Soạn Looking Back Unit 5 Lớp 7

     

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.75 KB, 4 trang )


SOẠN TIẾNG ANH LỚP 7

THEO TỪNG UNIT

UNIT 5: VIETNAMESE FOOD AND DRINK - LOOKING BACK

I. Mục tiêu bài học1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Revise and make the use of all the target knowledge in unit 52. Objectives:

- vocab: lexical items related to the topic ‘ Food and drink’- Grammar: Present simple

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Looking backVocabulary

1. Add the words/phrases you have learnt to the columns. Thêm những từ/ cụm từ mà bạn học được vào cột.

Bạn đang xem: Soạn looking back unit 5 lớp 7

Đáp án

Dishes: noodle; rice; sandwich; spring roll; pancake, meat, tofu, bread,...Ingredients: meat; beef; pork; salt; flour; pepper; oil; onion; sugar; sauce; ...Measurement Phrases: a can, a bottle, a kilo, a bar, a glass, a bag, a teaspoon, a tablespoon; a dozen; ...


(2)

Đáp án1. fold2. pour
3.beat4. heat5. serveGrammar

3. Choose a/an or some for the following words. Chọn a/ an hoặc some cho những từ sau.

Đáp án

1 - a banana; 2 - some bread; 3 - some beef; 4 - some pepper; 5 - some pork; 6 - some salt; 7 - an apple; 8 - some milk;

4. Complete the sentences with some or any. Hoàn thành các câu với some hoặc any.

Xem thêm: Giải Bài Tập Địa Lí 9 Bài 3 Trang 10 Sgk Địa Lí 9, Giải Địa 9: Bài 3 Trang 10 Địa Lí 9

Đáp án1 - any;2 - some;3 - any;


(3)

5. Make questions with How many/How mixt for the

underlined words in the following sentences. Viết câu hỏi với How many /How much cho những từ được gạch dưới trong các câu sau.

Đáp án

2 - How much milk is there in the bottle?
3 - How much cans of lemonade do you need?4 - How many apples has Peter got in his bag?

5 - How much rice is there left in the electric cooker?Communication

6. Choose sentences (A-D) to complete the following

conversation. Practise tKe conversation with a partner. Chọn những câu (A-D) để hoàn thành bài đàm thoại sau. Thực hànhbài đàm thoại với một bạn học.

Xem thêm: Vì Sao Nhà Hán Giữ Độc Quyền Về Sắt ? Vì Sao Nhà Hán Giữ Độc Quyền Về Sắt

Đáp án

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - C; Hướng dẫn dịch

Phong: Cậu có thể chỉ tớ cách nấu cơm khơng? Tớ nên làm gì đầu tiên?

Mi: Đầu tiên cho nước vào nồi và đun sôi với nhiệt độ cao cho đến khi nước sôi.Phong: Tớ cần làm gì khi nước sơi?


(4)

Mi: Sau đó khuấy đều.Phong: OK, sau đó là gì?

Mi: Nấu với nhiệt độ thấp hơn trong 15 phút trước khi cậu có thể ăn nó.Phong: À. Cảm ơn cậu nhé.

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 7 tại đây:


Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-7-moi

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-7


:

Tài liệu liên quan


*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school 7 862 1
*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Personal Information 10 807 0
*
Giải bài tập SGK tiếng anh lớp 7 unit 1 back to school 6 707 1
*
Giải bài tập SGK tiếng anh lớp 7 unit 2 personal information 9 735 0
*
Giải bài tập SGK tiếng anh lớp 7 unit 3 at home 7 769 0
*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Illiteracy 6 511 1
*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 4 Chương trình mới Unit 5: Can you swim? 13 1 0
*
Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work and Play 7 757 0
*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Higher Education 8 733 0
*
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Your House 16 924 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(9.26 KB - 4 trang) - Tải Unit 5 lớp 7 Looking back - Tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnamese food and drink| Giải bài tập SGK tiếng Anh 7 mới Unit 5 Looking back
Tải bản đầy đủ ngay
×