Số Liên Kết Peptit Của Hợp Chất Ala-Gly-Val Là

     
*
*
*
*
*
*
*
*

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy những chất bố trí theo thứ tự lực bazơ sút dần là


Cho 10 gam amin đối kháng chức X phản bội ứng trọn vẹn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc của X là


Khi đốt cháy trọn vẹn một amin đối kháng chức X, chiếm được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) cùng 10,125 gam H2O. Phương pháp phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X gồm 2 amin no, solo chức, kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng phản ứng hết với dd HCl (dư), chiếm được 3,925 gam hh muối. Công thức của 2 amin trong hh X là


Hỗn hòa hợp khí X có O2 với O3 gồm tỉ khối đối với H2 là 22.Hỗn thích hợp khí Y bao gồm metylamin cùng etylamin tất cả tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y đề xuất vừa đầy đủ V2 lít X (biết thành phầm cháy tất cả CO2, H2O và N2, các chất khí đo làm việc cùng đk nhiệt độ, áp suất). Tỉ trọng V1 : V2 là


Có 3 chất hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để phân biệt dd của những hợp chất trên, chỉ cần dùng một thuốc thử làm sao sau đây?


Cho tía dung dịch gồm cùng độ đậm đặc mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo máy tự pH tăng nhiều là:


Trong những dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm cho xanh quỳ tím là


Chất cơ học X mạch hở gồm dạng H2N-R-COOR" (R, R" là các gốc hiđrocacbon) phần trăm cân nặng nitơ trong X là 15,73%. Mang đến m gam X phản bội ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, toàn thể lượng ancol hiện ra cho tác dụng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn cục Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, nhận được 12,96 gam Ag kết tủa. Quý giá của m là


α-aminoaxit X chứa một nhóm –NH2. đến 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), nhận được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X công dụng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch cất 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Bí quyết của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp X. Mang đến NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH sẽ phản ứng là


Cho hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được hóa học hữu cơ đối chọi chức Y và những chất vô cơ. Trọng lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả hai chất hữu cơ gồm cùng bí quyết phân tử C2H7NO2 tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH với đun nóng, thu được hỗn hợp Y cùng 4,48 lít hh Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối tương đối của Z so với H2 bởi 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được cân nặng muối khan là


Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X tất cả công thức phân tử C3H7O2N phản ứng cùng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là


Đun nóng hóa học H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các làm phản ứng ngừng thu được thành phầm là:


Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được láo lếu hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala với 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, nhận được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe cùng tripeptit Gly-Ala-Val tuy vậy không chiếm được đipeptit Gly-Gly. Hóa học X có công thức là


Thủy phân hoàn toàn 60 gam các thành phần hỗn hợp hai đipeptit thu được 63,6 gam tất cả hổn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một tổ amino và một đội cacboxyl trong phân tử). Nếu cho 1/10 các thành phần hỗn hợp X công dụng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn trọng dung dịch, thì lượng muối hạt khan nhận được là


Tripeptit X và tetrapeptit Y phần đông mạch hở. Lúc thủy phân trọn vẹn hỗn hợp có X cùng Y chỉ tạo thành một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, nhận được N2 cùng 36,3 gam láo lếu hợp bao gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X vào oxi dư, cho thành phầm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được m gam kết tủa. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối bột amoni của đipeptit. Cho các thành phần hỗn hợp E gồm X với Y tính năng hết với dung dịch NaOH thu được lếu hợp tất cả hai amin no (đều có hai nguyên tử cacbon vào phân tử, không phải đồng phân của nhau) và dung dịch B chỉ chứa hai muối bột (A và D). Cho những phát biểu sau:

(1) hóa học X và Y đều công dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.

Bạn đang xem: Số liên kết peptit của hợp chất ala-gly-val là

(2) Thủy phân X chiếm được etylamin.

(3) hỗn hợp B có tác dụng tham gia phản nghịch ứng tráng bạc.

(4) các A cùng D bao gồm cùng số nguyên tử cacbon.

Số nhận định đúng


Cho các phát biểu

(1) trong tơ tằm có những gốc α-amino axit.

(2) dung dịch lysin làm cho quì tím hóa xanh.

(3) hiện tượng lạ riêu cua nổi lên khi đun nấu canh cua là vì sự đông tụ protein.

(4) trong phân tử peptit (mạch hở) có chứa team NH2 cùng COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 với tơ lapsan đều có cùng thành phần nguyên tố.

Số tuyên bố đúng


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết trái thí nghiệm những dung dich X, Y, Z, T cùng với thuốc demo được ghi sinh sống bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T thứu tự là


Cho dãy các chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của các chất được diễn tả như sau:

*

Chất X là


Hỗn hòa hợp X có 2 chất tất cả công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X làm phản ứng vừa đủ với hỗn hợp NaOH (đun nóng), thu được hỗn hợp Y chỉ gồm những chất vô cơ cùng 0,04 mol tất cả hổn hợp 2 hóa học hữu cơ solo chức (đều có tác dụng xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối hạt khan. Quý giá của m là


Cho các nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 9 Unit 6 A Closer Look 2 (Trang 63, 64), Unit 6 Lớp 9 A Closer Look 2

(b) cho lòng white trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím.

(c) Để rửa sạch ống nghiệm bao gồm dính anilin, có thể dùng hỗn hợp NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là 1 trong những đipeptit.

(e) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là hóa học rắn, dễ tan trong nước.

Số dìm định đúng là


Cho những chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số chất trong hàng khi chức năng với hỗn hợp NaOH (dư, đun nóng) thu được dung dịch đựng hai muối là


Cho những nhận định sau:

(a) Ở điều kiện thường, trimetylamin là hóa học lỏng, tan xuất sắc trong nước.

(b) Ở tâm lý kết tinh, những amino axit tồn tại bên dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm những peptit có từ 2 mang lại 10 cội α - aminoaxit và là cơ sở làm cho protein.

(d) dung dịch anilin vào nước làm cho xanh quỳ tím.

Xem thêm: Đáp Án Bài 6 Trang 22 Sgk Hóa 10 : Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử, Bài 6 Trang 22 Sgk Hoá Học 10

Số nhận định đúng là


tuyên bố nào sau đây không đúng?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.