SPEAKING UNIT 6 LOP 11 SÁCH MỚI

     

1. Work with a partner & what problems are described in the pictures. Then answer the question: what vày you know about the problems?

(Cùng trao đối với bạn về những vấn đề được thể hiện trong tranh. Tiếp đến trả lời câu hỏi: em biết những gì về những vấn đề này?) 

*


Lời giải bỏ ra tiết:

- The first picture describes one of the causes of climate change. In the picture, we can see factories are burning fossil fuels that increase the amount of CO2 in the atmosphere. Increased levels of carbon dioxide contribute to lớn the greenhouse effect; as a result, the earth is heating up. Warmer temperatures may cause many problems such as heat-related illnesses và reduced water and air quality, which in turn have a variety of adverse effects on human health. 

(Hình hình ảnh đầu tiên tế bào tả một trong những nguyên nhân khiến ra chuyển đổi khí hậu. Trong bức tranh, bạn cũng có thể thấy những nhà máy đã đốt xăng hóa thạch có tác dụng tăng lượng khí CO2 trong thai khí quyển. Tăng lượng carbon dioxide đóng góp phần vào hiệu ứng nhà kính; kết quả là trái khu đất nóng lên. Nhiệt độ độ nóng hơn hoàn toàn có thể gây ra nhiều vấn đề như những bệnh tương quan đến nhiệt độ và làm giảm chất lượng nước cùng không khí, vày đó có không ít tác động xấu đến sức khoẻ nhỏ người.)

- What can you see in the second picture? Running cars are sending smoke và fumes into the atmosphere, causing the Earth lớn warm up & increase its average temperature. Lớn climate scientists, personal vehicles are a major cause of global warming.

Bạn đang xem: Speaking unit 6 lop 11 sách mới

(Những gì bạn cũng có thể nhìn thấy trong tranh ảnh thứ hai? Xe ô tô đang thả sương vào thai khí quyển, làm cho Trái đất tăng cao lên và tăng nhiệt độ trung bình. Đối với những nhà công nghệ về khí hậu, các phương tiện cá nhân là vì sao chính gây tăng cao lên toàn cầu.)

- In the third picture, we can see trees are cut down, for many reasons such as for land, paper, wood products or cooking fuel... Trees remove carbon dioxide, a major greenhouse gas, from the atmosphere, while cycling oxygen back into it. When trees are cut down: however, the CO2 is released again. The area of land covered by forests in the world is reduced rapidly, causing climate change.

(Trong bức tranh thứ ba, chúng ta có thể thấy cây trồng bị chặt, vị nhiều vì sao như đất, giấy, sản phẩm từ mộc hoặc nguyên nhiên liệu nấu nạp năng lượng ... Cây cối thải carbon dioxide, khí đơn vị kính chính thoát ra khỏi khí quyển, trong những lúc lấy ôxy. Lúc cây bị chặt: tuy nhiên CO2 sẽ tiến hành thải ra . Diện tích s đất bị rừng bịt phủ bên trên toàn nhân loại giảm, gây ra thay đổi khí hậu.)


2. Read the text và select the statement that expresses its main idea.

(Đọc bài khóa lựa chọn 1 câu tương thích thể hiện nay ý thiết yếu của bài.)

Global warming, the rise in temperature around the earth’s atmosphere, is one of the biggest issues facing humans nowadays. The results of numerous studies show that global warming is real. It is mainly man-made & its effects on people và nature are catastrophic. 

The biggest cause of global warming is carbon dioxide (CO2) emissions from coal burning nguồn plants. When coal is burnt lớn make electricity, it releases a large amount of carbon dioxide into the atmosphere. In the USA, about 40% of CO, emissions come from electricity production. The second greatest source of teo emissions is the burning of petrol for transport. In the USA, motor vehicles running on petrol are responsible for about 33% of CO2 emissions. The situation is getting worse as the demand for cars is increasing rapidly in the modern world. Another reason for the temperature rise is the cutting down of forests for wood, paper or farming. Forests absorb and capture co from the atmosphere. This process has been disrupted by the current alarming rate of deforestation. The worst effect of global warming is the rise in sea levels worldwide, which could make millions of people đại bại their homes. Global warming also results in severe weather-related natural disasters such as droughts and floods that can kill or injure large numbers of people. Global warming with increasingly high temperatures can reduce crop harvests globally, which may lead lớn famine. It is also predicted khổng lồ have the worst impact on water supplies. Water shortages are likely lớn delay economic growth và damage ecosystems. Another scary effect of global warming is the disappearance of millions of species in the world. Widespread loss of species is a matter of great concern for humans since we cannot exist without species diversity on Earth.

It is important that people understand that human-caused global warming is happening và its effects on us are serious. Everybody has lớn take some kích hoạt now to lớn reduce the risks.

A. Global warming is the rise in the world"s temperature.

(Hiện tượng rét lên trái đất là sự tăng thêm trong nhiệt độ của toàn cụ giới.)

B. Global warming leads lớn the extinction of millions of species in the world.

(Hiện tượng nóng dần lên toàn cầu hoàn toàn có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của hàng tỷ loài trên thay giới.)

C. Global warming is mainly caused by humans & has negative impacts on people"s lives.

(Hiện tượng nóng lên trái đất chủ yếu là do con người gây nên và có tác động ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của họ.)

