WRITING

     

1. Work in pairs. Discuss the difference between a graph và a chart; và how khổng lồ describe a pie chart. (Làm bài toán theo cặp. Bàn bạc về sự khác biệt giữa một trang bị thị và biểu đồ; và làm chũm nào để biểu lộ biểu vật hình tròn.)


Hướng dẫn viết:+ Charts và graphs represent a series of data but they are different from each other. Graphs are mainly used lớn represent variation in values over a period of time. Charts are used khổng lồ give information about the frequency of different quantities in a single pictorial representation.+ to describe a pie chart we should specify the information (content) and proportion of each segment, which can be measured in percentages (%) or fractions (e.g. One-third, a quarter).

Bạn đang xem: Writing


Chú ý: Những tin tức được gạch ốp chân học sinh rất có thể thay ráng để tương xứng với trường hợp của riêng biệt mình.


Tạm dịch: + Biểu đồ cùng đồ thị thay mặt đại diện cho một loạt tài liệu nhưng chúng khác cùng với nhau. Đồ thị được sử dụng đa phần để biểu tình tiết thể giá trị trong một khoảng thời gian. Các biểu thứ được áp dụng để báo tin về tần suất các số lượng khác biệt trong một hình hình ảnh duy nhất.+ Để thể hiện biểu thứ hình tròn, bọn họ cần chỉ định thông tin (nội dung) và tỷ lệ của mỗi phân khúc, có thể được đo bằng phần trăm (%) hoặc phân số (ví dụ: một trong những phần ba, một phần tư).


2. The pie chart below illustrates the forms of communication used by students in hãng intel Secondary School. Complete the description with the words in the box.

Xem thêm: Bộ Đề Văn Giữa Kì 1 Lớp 9 Môn Ngữ Văn Có Đáp Án, Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Ngữ Văn Lớp 9


(Biểu thứ hình tròn dưới đây minh họa các hiệ tượng truyền thông được áp dụng bởi các sinh viên vào trường Trung học Intel. Xong các biểu đạt với các từ vào hộp.)


*

*

Tạm dịch:Biểu đồ tròn cho thấy các hình thức giao tiếp được mếm mộ được lưu lại trong một cuộc điều tra khảo sát được triển khai tại trường Trung học Intel hồi tháng 8 năm 2014. Dưới đó là một trình bày ngắn gọn gàng về sở trường của học sinh. Social là được ghi nhấn là vẻ ngoài giao tiếp được yêu thích nhất với phần lớn là 27%. Điện thoại di động đứng vị trí thứ hai ở tại mức 23%. Gửi e-mail được ràng buộc nghiêm ngặt với ngặt nghèo với lời nhắn tức thời với tầm 17% mỗi. Ít tuyệt nhất là đương đầu với làng hội trực tiếp, nó ít hơn 1% đối với gửi email và nhắn tin tức thì.Để kết luận, phương thức media chiếm ưu cụ với học sinh của trường Trung học tập Intel là mạng thôn hội. Trong toàn bộ các hình thức khác - nói chuyện điện thoại thông minh di động, gởi email, chạm chán mặt trực tiếp với tin nhắn tức thì - học viên sử dụng giao tiếp xã hội trực tiếp là ít nhất.


3. Study the pie chart & write a paragraph of 130-160 words khổng lồ describe it. (Nghiên cứu những biểu đồ hình tròn trụ và viết một đoạn 130-160 từ để trình bày nó.)


Hướng dẫn giải:The pie chart shows students" preferred online resources recorded in a survey carried out at hãng intel Secondary School Library in 2014. Following is a brief description of the students"preferences.We can see that a majority of students played interactive games, which rank the first at 30%. Fiction e-books line in the second at 20%, and are at 10% less than interactive games. Online magazines rank the third at 18% while non-fiction e-books trương mục for 15%. Online dictionaries are the fifth library resource at 11%. Only a minority of students, or 6%, used science journals, which is the least popular of all resources, & used fivefold less than the most preferred resource, interactive games.To conclude, the dominant khung of online resources used by the students at hãng sản xuất intel Secondary School Library is interactive games. Of all the other resources - fiction e-books, online magazines, non-fiction e-books, online dictionaries and science journals - students used science journals the least.

Xem thêm: Bài Thực Hành Địa 11 Bài 11 :Bài 11, Bài 11 (Tiếp Theo)


Tạm dịch:Biểu vật dụng tròn cho thấy thêm các khoáng sản trực tuyến được mến mộ của học sinh được lưu lại trong một cuộc điều tra được triển khai tại thư viện Trường Trung học tập Intel vào khoảng thời gian 2014. Dưới đấy là một biểu lộ ngắn gọn về những sự chuyển đổi của học tập sinh.Chúng ta có thể thấy rằng đa phần học sinh chơi trò giải trí tương tác, xếp hạng đầu tiên là 30%. Sách điện tử viễn tưởng là trang bị hai ở tầm mức 20%, với thấp rộng 10% so với những trò đùa tương tác. Tập san trực tuyến đường xếp hạng thứ bố là 18% trong lúc sách điện tử phi viễn tưởng chiếm phần 15%. Trường đoản cú điển trực tuyến đường là tài nguyên thư viện thứ năm tại mức 11%. Chỉ có một trong những ít sinh viên, giỏi 6%, thực hiện khoa học các tạp chí, ít phổ cập nhất trong toàn bộ các mối cung cấp lực, và được sử dụng ít hơn 5 lần so với những tài nguyên mếm mộ nhất - các trò chơi tương tác.Để kết luận, hình thức xếp hạng đầu của khoáng sản trực đường được sử dụng bởi các học viên tại thư viện Trường Trung học tập Intel là trò nghịch tương tác. Trong tất cả các tài nguyên khác - sách năng lượng điện tử viễn tưởng, tập san trực tuyến, sách điện tử phi viễn tưởng, tự điển trực tuyến đường và tạp chí khoa học - học sinh sử dụng tạp chí kỹ thuật ít nhất.