tổng tài lãnh khốc theo đuổi vợ cũ

Giản Đồng thực sự ko biết tại vì sao thời điểm hôm nay khi phiên bản thân thích ở trước mặt mũi những người dân này, lại không thích kết hợp ra mắt một mùng kịch như vậy? Không, rõ nét cô biết.

Thói kiêu ngạo ở nhập xương tủy, là bất luận cuộc sống sở hữu thất bại thế nào, thì cũng ko thể nhạt lờ mờ chuồn được.

Bạn đang xem: tổng tài lãnh khốc theo đuổi vợ cũ

Mà những người dân ở trước mặt mũi này, tía năm vừa qua, ở trước mặt mũi của cô ý, lại là cỗ dạng thế nào chứ? Trong lòng cô rõ nét ko thèm quan hoài vì vậy, tía năm tiếp theo, cô cũng ko đống ý ở trước mặt mũi của mình, cần Chịu đựng đựng những góc nhìn soi mói và chế nhạo.

Kể cả sau cùng vẫn thê thảm vì vậy, thì sở hữu thực hiện sao? Cô thực hiện rồi, cô sau cùng cũng thành công xuất sắc, ko thuận theo đuổi ý mong muốn của mình...

Như vậy, đang được vượt lên đầy đủ rồi.

Sự kiêu ngạo ở thâm thúy thắm trong tim cô, tạo nên cô không thích kết hợp trình diễn với những người dân này, rõ nét là biết rất rõ ràng nguyên vẹn nhân.

Advertisement

Lúc này, Giản Đông khoác kệ câu nói. phát biểu đùa cợt của Ngụy Tư San, cô ko hề chuồn thảo luận với Ngụy Tư San, căn vặn cô tao tại vì sao lại phát biểu câu nói. ko lưu giữ câu nói., phát biểu một đằng thực hiện một nẻo.

Cô từng ngôi tù, học tập được cơ hội tâm thông thường, rồi mất mặt chuồn một ngược thận, tuy nhiên ko cần là mất mặt chuồn loại óc...

Quyền dữ thế chủ động ở nhập tay của Ngụy Tư San, thì cô tao cũng tóm có thể quyền phát biểu.

Quý Khách chuồn phát biểu đạo lí với những người không giống, người không giống tiếp tục phát biểu nhân ngãi với chúng ta, nhưng mà chúng ta phát biểu nhân ngãi với những người tao, người tao lại phát biểu đạo lí với chúng ta...

Đạo lí tương tự như vậy, cô phát biểu đi dạo lí với Ngụy Tư San, Ngụy Tư San tiếp tục phát biểu ĐK với cô, cô phát biểu ĐK với Ngụy Tư San, thì Ngụy Tư San lại phát biểu đạo lí với cô, đơn thuần vì như thế...

người năm quyền được phát biểu đó là Ngụy Tư San! Nhưng, điêu khiếu nại, vẫn chính là cần phát biểu.

“Cô mong muốn như thể nào là, mới mẻ xóa loại cơ chuồn, rôi trả phiên bản dự trữ mang lại tôi?”

Trong lòng Ngụy Tư Sản ngay lập tức thấy thoái cái...

Giản Đồng đặc biệt mến phù hợp với việc phỉnh hót tâm thông thường cơ, một tội phạm giết mổ người, sở hữu tư cơ hội gì nhưng mà nom bản thân vì thế góc nhìn ko Chịu đựng khuất phục như thế? “Gô giờ đây...

như vậy, là trúng rồi”

Vô cớ, Ngụy Tư Sản ngay lập tức trả chiếc Smartphone cho tới trước mặt mũi của Giản Đồng: “Cô mong muốn phiên bản dự trữ của loại video clip này đúng không nào, được thôi.

Cô”

, Cô với những người tao, người tao lại phát biểu đạo lí với chúng ta...

Đạo lí tương tự như vậy, cô phát biểu đi dạo lí với Ngụy Tư San, Ngụy Tư San tiếp tục phát biểu ĐK với cô, cô phát biểu ĐK với Ngụy Tư San, thì Ngụy Tư San lại phát biểu đạo lí với cô, đơn thuần vì như thế...

người tóm quyền được phát biểu đó là Ngụy Tư San! Nhưng, ĐK, vẫn chính là cần phát biểu.

“Cô mong muốn như thể nào là, mới mẻ xóa loại cơ chuồn, rôi trả phiên bản dự trữ mang lại tôi?”

Xem thêm: vị ngọt đôi môi khi con tim rung động

Trong lòng Ngụy Tư Sản ngay lập tức thấy thoái cái...

Giản Đông đặc biệt mến phù hợp với việc phỉnh hót tâm thông thường cơ, một tội phạm giết mổ người, sở hữu tư cơ hội gì nhưng mà nom bản thân vì thế góc nhìn ko Chịu đựng khuất phục như thế? “Gô giờ đây...

như vậy, là trúng rồi”

Vô cớ, Ngụy Tư Sản ngay lập tức trả chiếc Smartphone cho tới trước mặt mũi của Giản Đồng: “Cô mong muốn phiên bản dự trữ của loại video clip này đúng không nào, được thôi.

Cô”

, Cô tự nhiên chỉ tay vê phía một người con trai trung niên bụng phệ và trọc đầu đang được ngôi bên trên cái sô pha: “Đi, nịnh hót nọt ông ấy”

Đôi vai của Giản Đồng bỗng nhiên lúc lắc lên...

Chậm rãi quay đầu sang một bên, nom Ngụy Tư San, không đủ can đảm tin cậy nhập song tai của tớ, đang được nghe được vật gì.

eyJpdiI6Iml3ZTFJbmFIUnZYYUVcL3pwRTZ0XC9nQT09IiwidmFsdWUiOiJSQW1rWmV1U3ZuRCtlZHFTUHZNMkdvRXRHamxEWXJBRnpqWll3V3Z1clV2Zm1vTzFkNzZvdnQxZUFiOGpRU1NZIiwibWFjIjoiOTRjYjdhN2MyOWZiYWZhZjQxNTgyOTNlMWM2NTFkMjlkY2I4NmZkNjc0MmE4ZWM1ODI0ZTg5NWUyMTc4YjQ2YSJ9

eyJpdiI6Ilp3WlpTcmpFeUNvRXp5VnlRNXhOdlE9PSIsInZhbHVlIjoibllpazRrT0Q4eE9hYWJqUkhqZWJCSEk1VzR4ekdNK1NVTTU3dzR4QVFNT082b1pWblFLV05vNThiRStzZUxoaVRkU1lkZjByaDNzWlwvcWJCMEwxaFZHTmdnbWplelF4emVUXC9iSjRIdm0xeGZ4bGt0XC94aVY0NENVWHc4OHdqb2JRMFVwZ09yYjl6Y3RmZW9zZStzRkdvZUZTdlUyWW9CXC9yXC8ra2FHUjJyaHpwR1AzWUQ5S3BQXC95ekwwZmQ1V2xHeE92ZFFTU0FLS0c3SXlSZEV1Z2NRdHd3NFhUaXdNM2tqQ3FHNzl0MjVCK1Z0RUhmUFFRdVQ5WWtNcG9naXRCQ2pGZVNYWWtrVEJOTWVZUTNvek0xZFVQQnhUOFZNbU8rejduekUwWDRBcG1jeEV0WFZoRWliZWR6SWYrZ1hTS0w2RE1wSnJGN2h1VnBCb3VLZHdLOHZ3PT0iLCJtYWMiOiIzYTVjZGM5YzI0NjM3OGRlYWRhNDVhOGYzNThmYmJlOGM2ZDA2OGU0YTcxMjA2MjFhMWY4NmFkOWVhMGMwYTk0In0=

eyJpdiI6InpjVUFTcTA5eEpHVEdKOTczZVQ2TkE9PSIsInZhbHVlIjoiZ3JHXC9HRUF3VjFqT2p4UFpHOWVrTWlRMGU0VDFTQnNPQTZ6MUtQYjdXUndPMUNpbFpNdGtzT3JHcTNCYzFEZjAiLCJtYWMiOiJmOGFjM2M2ZTAyYjNhMDA1MmZjYTI1NGM1ZjdiNDYxYmZlN2IxOGNmM2U0NTE1Y2JmZjU1NzI3MjljNDg3YzMzIn0=

eyJpdiI6IlE2cTRJeE9VQ09RQWVPV2xvTWxtQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiWElGdms0YkpUVlRBd0llYk9xSlQ5bTI1ZTNzQUNcL0xtNVdEaEp1dE9OQlVpYzVqVHNjNW1lVXQ4UjV4dGV5cGo5U1JpeTBSQ21ZV2VcL1NjNEZveU85dz09IiwibWFjIjoiNWE2NzE1NTA5MTVjN2JlN2RiYjZjMWFjZjIwMDg4ZmZjY2YyNDM4MjQ2MWQyZTZlYWZlNTJhMDBlMTdlMmIyMiJ9

eyJpdiI6IkJvYjVyZTFrVnliVWVYaGxBb3pITGc9PSIsInZhbHVlIjoidWlBSkVDWVQ2cVlid3lZVFhhWGdsdHFcL3BpaWJIVk5UV2Frd1MyUnFONUltTzN3TW9tTGR2cjB5bGh1M3pNbkYiLCJtYWMiOiI3YzgxYzNkODc0N2ViYWI4NzhmM2FlZjZhMzFhMmYxNGQzMGU3YTMwZGZkM2JhMWYwZjAxZWE2YjJjZThmOTRiIn0=

eyJpdiI6IkVoeDlLTURjckxMSW4rRFh0aXFSdEE9PSIsInZhbHVlIjoiV2pXbmpqbTBiVGtRcnlLRzZIZFdFVzVSSytIS0IyRnFGRVUxRzRIRitzSDdPbmFuZzdKMXpJUk14MGtkWnljdEh4M1Uyc3ZvbndNXC9QZ3NRT0VEXC9nVzhsWWE5cnN0Y1l3ZWc5SGI1d2wwOD0iLCJtYWMiOiIyNGVjZjRlYzAzZTc1ZTEwNzJjNjlmZTEyMmZiZDM3NjMyNzQ3MTg2MWVjNjQ0MGYzYzU2ODM4MWJlYjVlNmE3In0=

eyJpdiI6InpFVU16WWF1MGJGTGtkTTYwdU8zZWc9PSIsInZhbHVlIjoiSlR1YzdMVkFRSjBzU2VWUDBIbkphQ1VoRUdnZkJcL0dOK0Fqb0lSV3ZcL0VwYmhIbFRMRzB4M1Y4SXhzSFNSUlBSIiwibWFjIjoiZWQ1ZDIxNDE5NTgyZDU5YjFhMjgwODA4MThjNzVjMmJiZTI0ODM4OTAxN2VhZDRhNTQxNGY2NWMzNDllNzVjNCJ9

eyJpdiI6IkJKQWhRYnpCcExpS09zcTNXOTBGMmc9PSIsInZhbHVlIjoiaEUyRDdCVEYySzZERjRFVHlRUFl4V3pGdmJHdXFubUNoUngrN3VGUlZ1SlZvalwvOXlySDZSRFpWNThsT1htT0lXNlNTc1JJZGh5RWR0cmk5Z203YVZxQUNVc1lEVDVnUHlMSVUya0IwemxjNEpPc0dHQXYwQjYzYzBVUDNiUTh5QmVjU2RQZTJwcXNSb25mSkY5RmlmY1hibzkwSUx2Y1ptNVFoM1FoZUl2OEZGSXpxMWsyc283c2JLZnBVVlozR09aYlRmemNya0N1RXp6VGtFNkx3NzZGeUJWQ1JPNGNNSlwvU1kweGdNZDlBPSIsIm1hYyI6ImQ3MDY2MDA2MjRkNTg0ZTUwYzc0Nzc0OWU5ZjJkNzRlYmE0MDQ4MTRjZGM3NzhmODg1NzE5MTIwMjRkNzVkNDcifQ==

