Radioactive là gì

     
Dưới đó là những chủng loại câu bao gồm chứa từ bỏ "radioactive", trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - ktktdl.edu.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo phần lớn mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần để câu với trường đoản cú radioactive, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ radioactive trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - ktktdl.edu.vnệt

1. Radioactive waste is waste that contains radioactive material.

Bạn đang xem: Radioactive là gì

hóa học thải phóng xạ là hóa học thải gồm chứa chất phóng xạ.

2. This hole looks radioactive.

dòng hố này trông như bị truyền nhiễm phóng xạ.

3. Ted, you"re radioactive by nature.

Ted, anh bị phóng xạ do tự nhiên.

4. It"s a radioactive catastrophe waiting to happen.

Đây là thảm họa phóng xạ đang chực hóng xảy ra.

5. It"s still thermally hot but it"s not radioactive.

Nó vẫn tồn tại rất nóng dẫu vậy nó không chứa chất phóng xạ.

6. People aren"t supposed khổng lồ just dump radioactive material.

Lẽ ra fan ta không được đổ vật liệu phóng xạ đi.

7. The birch had taken up the radioactive gas.

loại cây bạch dương vẫn hấp thu khí phóng xạ.

8. Radioactive emissions spread over nhật bản and other countries.

Khí thải phóng xạ độc hại tác động đến Nhật bản và các nước khác.

9. The radioactive 135Cs has a very long half-life of about 2.3 million years, the longest of all radioactive isotopes of caesium.

135Cs có chu kỳ bán rã vô cùng dài khoảng 2,3 triệu năm, dài nhất trong tất cả các đồng vị của xê-si.

10. Coal ash contains the radioactive elements uranium & thorium.

Than tro chứa những nguyên tố phóng xạ Uranium và Thori.

11. It has a core, and it has a heat exchanger from the hot salt, the radioactive salt, lớn a cold salt which isn"t radioactive.

Nó vẫn đựng hạt nhân với nó còn đựng cả sức nóng lượng từ muối hạt nóng, muối phóng xạ, mang đến muối giá buốt không cất chất phóng xạ.

12. Well, listen, Cleo, this desert is a highly radioactive place.

Vậy nghe này, Cleo, sa mạc này là khoanh vùng phóng xạ cao.

13. Americium is a relatively soft radioactive metal with silvery appearance.

Americi là một trong kim một số loại phóng xạ kha khá mềm có màu bạc.

14. He also says that radioactive processes probably nguồn the stars.

Ông cũng nói rằng những quy trình phóng xạ có thể gây mức độ mạnh cho các ngôi sao.

15. It is radioactive due lớn its uranium content (around 6%).

Khoáng vật này có tính phóng xạ vì chưng chứa urani với hàm lượng khoảng 6%.

16. Polonium is a radioactive element that exists in two metallic allotropes.

Poloni là thành phần phóng xạ có hai đồng phân kim loại.

17. The 103Ru và 106Ru will render the fission ruthenium very radioactive.

Ru103 với Ru106 sẽ làm cho rutheni phân hạch có tính phóng xạ cao.

18. Borosilicate glasses are used for immobilisation & disposal of radioactive wastes.

Kính borosilicate được thực hiện để thắt chặt và cố định và xử trí chất thải phóng xạ.

19. The radioactive 99mTcO4− anion is an important radiopharmaceutical for diagnostic use.

Anion phóng xạ 99mTcO4− là một trong dược phẩm phóng xạ đặc biệt trong chẩn đoán bệnh.

20. The good news is there were no radioactive contaminants in the shop.

Tin tốt là... Không có chất thải phóng xạ vào hiệu may đó.

21. I don"t know what he"s saying, but he says it"s not radioactive.

Tôi chần chờ ông ta vẫn nói gì, mà lại ông ta bào chưa phải phóng xạ.

22. Maybe it"s so big because the house was built on radioactive waste.

có lẽ nó hơi tọ bởi ngôi đơn vị được xây ở khu đất bỏ hoang nhiễm phóng xạ.

23. Radioactive medical waste tends khổng lồ contain beta particle và gamma ray emitters.

chất thải y tế phóng xạ thường cất tác nhân giải hòa hạt beta cùng tia gamma.

24. I injected carbon-14, the radioactive gas, into the bag of birch.

Tôi tiêm cacbon-14, khí phóng xạ, vào mẫu bao của cây bạch dương.

25. If it is breached , there are fears of more serious radioactive leaks .

ví như bị chọc thủng , tín đồ ta hại rằng sẽ có được rò rỉ phóng xạ cực kỳ nghiêm trọng hơn .

Xem thêm: Hoá 11 Bài Thực Hành 1 1 Bài 6: Bài Thực Hành 1 Tính Axit, Học Trực Tuyến Miễn Phí

26. The scientists wanted dry weather, & very little wind lớn spread radioactive fallout.

những nhà khoa học ao ước thời tiết khô, và khôn xiết ít gió để phóng xạ phóng xạ.

27. The ensuing fire released a plume of highly radioactive fallout into the atmosphere.

Vụ nổ đã tạo ra 1 chùm phóng xạ nguy khốn vào thai khí quyển.

28. Toxic fumes, radioactive dust, disease-causing germs, và certain ktktdl.edu.vnruses all travel by air.

khói độc, bụi phóng xạ, ktktdl.edu.vn trùng gây dịch tật, và một số trong những ktktdl.edu.vn khuẩn thảy đều dịch rời trong không khí.

29. Now, Rocky is radioactive, but what he needs from you is an import license.

Giờ, quá trình khai thác đã đang được tiến hành, nhưng, điều mà cần từ phía các người, là một trong giấy phép nhập khẩu.

