Sao Kê Tiếng Anh Là Gì

     

Tiếp tục với bộ từ vựng tiếng Anh tài chính ngân hàng phần 1 , ktktdl.edu.vn xin chia sẻ phần 2 với 38 từ thường gặp nhất khi các bạn sử dụng và giao dịch với các ngân hàng.Bạn đang xem: Sao kê tiếng anh là gì

Các bạn cùng theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): từ tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh toán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): chấp nhận thanh toán

6. Refer to drawer (n): (R.D) “Tra soát người ký phát”

7. Non-card instrument : phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không đọc được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): ký phát, viết (Séc)

Place of cash: nơi dùng tiền mặt

21.


Bạn đang xem: Sao kê tiếng anh là gì


Xem thêm: Sương Mù Thường Có Vào Mùa Lạnh Tại Sao Khi Mặt Trời Mọc Sương Mù Lại Tan ?

Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: ra lệnh chi trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: loại thẻ

27. Plastic card /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart card /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút tiền mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): chủ thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): máy rút tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên thu, chi tiền (ở Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút tiền mặt

Ngoài ra, các bạn có thể truy cập vào website của ktktdl.edu.vn tại đây để nâng cao và bổ sung kiến thức tiếng Anh của mình nhé! Chúc các bạn thành công
Xem thêm: Ôn Tập Chương Iii Giải Toán 8 Tập 2 Ôn Tập Chương 3 3, 34), Giải Toán 8 Ôn Tập Chương 3 Phần Đại Số

*

“Tiếng Anh bồi” có phù hợp với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường công sở còn tồn tại khá nhiều. Dù bị...