. Em sẽ đề nghị thêm, quăng quật hoặc biến hóa những tự trong số đông các câu.)

Giải:

Because people throw litter on the ground, many animals eat it và become sick (Bởi do mọi fan vứt rác cùng bề mặt đất, những loài động vật ăn nó với trở đề nghị bệnh.)Oil spills from ships in oceans và rivers lead to lớn the death of many aquatic animals và plants. (Sự chũm tràn dầu từ bỏ tàu trên biển và những con sông dẫn đến loại chết của khá nhiều loài động vật thủy sinh với thực vật.)Households dump waste into the river so it is polluted. (Các hộ gia đình đổ hóa học thải xuống sông cho nên nó bị ô nhiễm.)Since the parents were exposed khổng lồ radiation, their children have birth defects. (Kể từ bỏ khi cha mẹ đã xúc tiếp với bức xạ, bé cái của họ có khuyết tật bẩm sinh.)We can’t see the stars at night due to the light pollution. (Chúng tôi không thể bắt gặp các ngôi sao vào ban đêm do tình trạng độc hại ánh sáng.)

4. Work in groups. Look at the pairs of pictures. Give as many sentences as possible khổng lồ show cause/ effect relationships. (Làm theo nhóm. Nhìn vào hồ hết cặp hình. Đưa ra những câu để diễn đạt nguyên nhân/ kết quả.)

Giải:

People cough because they breathe in the fumes from cars. (Người ta ho do họ thay đổi khói trường đoản cú xe hơi.)The soil is polluted, so plants can’t grow. (Đất bị ô nhiễm, vày vậy cây không thể phệ được.)We won’t have fresh water khổng lồ drink because of water pollution. (Chúng ta sẽ không có nước sạch nhằm uống bởi vì ồ nhiễm nước.)We plant trees, so we can have fresh air. (Chúng ta trồng cây, bởi vậy bọn họ có không khí sạch.)

Pronunciation

Đánh dấu dìm âm bên trên từ tất cả âm xong là -ic với -al

Khi thêm 1 hậu tố -ic vào một trong những từ thì sẽ làm từ đó thay đổi cách dìm âm. Ta sẽ nhấn âm trước ngay hậu tố thêm vào. Hay có thể nói rằng ta đã nhấn âm ngay trước hậu tố -ic của một từ.Ex: atom => a’tomic; po" eticKhi thêm 1 hậu tố -al vào trong 1 từ thì sẽ không làm biến hóa cách thừa nhận âm của tự đó.Ex: "music => "musicalLưu ý: ví như một từ hoàn toàn có thể dùng cả hai hậu tố: một hậu tố là -ic cùng một hậu tố không giống là -al, thì thân hai từ này còn có cùng một phương pháp nhấn âm.Ex: e"conomy => eco"nomic => eco"nomical

5. Listen và mark the bít tất tay in each word, then repeat it.(Nghe và khắc ghi nhấn trong những từ, tiếp nối lặp lại nó.) 

ar"tisticath"letichis"torichis"torical"logical "physicalhe’roic po’eticbo"tanicbo’tanical

6. Underline the words ending in –ic & circle the words ending in –al in the following sentences. Mark the áp lực in each word. Listen and check your answers, then repeat the sentences. (Gạch dưới rất nhiều phần cuối từ bỏ -ic với khoanh tròn phần cuối trường đoản cú - al giữa những câu sau. Đánh vết vào mỗi từ. Nghe và khám nghiệm những câu trả lời của em, tiếp nối lặp lại những câu.)

Giải: