RESERVOIR LÀ GÌ

     
Dưới đây là những chủng loại câu gồm chứa từ "reservoir", trong cỗ từ điển từ điển y khoa Anh - ktktdl.edu.vnệt. Bạn có thể tham khảo hầu hết mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ bỏ reservoir, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ reservoir trong cỗ từ điển tự điển y tế Anh - ktktdl.edu.vnệt

1. The powder in the reservoir.

Bạn đang xem: Reservoir là gì

Bột vào hồ chứa nước.

2. There is also a reservoir known as Kranji Reservoir, which was formed by the damming of the Kranji River.

Kranji cũng có một hồ chứa nước mang tên Hồ cất Kranji, được tạo nên do ktktdl.edu.vnệc ngăn đập bên trên sông Kranji.

3. It is located near the Schluchsee reservoir.

Đô thị này nằm gần hồ cất nước Schluchsee.

4. The coins will fill it reservoir khổng lồ overflowing.

Số xoàn của hắn rất có thể lấp tràn bể của bọn chúng ta.

5. Right below us is the old Vandeveer reservoir.

tức thì phía dưới bọn họ là hồ đựng nước Vandeveer.

6. This is how an elevated water reservoir is constructed.

Đây là cách những bể đựng nước cao được xây dựng.

7. Internal handling of the bit reservoir increases encoding delay.

cách xử trí nội cỗ của hồ cất bit tăng lờ đờ mã hóa.

8. The ktktdl.edu.vnllage has a small reservoir built in 1940.

Đô thị này còn có hồ cất nước tự tạo tạo năm 1940.

9. Since then, the Sestra River has been flowing into this reservoir.

tính từ lúc đó, sông Sestra đổ nước vào hồ cất nước này.

10. Some wells (secondary wells) may pump water, steam, acids or various gas mixtures into the reservoir khổng lồ raise or maintain the reservoir pressure and economical extraction rate.

Và một vài giếng (giếng sản phẩm cấp) hoàn toàn có thể được thực hiện để bơm nước, tương đối nước, axit hoặc hỗn hợp khí khác nhau vào hồ cất để tăng hoặc bảo trì áp suất bẻ để duy trì tốc độ khai thác kinh tế.

11. Pigs and wild birds serve as a reservoir for the ktktdl.edu.vnrus.

Lợn với chim hoang dã là nguồn cất ktktdl.edu.vnrus.

12. These rotaktktdl.edu.vnruses are a potential reservoir for genetic exchange with human rotaktktdl.edu.vnruses.

những ktktdl.edu.vn rút rota này là nguồn dự trữ tiềm tàng năng lực trao đổi gen với các ktktdl.edu.vn rút rota sinh sống người.

13. These lava lakes are directly connected lớn a magma reservoir lying below.

đa số hồ dung nham này nối trực tiếp với một bể chứa mắc ma nằm sát dưới.

14. The Sirindhorn reservoir is the biggest water resource of Ubon Ratchathani Proktktdl.edu.vnnce.

Hồ cất nước Sirindhorn là nguồn nước lớn số 1 của tỉnh Ubon Ratchathani.

15. Extracting crude oil normally starts with drilling wells into an underground reservoir.

tinh chiết dầu thô thường bắt đầu bằng câu hỏi đào những giếng khoan tới một bể chứa ngầm.

16. Tap water is believed to lớn be the major reservoir associated with human disease.

Nước máy biết tới hồ chứa chính tương quan đến bệnh dịch của bé người.

17. As the fire burns, it moves through the reservoir toward production wells.

lúc lửa đốt cháy, nó di chuyển sang bể dầu tới giếng thu.

18. This includes a reservoir lớn hold the water while it is being heated.

Điều này còn buộc phải cả một hồ chứa để giữ nước trong khi nước đang được thiết kế nóng.

19. Occasionally, surfactants (detergents) are injected lớn alter the surface tension between the water và the oil in the reservoir, mobilizing oil which would otherwise remain in the reservoir as residual oil.

Đôi khi, hóa học hoạt động mặt phẳng (chất tẩy rửa) được bơm vào nhằm làm biến đổi độ căng bề mặt giữa nước với dầu vào bể chứa, dịch chuyển lượng dầu mà nếu không sẽ vẫn còn đấy lại trong bể chứa dầu.

20. The main local reservoir of Lyme disease bacteria is the white-footed mouse.

ký kết chủ bao gồm trong vùng mang ktktdl.edu.vn trùng bệnh Lyme là loài chuột chân trắng.

21. Extraction of natural gas (or oil) leads to decrease in pressure in the reservoir.

khai quật khí thiên nhiên (hoặc dầu) dẫn mang đến giảm áp lực trong hồ nước chứa.

22. The potential energy in the reservoir height is then captured with low-head turbines.

năng lượng tiềm năng trong chiều cao hồ chứa tiếp đến được bắt với các tuabin đầu thấp.

23. The ball had been blown beyond the markers toward the main body toàn thân of the reservoir.

quả bóng bay qua khỏi phần nhiều cột khắc ghi hướng về thân hồ cất nước.

24. North of Bautzen, the river is dammed by a reservoir (Talsperre Bautzen, 5.5 km2).

Sau Bautzen, sông này bị một bé đập ngăn chế tạo ra thành hồ đựng nước (Talsperre Bautzen, diện tích s hồ 5,5 km2).

25. Thus, the oceans act as a huge heat reservoir, moderating the frigid cold of winter.

cho nên biển có tác dụng như một kho nhiệt năng để điều hòa cái rét băng giá của mùa đông.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Agreement Là Gì ? Nghĩa Của Từ Agreement

26. Jinyang Lake is a reservoir covering portions of Jinju & Sacheon in Gyeongsangnam-do, South Korea.

hồ Jinyang là một hồ cất nước nằm ở vị trí Jinju và Sacheon, Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc.

27. If the hosts can surktktdl.edu.vnve this way, they may also become a reservoir of the disease.

Nếu phần đa thú đồ này sinh tồn khi có mầm bệnh như thế, chúng rất có thể trở thành ký kết chủ của mầm bệnh.

28. The important water resources are the Huai Thap Salao reservoir & Kha Khaeng River (Huai Kha Khaeng).

mối cung cấp nước đặc trưng ở thị trấn này là Huai Thap Salao reservoir & Kha Khaeng River (Huai Kha Khaeng).

29. Water for the town comes from Llyn Cefni, a reservoir 1.5 miles (2.4 km) to lớn the northwest.

mối cung cấp nước mang đến Llangefni đến từ Llyn Cefni, một hồ nước chứa giải pháp 1,5 dặm (2,4 km) về phía tây bắc.

30. The mineral fractions of bone và teeth act as a reservoir of trace elements, including carbon, oxygen và strontium.

phần đông khoáng phần của xương và răng hành động như một hồ cất nước của nguyên tố, bao gồm cả carbon, oxy và chất hóa học.

31. When I looked back toward the shore, I realized that I was close to lớn the middle of the reservoir.

Khi chú ý lại về phía bờ, tôi thấy rằng tôi hết sức gần sinh hoạt giữa dòng hồ chứa.

32. “THERE is no sin in thee, there is no misery in thee; thou art the reservoir of omnipotent power.”

“NGƯƠI không có tội, ngươi không biến thành khổ sở; ngươi có quyền năng vô hạn”.

33. Kerishnie Naiker grew up in Reservoir Hills, Durban with her parents Amra & Joey, a self-employed businessman & two siblings.

Kerishnie Naicker khủng lên sinh sống Reservoir Hills, Durban với phụ huynh Amra và Joey, một doanh nhân chủ quyền và hai anh chị em ruột.

34. Thus he built up a reservoir of Bible texts that formed the basis of a personal study & meditation program.

Đoạn anh sẽ thiết-lập một “kho dự-trữ” phần đa đoạn Kinh-thánh sử dụng cho chương-trình học-hỏi và nghiền-ngẫm cá-nhân.

35. A miscible displacement process maintains reservoir pressure và improves oil displacement because the interfacial tension between oil & water is reduced.

Một thừa trình dịch rời vẫn gia hạn áp suất bể cất và cải thiện dầu di chuyển vì độ căng bề mặt giữa dầu với nước giảm.

36. The main rivers through the district are the Ruhr, the Lippe and the Möhne, which is dammed to form the Möhne Reservoir.

Sông chính chảy qua huyện này là Ruhr, Sông Lippe cùng sông Möhne, được phòng tại hồ đựng Möhne.

37. Stratigraphy is also commonly used lớn delineate the nature and extent of hydrocarbon-bearing reservoir rocks, seals, and traps of petroleum geology.

Địa tầng học cũng khá được sử dụng rộng thoải mái để phác họa bản chất và phạm ktktdl.edu.vn của những bể đựng hydrocacbon, những tầng chắn và những bẫy đựng trong địa hóa học dầu.

38. On July 29, 2016, Chen, Baekhyun & Xiumin appeared in a đoạn phim titled "Reservoir Idols" during Exo"s concert tour Exo Planet 3 – The Exo"rdium.

tháng 7 năm 2016, Chen, Baekhyun cùng Xiumin lộ diện cùng nhau trong một đoạn phim có tên thường gọi "Reservoir Idols" được trình chiếu vào chuyến lưu diễn Exo Planet #3 - The Exo'rdium của EXO.

39. & when both are ready, they build a toilet, a shower room, & of course also a water tower, an elevated water reservoir.

với khi cả hai hầu như sẵn sàng, chúng ta xây 1 đơn vị vệ sinh, 1 công ty tắm, và tất nhiên của một tháp nước, một bể cất nước cao.

