Hình Cắt Toàn Bộ Dùng Để Biểu Diễn Hình Dạng

     

Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện mặt phẳng cắt vuông góc với vật thể

Ngoài ra, các em cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về mặt căt và hình cắt nhé!

1. Khái niệm hình cắt và mặt cắt

Cách xây dựng

Giả sử dùng một mặt phẳng tưởng tượng song song với một mặt phẳng hình chiếu cắt vật thể ra làm hai phần. Chiếu vuông góc phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt lên mặt phẳng hình chiếu song song với mặt phẳng cắt đó.

Bạn đang xem: Hình cắt toàn bộ dùng để biểu diễn hình dạng

*

Hình 1. Xây dựng hình cắt và mặt cắt

Các khái niệm

Hình biểu diễn đường bao của vật thể trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt

*

Hình 1.1. Mặt cắt

Hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt

*

Hình 1.2. Hình cắt

Lưu ý: Mặt cắt được thể hiện bằng đường kẻ gạch gạch.

2. Mặt cắt


Mặt cắt dùng để biểu diễn tiết diện vuông góc của vật thể. Dùng trong trường hợp vật thể có nhiều phần lỗ, rãnh.

Mặt cắt chập

Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền mảnh

Mặt cắt chập dùng để biểu diễn vật thể có hình dạng đơn giản

*

Hình 2.1. Hình biểu diễn mặt cắt chập của vật thể

Mặt cắt rời

Mặt cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt cắt được vẽ bằng nét liền đậm

Mặt cắt được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh.

*

Hình 2.2. Hình biểu diễn mặt cắt rời của vật thể

 Hình cắt

 Tùy theo cấu tạo của vật thể mà dùng các loại hình cắt khác nhau.

Xem thêm: Các Truyền Thống Tốt Đẹp Của Dân Tộc Việt Nam Mà Em Biết ? Các Truyền Thống Tốt Đẹp Của Dân Tộc Việt Nam

. Hình cắt toàn bộ

*

Hình 3.1. Hình cắt toàn bộ

Sử dụng một mặt phẳng cắt để chia vật thể thành hai phần

Dùng biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể

 Hình cắt một nửa: (bán phần)

*

Hình 3.2. Hình cắt một nửa

Hình cắt một nửa là hình biểu diến môt nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu và được ngăn cách nhau bằng nét gạch chấm mảnh

Biểu diễn những vật thể có tính chất đối xứng

Chú ý: Các nét đứt ở nửa hình chiếu đã được thể hiện trên nửa hình cắt nên ta không cần vẽ

 Hình cắt cục bộ: (riêng phần)

Là hình biểu diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt

Được ngăn cách với phần còn lại của vật thể bằng nét gạch chấm mảnh

Chú ý: Đường giới hạn của phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng

*

3. Công dụng của hình cắt và mặt cắt

+ Hình cắt toàn bộ: sử dụng một mặt phẳng cắt dùng để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

+ Hình cắt bán phần: Hình biểu diễn gồm nửa hình cắt ghép với nửa hình chiếu, đường phân cách là đường tâm. Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng.

+ Hình cắt cục bộ: biểu diễn một phần của vật thể dưới dạng hình cắt, đường giới hạn vẽ bằng nét lượn sóng.

Xem thêm: Lý Thuyết Giá Trị Tuyệt Đối Của Số Hữu Tỉ X Được Xác Định Như Thế Nào ?

4. Bài tập trắc nghiệm về hình cắt và mặt cắt

Câu 1: Để giới hạn một phần hình cắt cục bộ ta dùng:

A. Nét liền mảnhB. Nét liền đậmC. Nét lượn sóngD. Đường gạch chéo

Câu 2: Hình cắt là:

A. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắtB. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể trước mặt phẳng cắtC. Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể trước mặt phẳng cắtD. Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt

Câu 3: Mặt cắt được thể hiện bằng:

A. Đường khuấtB. Nét gạch chấm mảnhC. Nét lượn sóngD. Đường gạch gạch

Câu 4: Mặt phẳng cắt là:

A. Mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng hình chiếu và cắt vật thể ra làm hai phầnB. Mặt phẳng đi ngang qua vật thểC. Mặt phẳng song song với một mặt phẳng hình chiếu và cắt vật thể ra làm hai phầnD. Mặt phẳng song song với một mặt phẳng hình chiếu

Câu 5: Mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện:

A. Song song với hình chiếu của vật thểB. Vuông góc với vật thểC. Vuông góc với hình chiếu của vật thểD. Song song với vật thể

Câu 6: Mặt cắt nào được vẽ ngay trên hình chiếu?

A. Mặt cắt một nửaB. Mặt cắt toàn bộC. Mặt cắt chậpD. Mặt cắt rời

Câu 7: Điền vào chỗ trống: "Mặt cắt là hình biểu diễn các ....................của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt".