Giải Toán 9 Ôn Tập Chương 1

     

Giải bài xích 10: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 32. Phần dưới đang hướng dẫn trả lời và lời giải các thắc mắc trong bài bác học. Giải pháp làm bỏ ra tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học viên nắm xuất sắc kiến thức bài học.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Tổng kết các kiến thức cơ bản về căn bậc hai bởi sơ đồ bốn duy

*


Câu 1: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Kết trái nào sau đây đúng?

A. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt6- 5$ ; B. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt65$ ;

C. $sqrtfrac2a^2$ = $fracsqrt2a$ ; D. $sqrtfrac16a^2$ = $frac4a$


Câu 2: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn biểu thức $sqrt3 - 2sqrt2$ + $sqrt3 + 2sqrt2$ ta được kết quả là:

A. 6 ; B. $sqrt6$ ; C. 2; D.2$sqrt2$


Câu 3: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định như thế nào sau đấy là đúng?

A. $sqrt100 + x$ tất cả nghĩa với mọi x ; B. $sqrtx^2 + 25$ có nghĩa cùng với x $ eq $ 5 vàx $ eq $ - 5 ;

C. $frac1sqrtx^3 + 4$ tất cả nghĩa với mọi x ; D. $frac1sqrtx^2 + 4$ gồm nghĩa với đa số x.

Bạn đang xem: Giải toán 9 ôn tập chương 1


Câu 4: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Thực hiện nay phép tính:

a) $left ( sqrtfrac92 + sqrtfrac12 - sqrt2 ight )$.$sqrt2$ ; b) ($sqrt3$ - $sqrt2$ + 1)($sqrt3$ - 1) ;

c) $(sqrt2 + sqrt5)^2$ ; d) ($sqrt8$ - 5$sqrt2$ + $sqrt20$).$sqrt5$ - $left ( 3sqrtfrac110 + 10 ight )$


Câu 5: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Giải phương trình:

a) $frac12$$sqrtx - 2$ - $frac32$$sqrt9x - 18$ + 24$sqrtfracx - 264$ = -17

b) -5x + 7$sqrtx$ + 12 = 0.


Câu 6: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Chứng minh đẳng thức:

a) $frac54 - sqrt11$ + $frac13 + sqrt7$ - $frac6sqrt7 - 2$ - $fracsqrt7 - 52$ = 4 + $sqrt11$ - 3$sqrt7$ ;

b) $fracsqrtx + sqrty2(sqrtx - sqrty)$ - $fracsqrtx - sqrty2(sqrtx + sqrty)$ - $fracy + xy - x$ = $fracsqrtx = sqrtysqrtx - sqrty$.


Câu 7: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: phường = $frac12sqrtx - 2$ - $frac12sqrtx + 2$ + $fracsqrtx1 - x$ với x $geq $ 0, x $ eq $ 1

a) Rút gọn gàng biểu thức p. B) Tính cực hiếm của p với x = $frac49$.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Disclaimer Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Viết Disclaimer Hoàn Chỉnh

c) Tìm giá trị của x để $left | phường ight |$ = $frac13$


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho hai biểu thức: A = $fraca^2 + sqrtaa - sqrta + 1$ cùng B = $frac2a + sqrtasqrta$ - 1 với a > 0.

a) Tính quý giá của biểu thức B khi a = 19 - 8$sqrt3$

b) Rút gọn biểu thức A - B ;

c) Tính cực hiếm của a nhằm A - B = 2 ;

d) Tìm giá trị của a nhằm biểu thức A - B đạt giá trị nhỏ nhất.


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p = $left ( fracsqrtx - sqrty1 + sqrtxy + fracsqrtx + sqrty1 - sqrtxy ight )$ : $left (fracx + y + 2xy1 - xy + 1 ight )$

a) Rút gọn gàng P

b) Tính quý hiếm của p. Tại x = $frac22 + sqrt3$.

Xem thêm: Soạn Công Nghệ 7 Bài 12 : Sâu, Bệnh Hại Cây Trồng, Giải Công Nghệ 7 Bài 12: Sâu, Bệnh Hại Cây Trồng

c) triệu chứng minh: P $leq $ 1.


Câu 10: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p. = $frac3(x + sqrtx - 3)x + sqrtx - 2$ + $fracsqrtx + 3sqrtx + 2$ - $fracsqrtx - 2sqrtx - 1$

a) Rút gọn gàng biểu thức P

b) tìm x để phường => Xem chỉ dẫn giải
=> Xem chỉ dẫn giải
=> Xem lí giải giải