D. People have khổng lồ work together to lớn reduce the risks of global warming.

(Mọi fan phải hợp tác ký kết cùng nhau để sút thiểu những rủi ro của hiện tượng tăng cao lên toàn cầu.)


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Hiện tượng nóng dần lên toàn cầu, sự tăng thêm nhiệt độ bao bọc bầu khí quyển Trái Đất. Trong số những vấn đề lớn số 1 mà thời buổi này con bạn phải đối mặt. Theo tác dụng của không hề ít công trình nghiên cứu thì hiện tượng kỳ lạ nóng lên thế giới đang thực sự xảy ra. Hiện tượng kỳ lạ này đa phần do bé người gây nên và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống đời thường thật thảm khốc.

Nguyên nhân lớn số 1 của hiện nay tượng tăng cao lên toàn cầu là sự phát thải khí CƠ2 từ xí nghiệp sản xuất điện chạy bởi than đốt. Khi người ta đốt than để phân phối điện, một lượng to khí CO2 cất cánh vào ko khí. Ở Mỹ, khoảng 40% lượng vạc thải khí CO2 có xuất phát việc cung cấp điện. Mối cung cấp phát thải khí CO2 bự thứ nhị là việc đốt cháy xăng dầu trong giao thông vận tải. Ở Mỹ, gồm đến khoảng tầm 33% lượng khí CO2 được thải ra từ những loại xe cộ cộ. Tình trạng trở nên xấu đi khi nhu yếu sử dụng xe pháo hơi tăng thêm nhanh trong nhân loại hiện đại. Một lý do nữa làm ngày càng tăng nhiệt độ Trái Đất là nạn chặt phá rừng lấy gỗ làm cho giấy với để khai hoang khu đất nông nghiệp. Rừng hấp thụ cùng giữ khí CO2 quán triệt thoát ra phía bên ngoài bầu khí quyển. Quá trình này bị cách biệt bởi vận tốc chặt phá rừng tại mức báo động.

Ảnh tận hưởng tồi tệ duy nhất của hiện tượng nóng dần lên toàn cầu là sự việc dâng lên của mực nước biển lớn trên toàn chũm giới, hoàn toàn có thể khiến hàng triệu người mất đơn vị cửa. Sự lạnh lên toàn cầu cũng tạo ra những thảm họa thoải mái và tự nhiên liên quan mang lại thời ngày tiết như hạn hán, đồng chí lụt làm thiệt mạng hoặc bị thương tương đối nhiều người. Hiện tượng nóng lên trái đất với ánh nắng mặt trời càng gia tăng hoàn toàn có thể khiến hoa màu trên nhân loại thất thu, nguy hại dẫn mang đến nạn đói. Nó còn được dự kiến có tác động xấu tuyệt nhất đến các nguồn nước. Bài toán thiếu nước có thể kìm hãm cải tiến và phát triển kinh tế, có tác dụng tổn sợ hệ sinh thái. Hiện tượng nóng lên toàn cầu còn có một ảnh hưởng đáng sợ hãi khác nữa là nguy cơ tiềm ẩn làm bặt tăm hàng triệu loài hễ thực thiết bị trên thể giới. Việc mất đi những loài bên trên diện rộng là mối thân thương lớn của con người vì bọn họ không thể mãi sau được trường hợp thiếu sự phong phú loài bên trên trái đất.

Điều đặc biệt quan trọng con tín đồ phải hiểu rằng hiện tượng lạnh lên trái đất do thiết yếu con người gây nên vẫn đang xẩy ra và tác động của nó đối với bọn họ rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người phải hành động ngay để sút thiểu những nguy cơ.

Lời giải chi tiết:

Đáp án C


3. Match the words with their meanings. 

(Nối những từ với nghĩa của chúng.)

1. Catastrophic (adj)

2. Famine (n)

3. Absorb (v)

4. Capture (v)

5. Atmosphere (n)

6. Ecosystem (n)

7. Diversity (n)

a. catch và keep somebody/ something in a place

b. the mixture of gases surrounding the earth

c. when a lot of people bởi vì not have enough food và many die

d. the fact of having many different types of people, animals, plants or things

e. disastrous

f. take in (gas, liquid, heat) from the space or surface around

g. all living creatures và plants in a certain area and the relationships between them

Lời giải bỏ ra tiết:

1. G

2. F

3. D

4. E

5. B

6. A

7. C

 

1. catastrophic (adj) - g. disastrous

(thảm họa - thảm khốc)

2. famine (n) - f. when a lot of people vì chưng not have enough food & many die

(nạn đói - khi có tương đối nhiều người không có đủ thức ăn uống và không ít người chết)

3. absorb (v) - d. take in (gas, liquid, heat) from the space or surface around

(hấp thụ - thừa nhận vào (khí, chất lỏng, nhiệt) từ không khí hoặc bề mặt xung quanh)

4. capture (v) - e. catch and keep somebody/ something in a place

(chụp - bắt với giữ ai kia / cái nào đó ở một nơi)

5. atmosphere (n) - b. the mixture of gases surrounding the earth

(khí quyển - láo lếu hợp những khí bao phủ Trái Đất)

6. ecosystem (n) - a. all living creatures và plants in a certain area và the relationships between them

(hệ sinh thái xanh - tất cả các sinh vật với thực đồ dùng sống trong một khu vực nhất định và quan hệ giữa chúng)

7. diversity (n) - c. the fact of having many different types of people, animals, plants or things

(tính nhiều chủng loại - thực tế là có không ít loại người, đụng vật, thực đồ vật hoặc đồ khác nhau)


4. Answer the following questions.

(Trả lời các thắc mắc sau đây.)

