Soạn Luyện Tập Viết Biên Bản

     

Soạn bài: rèn luyện viết biên phiên bản (ngắn nhất)

I. Ôn tập lý thuyết

Câu 1 (trang 134 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)

– Biên phiên bản là loại văn phiên bản ghi chép một giải pháp trung thực, bao gồm xác, không thiếu một vụ việc đang xẩy ra hoặc vừa bắt đầu xảy ra

Câu 2 (trang 134 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)

Trách nhiệm với thái độ người viết :

- diễn tả ngắn gọn, súc tích, ko bịa đặt

- ngôn ngữ khách quan, trung thực, rõ nghĩa

- Về hình thức: chuẩn theo mẫu có sẵn

- tín đồ ghi biên bạn dạng chịu trọng trách về tính xác thực của biên bản.

Bạn đang xem: Soạn luyện tập viết biên bản

Câu 3 (trang 134 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)

- Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu với tiêu ngữ (đối với nhiều loại biên bản sự vụ, hành chính);

+ tên biên bản;

+ Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia và chức trách của họ;

- Phần nội dung: cốt truyện và hiệu quả sự việc.

- Phần kết thúc:

+ thời hạn kết thúc, chữ cam kết và họ tên của rất nhiều người có trọng trách chính, chữ ký kết và họ tên của bạn ghi biên bản;

+ hầu hết văn phiên bản và hiện nay vật kèm theo (nếu có).

Câu 4 (trang 134 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)

– Về mặt nội dung

+ mô tả ngắn gọn, súc tích, không bịa đặt

+ ngôn ngữ khách quan, trung thực, rõ nghĩa

- Về hình thức: chuẩn theo mẫu tất cả sẵn

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 134 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)

Để viết biên bản cho một hội nghị trao đổi kinh nghiệm tay nghề học tập môn Ngữ văn, em hãy dựa theo bố cục tổng quan sau:

Đơn vị ............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái – Hạnh phúc

-------------

........, ngày ... Mon ... Năm....

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI kinh NGHIỆM HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN

-----------------------

 

Các nội dung đa số của Biên bản:

I. Nguyên tố Hội nghị

1. Thành phần tham gia dự lễ hội nghị :

- Tổng số: .... Người.

- Số xuất hiện .... Người, đạt phần trăm ….%.

- Số vắng vẻ mặt: …người, trong đó:

+ gồm lý do: ……

+ không có lý do: ......

2. Nhân tố mời họp

.................

II. Nhà trì Hội nghị

.................

III. Thư ký kết Hội nghị

...............

IV. Nội dung Hội nghị

…………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………………...

Ý kiến của những đại biểu tham dự buổi tiệc nghị (ghi bắt tắt từng ý kiến phát biểu):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kết quả rước phiếu tín nhiệm:.......

Người công ty trì tóm lại Hội nghị.

Hội nghị kết thúc vào giờ, ngày ..... Mon .... Năm ... 

THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

 (ký tên, đóng vết - nếu có)

Câu 2 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)

Biên phiên bản họp lớp

Trường ..............................

Lớp: ...............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

--------------------

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: ...... Giờ, ngày.....tháng....năm.....

- Địa điểm: .................................................................................................................

2. Nguyên tố tham dự:

- Cô giáo: ...................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

- công ty tọa: ...................................................................................................................

- Thư ký: ....................................................................................................................

4. Ngôn từ cuộc họp.

...................................................................................................................................

5. Tình tiết cuộc họp

...................................................................................................................................

Cuộc họp xong xuôi vào dịp ..... Giờ cùng ngày.

Thư ký

Chủ tọa

Câu 3 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)

Biên bản bàn giao trọng trách trực tuần của chi đội em cho bỏ ra đội bạn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

----***----

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày.../...../....., tại.......................................................................

Chúng tôi gồm:

I. Mặt giao:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Cỗ phận: ………………………...

II. Bên nhận:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Cỗ phận: ………………………...

Lý do bàn giao:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Cùng triển khai bàn giao quá trình với ngôn từ như sau:

A. BÀN GIAO CÔNG VIỆC

STT

Nội dung công việc

Người nhận

1

 

 

2

 

 

 

 

B. BẢN GIAO TÀI LIỆU, TÀI SẢN

STT

Tên tài liệu, tài sản

Số lượng

Tình trạng

Vị trí

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Người bàn giao khẳng định rằng toàn thể nội dung quá trình đang tiến hành và toàn cục tài liệu, tài sản đang sử dụng đã được chuyển nhượng bàn giao đầy đủ. Biên phiên bản được lập thành 03 bản, mỗi mặt giữ một bản./.

