Hầu là gì

     
侯 hầu • 喉 hầu • 猴 hầu • 瘊 hầu • 睺 hầu • 矦 hầu • 篌 hầu • 糇 hầu • 翭 hầu • 鍭 hầu • 餱 hầu • 骺 hầu • 鯸 hầu • 齁 hầu
1. (Danh) tước đoạt “Hầu”. § những nhà đế vương đề ra năm tước nhằm phong cho bầy tôi, tước “Hầu” là tước máy hai trong thời gian tước: “Công, Hầu, Bá, Tử, Nam” 公侯伯子男. Đời phong kiến, thiên tử phong họ sản phẩm công thần ra làm vua các xứ, điện thoại tư vấn là vua chư hầu, đời sau nhân thế, mượn có tác dụng tiếng gọi những quan sang. ◎Như: “quân hầu” 君侯, “ấp hầu” 邑侯.2. (Danh) loại đích bắn, tấm vải vóc căng lâu năm mười thước, trong vẽ mẫu đích đến kẻ thi bắn, hotline là “hầu”. § có khi viết là 矦.3. (Trợ) cần sử dụng như chữ “duy” 唯. ◇Thi tởm 詩經: “Hầu thùy trên hĩ, Trương Trọng hiếu hữu” 侯誰在矣, 張仲孝友 (Tiểu Nhã 小雅, Lục nguyệt 六月) Vậy tất cả ai ở kia (trong số khách đến dự)? có Trương Trọng là bạn hiếu hữu.

Bạn đang xem: Hầu là gì


① tước hầu. Những nhà đế vương đề ra năm tước nhằm phong cho bè lũ tôi, tước đoạt hầu là tước thứ hai trong thời điểm tước. Ðời phong kiến, thiên tử phong họ hàng công thần ra có tác dụng vua những xứ, call là vua chư hầu, đời sau nhân thế, mượn làm cho tiếng gọi những quan sang, như quân hầu 君侯, ấp hầu 邑侯, v.v.② Bui, dùng làm lời phát ngữ như chữ duy 唯.③ loại đích bắn, tấm vải căng dài mười thước, vào vẽ loại đích mang đến kẻ thi bắn, hotline là hầu, gồm khi viết là 矦.

Xem thêm: Hai Đường Chéo Của Hình Chữ Nhật Có Tính Chất, Định Nghĩa, Tính Chất Về Hình Chữ Nhật Chi Tiết


① (cũ) Hầu (chủ của một nước thời xưa), tước hầu (thời phong kiến): 諸侯 Chư hầu; 封侯 Phong tước đoạt hầu; ② (văn) loại đích để bắn tên (dùng cho những người thi bắn thời xưa); ③ (văn) Ông, anh (đại tự nhân xưng ngôi sản phẩm công nghệ hai, cần sử dụng như 君 (bộ 口), để xưng hô giữa những sĩ đại phu thời xưa): 李侯有佳句 Anh Lý có làm được hầu như câu thơ tuyệt (Đỗ Phủ); ④ (văn) Sao, vị sao (dùng như 何 (bộ 亻) để hỏi về nguyên nhân): 君乎君乎,侯不邁哉? Vua ơi vua ơi, vị sao không làm cho lễ phong thiện (tế núi sông)? (Sử kí: tư Mã Tương Như liệt truyện); ⑤ (văn) Gì, làm sao (đặt trước danh từ): 法無限,則庶人田侯田,處侯宅? giả dụ pháp độ không cụ thể thì dân chúng biết cày ruộng nào, ở nhà nào? (Pháp ngôn: Tiên tri); ⑥ (văn) do vậy mà, vậy nên, bèn: 上帝既命,侯于周服 Thượng đế vẫn ban mệnh xuống, (thì) đơn vị Ân mến bèn quy phục nước Chu (Thi Kinh: Đại nhã, Văn vương); ⑦ (văn) Trợ từ làm việc đầu câu (dùng như 惟 (bộ 忄), 唯 (bộ 口), ko dịch): 侯誰在矣? còn có ai ngồi vào bữa tiệc? (Thi Kinh: đái nhã, Lục nguyệt); ⑧ (Họ) Hầu. Xem 侯 .

Xem thêm: Tại Sao Chúng Ta Lại Cần Ăn Protein Từ Các Nguồn Thực Phẩm Khác Nhau


Cái đích để nhắm bắn cung — Tước thứ nhì trong những năm trăm tước đoạt thời xưa. Chẳng hạn Nguyễn Gia Thiều được phong tước Hầu, tức Ôn Như Hầu — Ông vua nước nhỏ, chịu ảnh hưởng vua thiên tử.

ân trạch hầu 恩澤侯 • ấp hầu 邑侯 • bách hầu 柏侯 • chư hầu 諸侯 • chư hầu 诸侯 • hầu môn 侯門 • hầu tước đoạt 侯爵 • ôn như hầu 溫如侯 • tát đạt mỗ hầu tái nhân 薩達姆•侯賽因 • vương vãi hầu 王侯
• Bùi viên cựu trạch ca - 裴園舊宅歌【裴園歌】 (Nguyễn Khuyến)• Dữ Lý thập nhị Bạch đồng khoảng Phạm thập ẩn dật - 與李十二白同尋范十隱居 (Đỗ Phủ)• giá chỉ cô thiên (Dục thướng cao lâu khứ tỵ sầu) - 鷓鴣天(欲上高樓去避愁) (Tân Khí Tật)• Hí tác Hoa khanh ca - 戲作花卿歌 (Đỗ Phủ)• Nghiêm Tử Lăng - 嚴子陵 (Đường Ngạn Khiêm)• Phụng hoạ hạnh Vi từ bỏ Lập “Sơn trang thị yến” ứng chế - 奉和幸韋嗣立山莊侍宴應制 (Lý Kiệu)• sản phẩm công nghệ vận tăng Tiềm kiến khuyến mãi ngay - 次韻僧潛見贈 (Tô Thức)• trường đoản cú thuật - 自述 (Trần Danh Án)• Vũ quá Tô Đoan - Đoan trí tửu - 雨過蘇端-端置酒 (Đỗ Phủ)• Vũ Xương Tùng Phong những - 武昌松風閣 (Hoàng Đình Kiên)