Inform Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Inform là gì

*
*
*

inform
*

inform /in"fɔ:m/ ngoại cồn từ cung cấp thông tin cho; cho biết truyền mang lại (ai...) (tình cảm, đức tính...)to inform someone with the thriftiness: truyền mang lại ai tính ngày tiết kiệm nội động từ báo tin tức hỗ trợ tài liệu (để buộc tội cho ai)
báothông báothông tintruyền dữ liệuLĩnh vực: toán và tintruyền dữ kiệninform contactsự xúc tiếp đềuluồng rubi đổ vào

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): informant, information, informer, inform, misinform, informative, uninformative, informed, uninformed


*Xem thêm: Nhất Quán Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Nhất Quán Là Gì

*

*

inform

Từ điển Collocation

inform verb

ADV. merely, simply I am not advising you. I am merely informing you of the situation. | regularly | immediately | officially | personally | kindly, politely Next time you decide khổng lồ take some action, kindly inform me. | bluntly ‘I won"t bởi vì it!’ she informed him bluntly. | coldly, coolly

VERB + INFORM be pleased to lớn | regret to lớn I regret lớn inform you that you have been unsuccessful in your application. | be required to lớn The clinic is required lớn inform the patient about possible alternative treatments.

PREP. about efforts khổng lồ inform young people about the dangers of drugs | of We will immediately inform you of any changes to the programme.

Từ điển WordNet


v.

impart knowledge of some fact, state or affairs, or event to

I informed him of his rights

give character or essence to

The principles that inform modern teaching

act as an informer

She had informed on her own parents for years
Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 4 Trang 151 Thêm Trạng Ngữ Chỉ Mục Đích Cho Câu

English Synonym and Antonym Dictionary

informs|informed|informingsyn.: accuse advise betray blab communicate enlighten instruct notify report snitch squeal tattle tell