1. Who is mainly responsible for global warming?

(Ai là người phụ trách cho hiện tượng nóng lên toàn cầu?)

2. What happens when coal is burnt khổng lồ make electricity?

(Điều gì xẩy ra khi than đá bị đốt để chế tạo điện?)

3. How does deforestation contribute lớn global warming?

(Nạn chặt phá rừng góp thêm phần vào hiện tượng nóng dần lên toàn cầu như vậy nào?)

4. What could happen khổng lồ people when sea levels rise?

(Điều gì hoàn toàn có thể xảy ra với đa số người lúc mực nước biển cả tăng?)

5. How can high temperatures affect crops?

(Nhiệt độ cao gồm thể ảnh hưởng như nỗ lực nào đối với mùa màng?)

6. Why is widespread loss of species a matter of great concern for humans?

(Tại sao việc mất đi những loài bên trên diện rộng lớn là mối đon đả lớn của bé người?)


Lời giải đưa ra tiết:

1. Humans/People/We are responsible.

(Con người phụ trách cho bài toán này.)

2. It releases a large amount of carbon dioxide into the atmosphere.

(Một lượng phệ khí CO2 được xả ra trong không khí.)

3. Deforestation disrupts the process of absorbing & capturing CO2 from the atmosphere, which causes the world’s temperature to lớn rise.

(Nạn chặt phá rừng làm cách quãng quá trình kêt nạp và lưu trữ khí CO2 từ trong không khí tạo ra sự ngày càng tăng nhiệt độ trên toàn nắm giới)

4. They could thua their homes.

(Họ hoàn toàn có thể mất nhà.)

5. They can reduce crop harvests globally.

(Nhiệt độ cao rất có thể khiên vụ mùa trên quả đât thất thu.)

6. Because humans cannot exist without species diversity on Earth.

(Bởi bởi vì con tín đồ không thể sống thọ được giả dụ thiếu đi sự nhiều chủng loại loài trên Trái Đất.)


Lời giải đưa ra tiết:

1. In my opinion, the most serious effect of global warming is droughts because it is killing millions of creatures on Earth. As temperatures rise globally, droughts will become more frequent & more severe, with potentially devastating consequences for agriculture, water supply. When people and other creatures vì not have food lớn eat và water khổng lồ drink, we will die.

(Theo tôi, tác động ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của việc nóng lên thế giới là hạn hán vị nó sẽ giết bị tiêu diệt hàng triệu sinh đồ trên trái đất. Lúc nhiệt độ tạo thêm trên toàn cầu, hạn hán đã trở nên tiếp tục hơn cùng trầm trọng hơn, với phần đông hậu quả rất có thể gây tàn phá đối với nông nghiệp, cấp nước. Lúc con bạn và sinh vật khác không tồn tại thức ăn uống để uống cùng uống thì họ sẽ chết.)

2. There are some simple things that we can bởi vì to reduce the risks of global warming such as planting trees, turning off electronic devices when they are not in use , using environmentally friendly products, telling people about global warming và its negative impacts, & so on.

(Có một vài ba điều đơn giản và dễ dàng mà chúng hoàn toàn có thể làm đó là trồng cây, tắt những thiết bị điện tử lúc không sử dụng, áp dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường, nói mang lại mọi fan biết về hiện tượng nóng lên trái đất và tác động của nó,...)


Going green (Sống xanh) 

1. Work in pairs. In your opinion, which of the activities in the table below can help reduce global warming. 

(Làm bài xích tập theo cặp. Theo ý kiến của em, hoạt động nào sinh hoạt bảng bên dưới có cầm cố giúp sút thiểu hiện nay tượng nóng dần lên toàn cầu.)

1. Reusing và recycling glass, plastic, paper & other products

(Tái sử dụng và tái chế thủy tinh, nhựa, giấy với các thành phầm khác)

 

2. Reducing use of paper products

(Giảm thiểu việc áp dụng các sản phẩm giấy)

 

3. Travelling by air around the world lớn study global warming

(Di chuyển khắp nhân loại bằng mặt đường hàng không để nghiên cứu và phân tích sự tăng cao lên toàn cầu)

 

4. Cutting down on energy use: use LED light bulbs & unplug unused electronic devices

(Cắt bớt việc sử dụng năng lượng: dùng bóng đèn led với rút phích cắm các thiết bị không thực hiện đến)

 

5. Using green methods of transport: ride a bicycle or just walk

(Sử dụng phương tiện đi lại giao thông thân thiện như: đi xe đạp điện hoặc đi bộ)

 

6. Planting trees or plants wherever they can grow

(Trồng cây cùng thực vật ở bất kể nơi nào chúng hoàn toàn có thể phát triển)

 

7. Living in forests surrounded by a diverse population of species

(Sống vào rừng bao quanh bởi nhiều chủng loại các chủng loại sinh vật)

 


2. The table below presents the reasons why the activities in 1 can help reduce global warming. Match them with the activities.