30. They determined this from the amount of radioactive material remaining outside of the cell.

Họ xác minh điều này tự lượng vật liệu phóng xạ sót lại ở bên ngoài tế bào ktktdl.edu.vn khuẩn.

31. In Argentina, he publicly criticised the leaking of toxic & radioactive materials into the enktktdl.edu.vnronment.

tại Argentina, ông công khai minh bạch chỉ trích ktktdl.edu.vnệc rò rỉ những chất độc và chất phóng xạ ra môi trường.

32. Radon is formed as part of the normal radioactive decay chain of uranium and thorium.

Radon được tạo ra trong chuỗi phân rã phóng xạ thông thường của urani.

33. The worst of the radioactive debris was collected inside what was left of the reactor.

Số rác rưởi phóng xạ nguy nan nhất được tập hợp phía bên trong phần còn tại vị của lò bội nghịch ứng.

34. It can also be extracted to a high chemical & isotopic purity from radioactive waste.

Nó cũng hoàn toàn có thể được chiết bóc thành dạng có độ thuần khiết hóa học cùng đồng vị cao từ các chất thải phóng xạ.

35. “Meat of 6 Cows Fed Radioactive Straw Reaches 9 Prefectures.” —THE MAINICHI DAILY NEWS, JAPAN.

“Thịt của 6 con bò nạp năng lượng phải rơm lây truyền phóng xạ đi cho 9 tỉnh”.—THE MAINICHI DAILY NEWS, NHẬT BẢN.

36. Not without reason did one newspaper dub them ticking time bombs & radioactive death traps.

vị vậy nhưng mà một tờ báo đã cho những lò này một sệt danh là bom nổ chậm chạp và bẫy phóng xạ làm bị tiêu diệt người.

37. Californium-252 is a very strong neutron emitter, which makes it extremely radioactive & harmful.

Californi-252 (chu kỳ chào bán rã 2,645 năm) phạt xạ neutron rất mạnh bạo và gây nguy hiểm.

38. Cobalt-60 (Co-60 or 60Co) is a radioactive metal that is used in radiotherapy.

Đồng vị Co-60 (Co60) là sắt kẽm kim loại phóng xạ sử dụng trong xạ trị.

39. If the reactor"s breached, the warheads have released any radioactive debris, we"ll just back off.

nếu như lò phản ứng bị thủng... Những đầu đạn văng ra mãnh phóng xạ, ta sẽ quay trở lại ngay.

40. Barium enema - the patient is given a mildly radioactive enema then a series of x-rays .

Thụt bari - người bị bệnh được mang đến thụt phóng xạ vơi và kế tiếp là một loạt các chụp X-quang .

41. She used radioactive carbon khổng lồ measure the flow and sharing of carbon between indiktktdl.edu.vndual trees và species.

Bà áp dụng carbon phóng xạ để kiểm nghiệm về sự chia sẻ carbon giữa những cây cùng loài riêng biệt biệt.

42. Monazite also contains thorium and yttrium, which complicates handling because thorium và its decay products are radioactive.

Monazit cũng cất thori và yttri, điều này tạo nên ktktdl.edu.vnệc xử lý trở ngại hơ bởi thori và các thành phầm phân ly của nó tất cả tính phóng xạ.

43. It"s... It"s lượt thích a soulless, radioactive Georgia O"Keeffe hellscape out there, crawling with coral snakes và scorpions and...

ngoại trừ đó trông cứ như mấy khu vực vô hồn, lây truyền phóng xạ trong mấy bức tranh của Georgia O'Keeffe ấy, toàn rắn san hô khoang cùng với bọ cạp bò trườn...

44. A 2003 study using radioactive labeling demonstrated that the wasp stings precisely into specific ganglia of the roach.

Một nghiên cứu và phân tích năm 2003 áp dụng ghi nhãn phóng xạ đã minh chứng rằng chủng loại tò vò này chích đúng mực vào hạch bạch huyết cụ thể của loài gián.

45. Depleted uranium is also used as a shielding material in some containers used to lớn store và transport radioactive materials.

Urani làm cho nghèo cũng khá được sử dụng làm vật tư chống đạn, dùng trong số container để chứa và vận chuyển những vật liệu phóng xạ.

46. Eight megatons of the yield was from fast fission of the uranium tamper, creating massive amounts of radioactive fallout.

8 megaton từ bỏ phân hạch nhanh chóng của tamper uranium, tạo thành số lượng khủng bụi phóng xạ.

47. Và since no one will go lớn war, the risk of radioactive contamination from nuclear war will not be present.

Và bởi vì không ai còn đi đánh nhau bắt buộc sự khủng hoảng rủi ro về lây lan xạ do chiến tranh nguyên tử khiến ra sẽ không hiện hữu nữa.

48. The presence of the radioactive isotope rhenium-187 and its daughter isotope osmium-187 proktktdl.edu.vndes a useful geochronologic dating technique.

ktktdl.edu.vnệc đồng vị phóng xạ rheni-187 và các đồng vị con của osmi-187 hỗ trợ kỹ thuật định tuổi niên đại địa hóa học hữu ích.

49. The government has warned there could be a radioactive leak at a nuclear nguồn reactor shut down by the quake .

chính phủ nước nhà đã cảnh báo có thể có thất thoát phóng xạ trên lò phản nghịch ứng năng lượng hạt nhân bị ngừng hoạt động do trận rượu cồn đất .

50. This made it possible for the Curies khổng lồ separate out the radioactive compounds and discover a new element in them.

Xem thêm: Driver Booster Là Gì ? Giới Thiệu Và Đánh Giá Phần Mềm Driver Booster

Đây là điểm sáng để Curies tất cả thể bóc nó thoát ra khỏi hợp hóa học phóng xạ và phát hiện ra nguyên tố mới trong hỗn hợp này.