Toán 10 bài hệ trục tọa độ

     

Bài học ra mắt nội dung: Hệ trục tọa độ. Một con kiến thức không thực sự khó song đòi hỏi chúng ta học sinh phải nắm được cách thức để giải quyết và xử lý các bài bác toán. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, ktktdl.edu.vn vẫn tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và gợi ý giải những bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hy vọng rằng, đây đang là tài liệu có lợi giúp những em học tập giỏi hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Toán 10 bài hệ trục tọa độ

*

A. Tổng phù hợp kiến thức

I. Hệ trục tọa độ

Hệ trục tọa độ $(O;overrightarrowi;overrightarrowj)$ bao gồm hai trục $(O;overrightarrowi)$ và $(O;overrightarrowj)$. Ký kết hiệu: Oxy.Điểm O là gốc chung tọa độ.$(O;overrightarrowi)$ call là trục hoành.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Công Thức Tính Độ Tự Cảm Lớp 12, Công Thức Tự Cảm Của Cuộn Dây


Xem thêm: Bài Soạn Ngữ Văn 10 Bài Hoat Dong Giao Tiep, Soạn Bài Hoạt Động Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ


Ký hiệu: Ox.$(O;overrightarrowj)$ gọi là trục tung. Ký hiệu: Oy.$left | overrightarrowi ight |=left | overrightarrowj ight |=1$

1. Tọa độ của vectơ

Nếu $overrightarrowu=(x;y)$ ,ta có:
$overrightarrowu=xoverrightarrowi+yoverrightarrowj$
Nếu $overrightarrowu=(x;y)$ , $overrightarrowu"=(x";y")$ , ta có:
$overrightarrowu=overrightarrowu"left{eginmatrixx=x" và \ y=y" và endmatrix ight. $

2. Tọa độ của một điểm

Cho nhị điểm $A(x_A;y_A)$ và $B(x_B;y_B)$ ,ta có:
$overrightarrowAB=(x_B-x_A;y_B-y_A)$

3. Tọa độ của những vectơ $overrightarrowu+overrightarrowv$ , $overrightarrowu-overrightarrowv$ , $koverrightarrowu$

Cho $overrightarrowu=(u_1;u_2)$ , $overrightarrowv=(v_1;v_2)$ , ta có:

$overrightarrowu+overrightarrowv=(u_1+v_1;u_2+v_2)$

$overrightarrowu-overrightarrowv=(u_1-v_1;u_2-v_2)$

$koverrightarrowu=(ku_1;ku_2)$

Chú ý: 

Hai vectơ $overrightarrowu;overrightarrowv$ thuộc phương  $left{eginmatrixu_1=kv_1 và \ u_2=kv_2 & endmatrix ight.$

II. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng. Tọa độ của trọng tâm tam giác

Với $I(x_I;y_I)$ là trung điểm đoạn trực tiếp AB có $A(x_A;y_A)$ và $B(x_B;y_B)$ , ta có:
$x_I=fracx_A+x_B2 ; y_I=fracy_A+y_B2$
Với $G(x_G;y_G)$ là giữa trung tâm tam giác ABC tất cả $A(x_A;y_A)$ , $B(x_B;y_B)$ và $C(x_C;y_C)$ , ta có:

$x_G=fracx_A+x_B+x_C3$ ;

kimsa88
cf68