(Bảng dưới đây giải thích vì sao tại sao các hoạt động ở mục 1 có thể giúp giảm thiểu hiện tại tượng nóng dần lên toàn cầu. Ghép lý do với các chuyển động đó.)

Reason

Activities

a. This helps to lớn reduce the amount of emissions from the burning of petrol in vehicles. 

(Hoạt rượu cồn này giúp giảm bớt lượng khí phân phát thải từ các việc đốt cháy xăng dầu đề quản lý tàu xe.)

b. This helps khổng lồ save trees và forests since these products are made from wood.

(Hoạt đụng này cứu vớt được cây rừng vì đó là những sản phẩm làm bởi gỗ.) 

c. These are more efficient, longer lasting và use much less electricity. Even when turned off, electronic devices still use energy.

(Đây là cách sử dụng điện năng công dụng và lâu dài nhiều. Thậm chí còn khi máy được tắt, những thiết bị điện tử vẫn áp dụng điện.) 

d. They absorb carbon dioxide and give off oxygen. A single tree can absorb about one ton of carbon dioxide in its lifetime.

(Chúng dung nạp khí CO2 với nhá khí O2. Một cây có thể hấp thụ khoảng tầm một tấn khí CO2 trong cục bộ vòng đời.)

e. This helps to reduce waste and pollution, và conserve natural resources.

(Hoạt động này giúp giảm bớt lãng chi phí và ô nhiễm, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.)  

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________


3. Lan, Mai & Minh arc talking about the activities presented in 1. Work in grou of three. Complete their conversation using the phrases in the box & then practise it.

(Lan, Mai với Minh đang nói tới các vận động được trình diễn ở mục 1. Thực hành thực tế theo nhóm 3 người. Sử dụng những cụm từ bỏ trong vỏ hộp để dứt đoạn hội thoại, tập nói theo đoạn đối thoại đó.)

planting trees reusing and recycling electronic devices carbon dioxide energy use

Lan: Minh, which of these activities bởi you think are the most effective in reducing global warming?

Minh: In my opinion, the most effective activity is cutting down on (1) _________. If you use LED light bulbs or turn off your (2) _________ when they are not in use, you can save a large amount of electricity.

Lan: Uh-huh. And these things are very easy to lớn do. What about you, Mai?

Mai: I think (3) _________ is the most effective way to help to lớn reduce global warming.

Minh: I"m not so sure about that. What makes you think so?

Mai: It"s because trees absorb (4) _________ và give off oxygen. A single tree can absorb about one ton of carbon dioxide in its lifetime. Vị you agree with me, Lan?

Lan: Well, I don"t think these can reduce global warming significantly. I believe that (5) _________ are more effective, because they can reduce waste và pollution, and conserve natural resources.


Lời giải đưa ra tiết:

1. Energy use

2. Electronic devices

3. Planting trees

4. Carbon dioxide

5. Reusing và recycling

 

Lan: Minh, which of these activities vì chưng you think are the most effective in reducing global warming?

Minh: In my opinion, the most effective activity is cutting down on (1) energy use. If you use LED light bulbs or turn off your (2) electronic devices when they are not in use, you can save a large amount of electricity.

Lan: Uh-huh. Và these things are very easy khổng lồ do. What about you, Mai?

Mai: I think (3) planting trees is the most effective way khổng lồ help lớn reduce global warming.

Minh: I"m not so sure about that. What makes you think so?

Mai: It’s because trees absorb (4) carbon dioxide and give off oxygen. A single tree can absorb about one ton of carbon dioxide in its lifetime. Bởi you agree with me, Lan?

Lan: Well, I don’t think these can reduce global warming significantly. I believe that (5) reusing và recycling are more effective, because they can reduce waste and pollution, và conserve natural resources.

Tạm dịch:

Lan: Minh, chiếc nào trong số các hoạt động này bạn cho là công dụng nhất để sút thiểu hiện tại tượng tăng cao lên toàn cầu?

Minh: Theo ý bản thân thì vận động có hiệu quả nhất là việc cắt giảm thực hiện năng lượng. Nếu khách hàng sử dụng bóng đèn chiếu sáng LED hoặc tất những thiết bị điện tử lúc không dùng đến chúng, chúng ta có thể tiết kiệm một lượng béo điện năng.

Lan: Ừ. Mấy việc này sẽ không khó thực hiện. Cụ ý kiến của công ty thế nào, Mai?

Mai: Mình nhận định rằng trồng cây là cách giảm bớt sự nóng lên toàn cầu có tác dụng nhất.

Minh: Mình không kiên cố về điều này. Vì sao gì khiến cho bạn nghĩ về vậy?

Mai: Vì cây dung nạp khí CO2 và nhả khí O2. Mỗi cây rất có thể hấp thụ khoảng tầm một tấn CO2 trong tổng thể vòng đời. Các bạn có đồng ý với mình ko Lan?

Lan: Hừm, mình không cho là những chuyển động này có thể giảm đáng chú ý hiện tượng tăng cao lên toàn cầu. Mình tin rằng câu hỏi tái thực hiện và tái chế là giải pháp làm công dụng hơn chính vì chúng giảm bớt lãng chi phí và ô nhiễm, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.


Lời giải chi tiết:

Ha: Min, which of these activities vị you think are the most effective in reducing global warming?

Min: I believe that reusing & recycling are the most effective ways to lớn stop global warming because they can reduce waste và pollution as well as conserve natural resources.

Ha: I agree. What about you Hand?

Hand: In my opinion, the most effective activity lớn help reduce global warming is lớn plant trees.

Ha: What makes you think so?

Hand: It"s because trees absorb carbon dioxide and give off oxygen. A single tree can absorb about one ton of carbon dioxide in its lifetime.

Ha: You are probably right but I think cutting down on energy can reduce global warming significantly. If you use LED light bulbs or turn off your electronic devices when they are not in use, you can save a large amount of electricity.

Tạm dịch:

Hạ: Min, hoạt động nào vào những chuyển động trên mà lại cậu nghĩ về sẽ hiệu quả nhất trong việc giảm thiểu hiện tượng nóng dần lên toàn cầu?

Min: Tớ tin rằng tái sử dụng và tái chế là cách tác dụng nhất để ngăn ngừa hiện tượng nóng dần lên toàn cầu bởi vì nó nó có thể giảm thiểu được rác rưởi thải và ô nhiễm tương tự như là bảo đảm được phần đa tài nguyên thiên nhiên

Hạ: Tớ đồng ý. Còn ý cậu thì sao, Hand?

Hand: Theo ý tớ, hoạt động hiệu trái nhất để giúp giảm thiểu hiện tượng nóng lên trái đất là trồng cây xanh

Hạ: Sao cậu là nghĩ về vậy?

Hand: Là cũng chính vì cây xanh kêt nạp khi CO2 và nhả ra khí O2. Một cây xanh hoàn toàn có thể hấp thụ khoảng chừng 1 tấn CO2 trong cục bộ vòng đời.

Hạ: Có thể đúng nhưng tớ nghĩ vấn đề cắt giảm thực hiện năng lượng hoàn toàn có thể giảm thiểu hiện tượng lạ nóng lên trái đất một các đáng kể. Nếu cậu sử dụng bóng đèn led với tắt các thiết bị điện tử lúc không dùng đến, cậu có thể tiết kiệm được không hề ít điện.


1.a. Match the words with the pictures and answer the question.

(Ghép những từ và tranh tiếp sau đây cho phù hợp, tiếp đến trả lòi câu hỏi.)

*

1.b. What is the common cause of all the disasters depicted in the pictures above?

(Nguyên nhân chung của các thảm hoạ được diễn đạt trong tranh là gì?)


2. Professor Linn is talking lớn a class of grade 11 students about global warming Listen to the talk and choose the best answers.

(Giáo sư đang nói chuyện với học sinh lớp 11 về hiện nay tượng nóng dần lên toàn cầu. Nghe bài thủ thỉ và chọn những câu trả lời đúng nhất.)

1. Which of the following is NOT mentioned in the talk?

(Câu nào sau đây KHÔNG được đề cập trong cuộc nói chuyện?)

A. What global warming is. (Nóng lên toàn cầu là gì.)

B. What causes global warming. (Nguyên nhân tạo ra sự nóng dần lên toàn cầu.)

C. The effects of global warming. (Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu.)

D. How to reduce global warming. (Làm cụ nào để triển khai giảm sự nóng lên toàn cầu.)

2. What is the main purpose of Prof. Linn’s talk?

(Mục đích bao gồm của bài giảng của giáo sư Linn là gì?)

A.

Xem thêm: Nhu Cầu Nước Của Các Loài Thực Vật Tăng Từ, Lí Thuyết Bài 58: Nhu Cầu Nước Của Thực Vật

 To make the students understand global warming.

(Làm cho học sinh hiểu được sự tăng cao lên toàn cầu.)

B. To make the students understand that it is their duty to reduce global warming.

(Để làm cho học sinh hiểu rằng kia là nhiệm vụ của bọn họ để bớt sự tăng cao lên toàn cầu.)

C. To make the students understand what greenhouse gases are.

(Để giúp học viên hiểu được khí công ty kính là gì.)

D. To make the students understand that global warming leads to catastrophic weather patterns.

(Để làm cho học sinh hiểu rằng sự rét lên thế giới dẫn cho các mô hình thời máu thảm khốc.)

3. How many sources of greenhouse gas emissions does Prof. Linn mention?

(Có bao nhiêu nguồn thải khí công ty kính mà GS. Linn nói đến?)

A. one (một)

B. two (hai)

C. three (ba)

D. four (bốn)

4. How many people may have to lớn suffer from the effects of global warming?

(Có bao nhiêu người có thể phải chịu ảnh hưởng của sự tăng cao lên toàn cầu?)

A. A million people. (Một triệu người.)

B. Hundreds of people. (Hàng trăm người.)

C. Hundreds of millions of people. (Hàng trăm triệu người.)

D. 20–30% of the world’s population. (20-30% dân sinh thế giới.)

5. According lớn the talk, what is the first step to lớn take to help to lớn reduce global warming?

(Theo cuộc thì thầm này, bước thứ nhất để có tác dụng gì để giúp giảm sự ấm lên toàn cầu?)

