Soạn anh lớp 9 unit 2 skills 1

     

1. Work in pairs. What features are important lớn you in a city? Put the following in order 1-8 (1 is the most important).

Bạn đang xem: Soạn anh lớp 9 unit 2 skills 1

(Làm bài toán theo cặp. Theo bạn điểm lưu ý nào đặc biệt quan trọng nhất ở một thành phố? Xếp theo trang bị tự trường đoản cú 1-8 ( một là cái quan trọng đặc biệt nhất) 

*

Tạm dịch:

giao thông

an toàn

giáo dục

chi tầm giá sinh hoạt

khí hậu

giải trí

văn hóa

thuận tiện

2. Read the passage quickly & find the information lớn fill the blanks.

(Đọc đoạn văn cùng tìm tin tức điền vào chỗ trống)

1. The name of the organisation doing the survey:

2. The year of the survey:

3. The names of the best city & the worst cities: 

Which is the best thành phố in the world lớn live in? Every year, the Economist Intelligence Unit (EIU) conducts a fascinating survey khổng lồ determine which cities around the world “provide the best or worst living conditions”. It uses factors such as climate, transport, education, safety, and recreational facilities in cities. It gives scores for each, and ranks the cities in order - from the best lớn the worst.

For the year 2014, the đứng đầu 10 cities came from Australia, Canada, Europe, and New Zealand. Melbourne in nước australia had the highest score, which means it is the most ‘liveable’ city. Some famous cities came in the top 20, such as Tokyo (19th) and Paris (17th). Perhaps surprisingly, Osaka (13th) had the best score in Asia.

Cities with major conflicts tended to score the lowest. In these countries, living conditions were the most difficult or dangerous. Among the worst cities on the list were Dhaka in Bangladesh, Tripoli in Libya, and Douala in Cameroon.

However, some other organisations _ individuals would like to add other factors to the index. They say that a city"s green space urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, và pollution should be added to the list.

Hướng dẫn giải: 

1. The Economist Intelligence Unit (EIU)

2. 2014

3. The best city: Melbourne

The worst cities: Dhaka, Tripoli, & Douala

Tạm dịch:

1. Tên tổ chức khảo sát:

2. Năm khảo sát:

3. Tên của thành phố tốt nhất có thể và những thành phố tệ nhất:

Thành phố như thế nào là rất tốt trên cụ giới? hàng năm, phòng ban Tình Báo kinh tế tài chính (EIU) tiến hành một cuộc khảo sát lôi kéo để khẳng định thành phố như thế nào trên quả đât "cung cấp điều kiện sống cực tốt hoặc tệ nhất". Đánh giá phụ thuộc các nguyên tố như khí hậu, giao thông, giáo dục, an toàn, và các cơ sở vui chơi giải trí tại những thành phố. Điểm số cho mỗi tiêu chí, cùng xếp hạng các thành phố theo sản phẩm công nghệ tự - từ cực tốt đến xấu nhất.

Trong năm 2014, 10 thành phố bậc nhất đến trường đoản cú Úc, Canada, Châu Âu và New Zealand. Melbourne sinh sống Úc có số điểm trên cao nhất, tức là thành phố "dễ sống" nhất. Một vài thành phố danh tiếng đứng ở vị trí cao nhất 20, ví dụ như Tokyo (19) với Paris (thứ 17). Đáng ngạc nhiên, Osaka (thứ 13) có điểm số cực tốt ở châu Á.

Các tp có xung bỗng nhiên lớn có xu thế điểm số tốt nhất. Ở đa số nước này, điều kiện sống là trở ngại nhất hoặc nguy hiểm. Trong các các thành phố tồi tệ duy nhất trong danh sách này là Dhaka ở Bangladesh, Tripoli nghỉ ngơi Libya, và Douala sinh sống Cameroon.

Tuy nhiên, một số trong những tổ chức khác _ cá thể muốn thêm các yếu tố không giống vào những tiêu chí. Họ nói rằng rất cần phải thêm không khí đô thị xanh của thành phố, các điểm sáng tự nhiên, những điểm tham quan du lịch văn hoá, thuận tiện và ô nhiễm.

3. Read the passage again & answer questions.

(Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi)

*

 

Hướng dẫn giải: 

1. Climate, transport, education, safety, & recreational facilities in cities (are used).

Xem thêm: Bài Soạn Văn Bản Một Thứ Quà Của Lúa Non Cốm Sgk Ngữ Văn 7 Tập 1

2. Among the đứng đầu 20.

3. Because the living conditions there were the most difficult or dangerous.

4. Osaka was.

5. They are a city"s green space, urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, & pollution.

Tạm dịch:

1. EIU sử dụng những yếu tố nào nhằm xếp hạng các thành phố trên nạm giới?

Khí hậu, giao thông, giáo dục, an toàn, và các cơ sở vui chơi tại các thành phố (được sử dụng).

2. Danh sách nhiều thành phố lừng danh ở đâu?

Trong đứng đầu 20.

3. Vì sao Dhaka, Tripoli cùng Douala lại nằm trong số những thành phố tồi tệ nhất?

Bởi vì điều kiện sống có không ít khó khăn độc nhất vô nhị hoặc nguy hiểm.

4. Thành phố nào "dễ sống" độc nhất ở châu Á?

Osaka.

5. Một số trong những yếu tố cần được thêm vào chỉ mục là gì?

Đó là không khí xanh của thành phố, sự cải tiến và phát triển đô thị, các đặc trưng từ bỏ nhiên, những điểm tham quan văn hoá, tiện lợi và ô nhiễm.

Speaking (Nói)

4a. Work in groups of five or six. Conduct a survey lớn rank your own town/city or a town đô thị you know. Give from 10 points (the best to lớn 1 point (the worst) lớn each factor.

Xem thêm: Thành Phần Hữu Cơ Trong Đất Gồm Có, Thành Phần Chất Hữu Cơ Của Đất Có Đặc Điểm Gì

Ask each student in your group the question: "How many points do you give to factor 1 - safety? "

Then write the points in the table.

(Làm việc theo nhóm 5-6 người. Tiến hành một cuộc điều tra khảo sát để xếp loại thành phố của bạn hoặc 1 thành phố mà các bạn biết. Tối đa là 10 điểm ( một điểm là thấp tuyệt nhất với mỗi sệt điểm) 

Hỏi mỗi bạn trong nhóm câu hỏi " bạn cho điểm lưu ý 1 bao nhiêu điểm?" 

Sau đó viết điểm vào bảng )

*

b, Work out the final result of your group. Then present it khổng lồ the class. Is your group"s result the same or different from that of other groups?

(Tiến hành điều tra khảo sát rồi thuyết trình cho tất cả lớp thuộc nghe. Hiệu quả của nhóm bạn giống tốt khác các nhóm khác.)