Bên giao

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Bên làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Câu 4 (trang 136 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2)

Biên bạn dạng xử phạt vi phạm hành chính 

CƠ quan tiền (1)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:..../BB-VPHC

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH*

Về............................................................... (2)

Hôm nay, hồi.... Giờ.... Phút, ngày..../..../........, tại(3).............................................

..............................................................................................................................

Căn cứ ................................................................................................................ (4)

Chúng tôi gồm:

1. Họ cùng tên: ................................................... Chức vụ: ......................................

Cơ quan: ................................................................................................................

2. Với sự chứng kiến của (5):

a) Họ và tên:................................................... Nghề nghiệp: ...............................

Nơi ở hiện tại nay:......................................................................................................

Xem thêm: Hóa Học Lớp 8 Bài 4 Nguyên Tử, Soạn Hóa Học 8 Bài 4: Nguyên Tử

b) Họ với tên:................................................... Nghề nghiệp: ...............................

Nơi ở hiện nay nay:......................................................................................................

c) Họ với tên:................................................... Chức vụ: ......................................

Cơ quan:... .............................................................................................................

Tiến hành lập biên bạn dạng vi phạm hành chính so với mang tên sau đây:

: ............................................. Giới tính: .....................................

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ ................ Quốc tịch: ....................................

Nghề nghiệp:... ......................................................................................................

Nơi ở hiện nay tại: .......................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:.....................; ngày cấp:..../..../........;

nơi cấp:... .....................................................................................................................

:... ................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

Mã số doanh nghiệp: .............................................................................................

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký kết hoạt động:

...........................................................................................................................

Ngày cấp:..../..../ ............................................. ; vị trí cấp:.......................................

Người đại diện theo pháp luật(6):.................... Giới tính: .....................................

Chức danh(7): .........................................................................................................

2. Đã có các hành vi vi phạm luật hành chính(8): .........................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Chính sách tại(9)....................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại(10):.........................................................................

.....................................................................................................................................

5. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm:.....................

.....................................................................................................................................

6. Ý kiến trình diễn của người tận mắt chứng kiến (nếu có):.............................................

.....................................................................................................................................

7. Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):..............................

.....................................................................................................................................

8. Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân/tổ chức vi phạm xong xuôi ngay hành động vi phạm.

9. Các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo an toàn xử lý vi phạm luật hành thiết yếu được áp dụng, có (11):.............................................................................................................

.....................................................................................................................................

10. Tang vật, phương tiện vi phạm hành bao gồm bị trợ thời giữ, gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện phạm luật hành chính

Đơn vị tính

Số lượng

Chủng loại

Tình trạng

Ghi chú

11. Giấy phép, chứng từ hành nghề bị lâm thời giữ, gồm:

STT

Tên giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Số lượng

Tình trạng

Ghi chú

Ngoài hầu hết tang vật, phương tiện phạm luật hành bao gồm và các sách vở và giấy tờ nêu trên, cửa hàng chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

12. Trong thời hạn(12).... Ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày lập biên bạn dạng này, ông (bà)

(13) .................................................................................................................................

........................................ Là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm có quyền gửi mang đến ông (bà) (14)................................................................................................................................

...................................................................................... để thực hiện quyền giải trình.

Biên bạn dạng lập xong hồi.... Giờ.... Phút, ngày......../....../.........., gồm........ Tờ, được lập thành........... Bạn dạng có ngôn từ và giá trị như nhau; sẽ đọc lại cho những người có thương hiệu nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng cùng cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(13)................................................................................................................... Là cá thể vi phạm/đại diện tổ chức triển khai vi phạm 01 bản, 01 phiên bản lưu hồ sơ.

Lý vì chưng ông (bà)(13) .................................................. Cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản(15):...........................................................................

Xem thêm: Tại Sao Phải Nén Đất 2 Lần, Câu 3 Trang 68 Sgk Công Nghệ 7

.....................................................................................................................................