A. To have a lot of information about the topic. (Để có không ít thông tin về chủ đề.)

B. To change your lifestyle. (Thay đổi lối sống của bạn.)

C. To inform others about the topic. (Để thông báo cho tất cả những người khác về công ty đề.)

D. To inspire others khổng lồ change. (Để truyền cảm xúc cho fan khác vậy đổi.)


Phương pháp giải:

Audio Script:

Hi, everybody. In my talk today, I"ll discusss global warming, and its causes và effects on our lives. I hope you can all understand that it’s everyone"s duty to lớn help reduce global warming right now.

You all know that global warming is the rise in the average temperature of the earth due to lớn the increase of greenhouse gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, methane, and water vapour. Climate scientists now believe that humans are mainly responsible for this. The burning of fossil fuels such as coal, oil, và natural gas. And the cutting down of large areas of forests have contributed to lớn the emission of a large amount of harmful gases into the atmosphere in recent years. The thick layer of these gases traps more heat from the sun, which leads khổng lồ the increase in the earth"s temperature. 

Global warming results in climate change & catastrophic weather patterns such as heat waves, Hoods, droughts và storms, which can affect human lives. Hundreds of millions of people may suffer from famine, water shortages, & extreme weather conditions if we vì not reduce the rate of global warming. This could also result in a 20-30% loss of animal and plant species.

Being well-informed about the effects of global warming is the first important step towards solving this problem. You"ll be more willing to change your lifestyle if you understand the impact of global warming. Moreover, you"ll be able to inform others and inspire change.

Dịch bài xích nghe:

Chào đều người. Vào bài nói chuyện của tôi hôm nay, tôi sẽ trao đổi về sự nóng dần lên toàn cầu, các lý do và tác động của nó đối với cuộc sống đời thường của bọn chúng ta. Tôi hi vọng tất cả chúng ta đều hiểu rằng nhiệm vụ của mọi tín đồ là giúp bớt sự nóng lên trái đất ngay bây giờ. 

Bạn đều biết rằng sự rét lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ vừa phải của trái đất bởi sự tăng thêm các khí bên kính như carbon dioxide, carbon monoxide, khí mê-tan cùng hơi nước. Những nhà kỹ thuật khí hậu hiện nay tin rằng con người chủ sở hữu yếu chịu trách nhiệm về điều này. Câu hỏi đốt các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, cùng khí từ nhiên. Và việc cắt giảm những khu rừng rộng lớn đã góp thêm phần phát thải một lượng lớn khí độc hại vào bầu khí quyển trong những năm sát đây. Những tầng lớp dày dấn nhiệt nhiều hơn từ phương diện trời, dẫn đến sự tăng thêm nhiệt độ của trái đất.

Hậu quả của sự việc nóng lên toàn cầu dẫn đến sự đổi khác khí hậu và những kiểu thời tiết khắt khe như sóng thần, bạn thân lụt, hạn hán cùng bão, tất cả thể ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của con người. Hàng trăm ngàn triệu người rất có thể bị nạn đói, háo nước và điều kiện thời tiết cực đoan nếu họ không làm giảm phần trăm ấm lên toàn cầu. Điều này cũng hoàn toàn có thể dẫn mang đến mất 20-30% các loài động vật và thực vật.

Được thông tin không hề thiếu về tác động của sự nóng lên toàn cầu là bước đầu tiên tiên đặc biệt để giải quyết và xử lý vấn đề này. Các bạn sẽ sẵn sàng biến đổi lối sống của mình nếu bạn hiểu được tác động ảnh hưởng của sự nóng dần lên toàn cầu. Hơn nữa, bạn sẽ có thể thông báo cho những người khác cùng tạo cảm hứng cho sự vậy đổi.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. D

2. B

3. B

4. C

5. A

 

 


3. Listen to lớn the talk again & answer the questions.

(Nghe lại bài thủ thỉ và trả lời câu hỏi.)

1. According to Prof. Linn, what are the greenhouse gases?

(Theo giáo sư Linn, khí khiến hiệu ứng nhà kính là gì?)

2. What leads to lớn the increase in temperature?

(Điều gì dẫn tới sự tăng nhiệt độ độ?)

3. What catastrophic weather patterns are mentioned in the talk?

(Các thảm họa tiết trời thảm khốc được đề cập cho trong bài xích nói là gì?)

4. What can the catastrophic weather patterns lead to?

(Các thảm họa thời tiết thảm khốc có thể dẫn đến điều gì?)

5. Why is it necessary to lớn be well-informed about the topic?

(Tại sao rất cần được được thông tin tương đối đầy đủ về chủ đề này?)


Lời giải chi tiết:

1. Carbon dioxide, carbon monoxide, methane, water vapour.

(Khí CO2 với CO, mê tan và sự bốc khá nước.)

2. The thick layer of the greenhouse gases traps more heat from the sun leading to lớn the increase of the temperature on the earth.

(Tăng khí ga chi chít hút thêm nhiệt lượng từ mặt trời, vấn đề đó dẫn tới sự tăng ánh sáng Trái Đất.)

3. Heatwaves, floods, droughts và storm surges.

(Thủy triều nóng, người quen biết lụt, hạn hán, bão tố.)

4. Famine, water shortages, extreme weather conditions và a 20-30% loss of animal & plant species.

(Nạn đói, sự thiếu nước và đk khí hậu hà khắc và mất 20-30% con số động và thực vật.)

