Toán Lớp 4 Bài 79 Luyện Tập

     

Giải bài bác 79 : rèn luyện phần chuyển động cơ bạn dạng trang 54, 55 sách VNEN toán lớp 4 với giải thuật dễ hiểu


Câu 1

a) Em và các bạn tính rồi so sánh :

(dfrac23 imes dfrac45,,;) (dfrac45 imes dfrac23,,;) (dfrac23 imes dfrac45,,....,,dfrac45 imes dfrac23)

b) Em đọc cho bạn nghe :

Khi đổi chỗ những phân số trong một tích thì tích của chúng không chũm đổi.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 bài 79 luyện tập

Phương pháp giải:

Áp dụng cách nhân hai phân số : ý muốn nhân nhì phân số, ta lấy tử số nhân cùng với tử số, chủng loại số nhân với mẫu mã số.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có :

(dfrac23 imes dfrac45 = dfrac2 imes 43 imes 5 = dfrac815)

(dfrac45 imes dfrac23 = dfrac4 imes 25 imes 3 = dfrac815)

Mà : (dfrac815 = dfrac815).

Vậy : (dfrac23 imes dfrac45 = dfrac45 imes dfrac23).


Câu 2

a) Em và chúng ta tính rồi so sánh:

(left( dfrac23 imes dfrac45 ight) imes dfrac34,,;) (dfrac23 imes left( dfrac45 imes dfrac34 ight),,;) (left( dfrac23 imes dfrac45 ight) imes dfrac34,,....,,dfrac23 imes left( dfrac45 imes dfrac34 ight))

b) Em đọc cho chính mình nghe :

Khi nhân một tích hai phân số cùng với phân số sản phẩm ba, ta hoàn toàn có thể nhân phân số trước tiên với tích của phân số sản phẩm hai với phân số trang bị ba.

Phương pháp giải:

- Tính cực hiếm biểu thức theo quy tắc : Biểu thức tất cả dấu ngoặc thì ta tính vào ngoặc trước, ko kể ngoặc sau.

- Áp dụng giải pháp nhân nhì phân số : mong nhân nhị phân số, ta rước tử số nhân với tử số, mẫu mã số nhân với chủng loại số.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có :

(left( dfrac23 imes dfrac45 ight) imes dfrac34 = dfrac815 imes dfrac34 = dfrac2460 = dfrac25,,;) (dfrac23 imes left( dfrac45 imes dfrac34 ight) = dfrac23 imes dfrac1220 = dfrac2460 = dfrac25)

Mà : (dfrac25 = dfrac25)

Vậy : (left( dfrac23 imes dfrac45 ight) imes dfrac34 = dfrac23 imes left( dfrac45 imes dfrac34 ight))


Câu 3

a) Em và bạn tính rồi so sánh:

(left( dfrac15 + dfrac35 ight) imes dfrac23,,;) (dfrac15 imes dfrac23 + dfrac35 imes dfrac23,,;) (left( dfrac15 + dfrac35 ight) imes dfrac23,,....,,dfrac15 imes dfrac23 + dfrac35 imes dfrac23)

b) Em đọc cho bạn nghe :

Khi nhân một tổng nhị phân số cùng với phân số vật dụng ba, ta có thể nhân từng phân số của tổng cùng với phân số thứ bố rồi cộng các hiệu quả lại cùng với nhau.

Phương pháp giải:

Tính quý giá biểu thức theo nguyên tắc :

- Biểu thức bao gồm dấu ngoặc thì ta tính vào ngoặc trước, ngoại trừ ngoặc sau.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Trang 56, 57 Bài 25: Sự Tích Hoa Tỉ Muội Vở Bài Tập

- Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tiến hành các phép tính nhân, phân tách trước, thực hiện các phép cộng, trừ sau.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có :

(left( dfrac15 + dfrac35 ight) imes dfrac23 = dfrac45 imes dfrac23 = dfrac815)

(dfrac15 imes dfrac23 + dfrac35 imes dfrac23 = dfrac215 + dfrac615 = dfrac815)

Mà : (dfrac815 = dfrac815).

Vậy : (left( dfrac15 + dfrac35 ight) imes dfrac23 = dfrac15 imes dfrac23 + dfrac35 imes dfrac23).


Câu 4

Tính bằng hai cách:

a) (dfrac524 imes dfrac512 imes 24)

b) (left( dfrac14 + dfrac23 ight) imes dfrac45)

c) (dfrac37 imes dfrac1633 + dfrac1633 imes dfrac47)

Phương pháp giải:

a) cách 1 : Tính theo sản phẩm tự trường đoản cú trái sang phải.

Cách 2 : Áp dụng đặc điểm giao hoán và kết hợp của phép nhân.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (dfrac524 imes dfrac512 imes 24)

Cách 1: (dfrac524 imes dfrac512 imes 24 = dfrac25288 imes dfrac241)( = dfrac600288 = dfrac2512)

Cách 2 : (dfrac524 imes dfrac512 imes 24 = left( dfrac524 imes 24 ight) imes dfrac512)( = 5 imes dfrac512 = dfrac2512)

b) (left( dfrac14 + dfrac23 ight) imes dfrac45)

Cách 1 : (left( dfrac14 + dfrac23 ight) imes dfrac45 = left( dfrac312 + dfrac812 ight) imes dfrac45)( = dfrac1112 imes dfrac45 = dfrac4460 = dfrac1115)

Cách 2 : (left( dfrac14 + dfrac23 ight) imes dfrac45 = dfrac14 imes dfrac45 + dfrac23 imes dfrac45)( = dfrac420 + dfrac815 = dfrac1260 + dfrac3260 = dfrac4460 = dfrac1115)

c) (dfrac37 imes dfrac1633 + dfrac1633 imes dfrac47)

Cách 1: (dfrac37 imes dfrac1633 + dfrac1633 imes dfrac47 = dfrac48231 + dfrac64231)( = dfrac112231 = dfrac1633)

Cách 2 : (dfrac37 imes dfrac1633 + dfrac1633 imes dfrac47 = left( dfrac37 + dfrac47 ight) imes dfrac1633)( = dfrac77 imes dfrac1633 = 1 imes dfrac1633 = dfrac1633)


Câu 5

Giải các bài toán sau:

a) Tính chu vi hình chữ nhật gồm chiều dài (dfrac56m) với chiều rộng (dfrac25m).

b) May một loại túi hết (dfrac35m) vải. Hỏi may (5) cái túi như vậy hết từng nào mét vải vóc ?

Phương pháp giải:

a) Áp dụng công thức: Chu vi hình chữ nhật (=) (chiều lâu năm (+) chiều rộng) ( imes ;2).

Xem thêm: Trong Một Ngôn Ngữ Lập Trình Cú Pháp Dùng Để Viết Chương Trình Là Gì

b) Số vải may (5) mẫu túi (=) số vải may (1) chiếc túi ( imes ,5).

Lời giải đưa ra tiết:

a) Chu vi hình chữ nhật là :

(left( dfrac56 + dfrac25 ight) imes 2 = dfrac7430 = dfrac3715,,left( m ight))