40. Bay East Garden is 32 hectares (79 acres) in kích thước and it has a 2-kilometre (1.2 mi) promenade frontage bordering the Marina Reservoir.

sân vườn vịnh Đông có diện tích 32 hécta (79 mẫu Anh) và tất cả đường tiếp gần kề dài 2 kilômét (1,2 mi) với Marina Reservoir.

41. Determining which fracking technique is appropriate for well productiktktdl.edu.vnty depends largely on the properties of the reservoir rock from which to extract oil or gas.

khẳng định kỹ thuật đóng góp khung như thế nào là cân xứng với năng suất tốt phụ thuộc nhiều phần vào các đặc điểm của đá hồ đựng từ kia để triết xuất dầu hoặc khí đốt.

42. The strata immediately above the dome that are not penetrated are pushed upward, creating a dome-like reservoir above the salt where petroleum can also gather.

Tầng đá ngay phía bên trên vòm mà không bị thâm nhập được đưa lên trên, tạo thành bể đựng dạng vòm phía bên trên phần muối địa điểm dầu khí cũng rất có thể tập trung lại.

43. However, in an underground oil reservoir the proportions of gas, liquid, và solid depend on subsurface conditions & on the phase diagram of the petroleum mixture.

tuy nhiên, trong một bể cất dầu ngầm, xác suất khí, hóa học lỏng và chất rắn dựa vào vào điều kiện dưới bề mặt và bên trên sơ thứ pha của các thành phần hỗn hợp dầu mỏ.

44. A hydroelectric dam, proktktdl.edu.vnding energy lớn industry in Puerto Madryn, has created the large Amutui Quimey Reservoir, which empties into the Futaleufú River which flows on lớn Chile.

Một đập thủy điện hỗ trợ điện năng mang lại ngành công nghiệp sống Puerto Madryn, đã tạo nên một hồ nhân tạo lớn mang tên là Amutui Quimei, đổ ra sông Futaleufú, rã qua phạm ktktdl.edu.vn hoạt động Chile.

45. In this kind of telescope the starlight is reflected not by a solid mirror but rather by the curved surface of a rotating reservoir of liquid mercury.

Đối với nhiều loại kính thiên văn này, ánh sáng các ngôi sao 5 cánh được phản chiếu không vì chưng một tấm gương rắn mà vị một mặt phẳng cong của một bể đựng xoay của thủy ngân lỏng.

46. At such depth, there may be insufficient permeability or reservoir pressure to lớn allow natural gas & oil lớn flow from the rock into the wellbore at high economic return.

Ở độ sâu này, rất có thể không đầy đủ độ thẩm thấu hoặc áp suất vỉa chứa để chất nhận được dầu khí tự nhiên và thoải mái chảy trường đoản cú đá vào giếng khoan với tác dụng kinh tế cao.

47. The reservoir in the tower may be spherical, cylindrical, or an ellipsoid, with a minimum height of approximately 6 metres (20 ft) and a minimum of 4 m (13 ft) in diameter.

Hồ đựng trong tháp hoàn toàn có thể có những thiết kế cầu, hình xi lanh, hình trụ, hoặc ellipsoid, với độ cao tối thiểu là khoảng chừng 6 m (20 ft) và 2 lần bán kính tối thiểu 4 m (13 ft).

48. The sarus crane breeds in some high elevation regions such as near the Pong Dam in Himachal Pradesh, where populations may be growing in response lớn increasing rice cultivation along the reservoir.

giống nòi sếu sarus ở 1 số khu vực có độ cao, ví dụ điển hình gần Pong Dam trên Himachal Pradesh, chỗ quần thể hoàn toàn có thể phát triển tương ứng chuyển động canh tác lúa ngày càng tăng dọc theo hồ cất nước.

49. Then atmospheric pressure was able to lớn push the liquid from the upper reservoir, up into the reduced pressure at the đứng đầu of the siphon, lượt thích in a barometer or drinking straw, và then over.

vì chưng đó, áp suất khí quyển rất có thể đẩy hóa học lỏng từ bỏ bình đựng cao hơn, rã lên chỗ bớt áp sinh sống đỉnh của siphon, y như trong một áp kế hoặc ống hút, với cứ thế.

50. A large reservoir on the Eder River, the main tributary of the Fulda, is used to lớn regulate water levels on the Weser so as to lớn ensure adequate depth for shipping throughout the year.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Puzzle Là Gì, Puzzle Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

bao gồm một hồ nước chứa mập trên sông Eder, chi lưu chủ yếu của Fulda, được áp dụng để kiểm soát và điều chỉnh mực nước trên sông Weser nhằm đảm bảo an toàn độ sâu thích hợp cho tàu bè di chuyển trong suốt cả năm.