5. When you have a lot of information about the topic, you’ll be more willing lớn change your lifestyle & you"ll be able lớn inform others and inspire change.

(Khi bạn có khá nhiều thông tin về chủ đề này, bạn sẽ sẵn sàng hơn trong việc đổi khác lối sống nếu hiểu những hậu quả của vấn đề nóng lên thế giới và bạn sẽ có thể nói cho những người khác cùng truyền xúc cảm để mọi người cùng nắm đổi.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Over the last ten years, there have been noticeable changes in Vietnam"s climate due to lớn the rise in temperatures & sea level. It is hotter and hotter và the temperatures reach 40c or even over. Summer rainfall has declined, causing droughts in many areas, for example in central và central highland provinces. In rainny season, the levels of flooding và storms have increased rapidly. They are often unpredictable. The most vulnerable areas are quang đãng Binh, quang quẻ Tri, thua trận Thien Hue, quang Ngai, Phu Yen.

Tạm dịch:

Trong 10 năm qua, đã có những biến đổi đáng chăm chú trong khí hậu nước ta do sự gia tăng nhiệt độ cùng mực nước biển. Trời nóng hơn với nóng hơn và ánh sáng đạt 40c hoặc thậm chí là hơn. Lượng mưa ngày hè đã giảm, gây ra hạn hán ở các vùng, lấy ví dụ ở các tỉnh miền trung và Tây Nguyên. Vào mùa mưa, mức độ ngập lụt và bão đã tiếp tục tăng nhanh. Chúng thường không thể đoán trước. Những vùng dễ dẫn đến tổn thương độc nhất là Quảng Bình, Quáng Trị, thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên.


1. Which are the causes and which are the effects of global warming. Complete the diagram with the ideas below.

(Các vì sao và hậu quả của hiện tượng lạ nóng lên trái đất là gì. Ngừng sơ thứ bằng những ý nêu bên dưới.)

1. Heat-related illnesses and death, & spread of infectious diseases

(Các căn bệnh và chiếc chết tương quan đến nhiệt độ nóng, và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm)

2. Carbon dioxide emissions from the burning offossil fuels in power nguồn plants and motor vehicles

(Khí thải CO2 từ việc đốt nguyên liệu hoá thạch trong các nhà thiết bị điện với xe có động cơ)

3. The melting of polar ice caps và rising of sea levels

(Sự chảy chảy băng trên Bắc cực và mực nước biển cả dâng cao)

4. Deforestation for farmland, wood và paper

(Phá hoại rừng để làm nông nghiệp, gỗ cùng giấy)

5. People losing homes

(Mọi bạn mất nhà cửa)

6. Extreme weather patterns such as severe storms, heat waves, floods & droughts

(Điều khiếu nại thời tiết rất đoan như bão lớn, sóng nóng, tập thể lụt với hạn hán)

7. The increasing use of chemical fertilisers on croplands

(Việc sử dụng phân bón hoá học ngày càng tăng trên đất trồng trọt)

8. Widespread extinction of species

(Sự giỏi chủng trên diện rộng của các loài)

9. Water & food shortages

(Thiếu nước và lương thực)

*


Lời giải đưa ra tiết:

*
 


Lời giải chi tiết:

1. Introduction (Introduce the topic and the main content of the essay)

(Giới thiệu (Giới thiệu chủ thể và nội dung chính của bài bác luận))

- one of the biggest issues facing humans nowadays 

(một giữa những vấn đề lớn số 1 mà con người phải đương đầu hiện nay)

- caused mainly by humans

(chủ yếu gây nên bởi bé người)

- most catastrophic effects on humans

(những hậu quả thảm khốc nhất trên người)

- humans have to take actions to reduce the risks

(con người phải hành động để giảm rủi ro)

- the essay will discuss the causes & effects, & possible solutions

(bài luận sẽ bàn thảo về các lý do và các hiệu ứng, và các chiến thuật khả thi)

2. What global warming is và its causes 

(Sự rét lên toàn cầu là gì và tại sao của nó)


- the rise in the average temperature of the earth due to lớn the increase of greenhous gases in the atmosphere

(sự ngày càng tăng nhiệt độ vừa phải của trái đất vì sự gia tăng của khí trong thai khí quyển)

- causes: (Nguyên nhân)

+ carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels

(lượng khí thải CO2 từ việc đốt nguyên nhiên liệu hóa thạch)

+ deforestation for farmland, wood & paper

(nạn phá rừng so với đất nông nghiệp, gỗ cùng giấy)

+ increasing use of chemical fertilizers on croplands

(tăng cường thực hiện phân bón hoá học tập trên đất trồng trọt)

3. Effects of global warming 

(Ảnh hưởng của việc nóng lên toàn cầu)

- heat-related illnesses and death, & spread of infectious diseases

(bệnh với tử vong tương quan đến nhiệt, cùng sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm)

- melting of polar ice caps and rising of sea level

(sự chảy chảy của nón Bắc cực và mực nước biển khơi dâng cao)

- extreme weather patterns such as severe storms, heat waves, floods & droughts

(các mô hình thời tiết rất đoan như bão lớn, sóng nhiệt, bè cánh lụt cùng hạn hán)

- widespread extinction of species

(sự tuyệt khử của loài)

4. Some possible solutions 

(Một số chiến thuật có thể)

- reducing energy use

(giảm áp dụng năng lượng)

- planting trees or plants

(trồng cây hoặc tạo rừng)

- using green methods of transport

(sử dụng các cách thức vận gửi xanh)

5. Conclusion (Summarise the main points and state your opinion)

(Kết luận (Tóm tắt các điểm thiết yếu và nêu chủ kiến của bạn))


One of the biggest problems facing humans nowadays is global warming. The Earth is heating up: warmer temperatures are causing changes in climate around the world. Human demand for natural resources has increased rapidly, especially in developing countries. Human activities have led to the pollution of the environment, threatening living conditions for millions of species, including people themselves. If we bởi vì not take actions to lớn reduce the risks now, the impacts of global warming on us will become more và more severe. The essay will discuss the problem of global warming, its causes and effects và suggest some solutions for it.

Global warming is the rise in the average temperature of the earth due to lớn the increase of greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane và others in the atmosphere. People pollute the environment by burning fossil fuels; cutting down trees for farmland, wood and paper; increasing the use of chemical fertilizers on croplands... Human activities have serious consequences on life on Earth. We have so far witnessed more severe storms, heatwaves, droughts, floods & high tides. Under extreme weather conditions, people have khổng lồ suffer heat-related illnesses và infectious diseases.

Global warming is seriously affecting our life on Earth in many ways, so every one of us should bởi vì something lớn reduce it. Begin at trang chủ by reducing energy use: unplug all electronic devices when they are not used, avoid lighting at day time, use solar energy instead; saving clean water; planting trees or growing our own foods. Walking và biking khổng lồ work are green methods of transport, good for health.

In conclusion, global warming is threatening human beings & millions of species Earth. The Earth is the common trang chủ for all of us và because of this great attention should be paid to lớn environmental problems. Taking small but effective actions such as reducing energy use, saving natural resources, planting trees or using green means L transportation can make the Earth a better place to live.

Tạm dịch:

Một trong số những vấn đề lớn số 1 mà con người phải đối mặt hiện giờ là sự tăng cao lên toàn cầu. Trái đất đã nóng lên: sức nóng độ nóng hơn đang tạo ra sự thay đổi khí hậu bên trên toàn cố giới. Yêu cầu về tài nguyên vạn vật thiên nhiên của con bạn đã tăng thêm nhanh chóng, nhất là ở các nước sẽ phát triển. Các buổi giao lưu của con bạn đã dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường, nạt doạ đến đk sống của hàng nghìn loài, bao hàm cả nhỏ người. Nếu họ không có hành vi để giảm bớt những rủi ro khủng hoảng hiện nay, những ảnh hưởng tác động của sự rét lên thế giới đối với bọn họ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Chia sẻ sẽ thảo luận về vấn đề lưu ý toàn cầu, tại sao và các hiệu ứng của nó và khuyến cáo một số chiến thuật cho nó.

Sự rét lên trái đất là sự ngày càng tăng nhiệt độ vừa phải của trái đất vì sự ngày càng tăng khí bên kính như carbon dioxide, carbon monoxide, mêtan và những chất khác trong khí quyển. Bạn gây độc hại môi trường bằng cách đốt nguyên liệu hoá thạch; chặt cây đến đất nông nghiệp, gỗ với giấy; bức tốc sử dụng phân hoá học tập trên đồng cỏ ... Buổi giao lưu của con người có những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống trên trái đất. Cửa hàng chúng tôi đã tận mắt chứng kiến những cơn bão, sóng thần, hạn hán, đồng đội lụt và thủy triều cao. Trong đk thời tiết rất đoan, fan dân đề xuất chịu đựng những bệnh tương quan đến nhiệt độ và những bệnh truyền nhiễm.

Xem thêm: Sâu Bị Nhiễm Chế Phẩm Nấm Phấn Trắng Trừ Sâu Là

Sự chuyển đổi toàn mong đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng ta trên Trái Đất bằng nhiều cách, bởi vậy tất cả mọi tín đồ trong họ nên làm nào đó để giảm thiểu nó. Bắt đầu ở nhà bằng phương pháp giảm thực hiện năng lượng: rút ổ điện tất cả các thiết bị điện tử khi không sử dụng, tránh bật đèn vào ban ngày, ráng vào đó sử dụng năng lượng mặt trời; tiết kiệm ngân sách và chi phí nước sạch; trồng cây hoặc trồng thức ăn của riêng mình. Đi bộ và đi xe pháo đạp để gia công việc là những phương tiện đi lại giao thông thân mật và gần gũi với môi trường, giỏi cho mức độ khoẻ.

Tóm lại, sự rét lên thế giới đang rình rập đe dọa con tín đồ và hàng tỷ loài trái đất. Trái khu đất là ngôi nhà chung cho vớ cả bọn họ và vị sự quan trọng đặc biệt lớn này nên để ý tất cả các vấn đề môi trường. Thực hiện các hành động nhỏ nhưng có công dụng như giảm thực hiện năng lượng, tiết kiệm chi phí tài nguyên thiên nhiên, trồng cây xanh hoặc sử dụng phương tiện giao thông vận tải vận tải thân mật và gần gũi với môi trường hoàn toàn có thể làm mang lại trái đất thay đổi một nơi xuất sắc hơn nhằm sinh sống.