eyJpdiI6ImV0M2tEb2pMaHd4YkM3Y2VNTjlLbmc9PSIsInZhbHVlIjoiYkVGYTlkMzVlWlNENXhWSzFUSCt4Nkt2RSswSVZHc2hCRVpKZWZmUk11eldtNGFVWDc4TWUyK2h4QTRMREphZSIsIm1hYyI6IjcxM2Q5OGNiMDBjMTE0M2Q5NzliY2QxNTc5Y2IzY2Y3NGE2MWU1MWI0Mzk3NzUzOWRmOTAwZWIxOTExYmExZDMifQ==

eyJpdiI6IjZ2YkI1QmViblIyenhuUTRHZEtOMEE9PSIsInZhbHVlIjoiRW9XSDVFaE9Nd3VTNnZ4SUlEd1JDY1dmSUp1T2prUDdTSkRHZ1RGczRzUEhwYTdqcXdLbXRrbkd5RzM3VUxyM3VaZHRJalVKZVdqS3dnaHc1Y1JIMitLdlhUVnUyeURWOW9oeEZ2clVVTWxlQStEd2hXSUlpQ0g4SmRMWCtCZ2VwdWxjU2gyclhTb3VrOXc4TGNscUQxM2N1R2tDdE8wcHRFbjlJMDRzVlZETG5YRllYWklRanBiQ3RLa1hVcm5nIiwibWFjIjoiNTYzMTg0YzI5YzI5OGFhMWQzMWY3NDhlMmVkNDg4ZTJkOGU4ZWVmODIwM2ZlOThkY2RmYTNlZTNjNTQ1Y2E4MyJ9

eyJpdiI6IjYrendGWldlYytiUVpuM291SmhWNWc9PSIsInZhbHVlIjoiNmM2S0JOcVcxQ0FWZDVsSkNvSmY4UW92dGZTbzc0MkxEeHRzZW5iUWR2VnlIUWoyN1ZRYkNLZDV4djBmWVRJcyIsIm1hYyI6IjY1NzZiM2Q1YzM1MDM3ZWQxZDViMDRmZmI1YTljNjAzOTgwMDMwYmVkMzQ4NTA2MWYyYTVlNDRjMmRjZjE1OGEifQ==

eyJpdiI6IlRpRVwvdktlaDdrY3Axb0txM043OTJBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjJcL0dsRnZBUDE5SU5cL3pNbkNUWUJtTXhQckN2K2VzZTF5cWgyeW1LbmtncmJZMWZ3UlhBbXFQSHRZTXV0bnNucTJTSllHQnJ2S3RqbGdZUE5cL0NQWFZkcU44RENJZWxuUk1PYWJ4WlpnZXFTSDZkTWVQUzhxbXcrUWl5ckh3Q2hQWE5Xd0x5ZUg3UUNISEdKOGJLc3FiUHYyQ29xK01EbTl4U29Cd1BlUWp2Zmp3U001ZkFOM280b3FnYVR0cU1xRiIsIm1hYyI6ImM3NTU0MTAwMjczZDg0NWVhOGEyN2FmNjQ1MmU3ZTc0OWQ5MTQ2NDMzZmQ2ODE2MGNjZWFhNDE3ZTkxOGJlZjMifQ==

Xem thêm: truyện trinh thám trung quốc

eyJpdiI6ImtpOCthUnBMK3BLekt1ZnF0bWZ6MkE9PSIsInZhbHVlIjoiTmprTFhLVkEzK0xaMGg5NWY0UjZcL1dRQ1JLTmVXeTRaRENwUkowb3hyQ1huM3FKc1wvaDh0MXBhZUVFRWQ1QkdJIiwibWFjIjoiZTcyN2QxY2I1YmJkZjc0ODkzYjAyYWRiZjFmMWEwOTRmOTQwNjdkZmFkY2ZmZWY2ZTMzOTBiZjY1NGFjNWU5YSJ9

eyJpdiI6IkxZQ3ZNMjVFTGM5aUVVeDFlYUNBc3c9PSIsInZhbHVlIjoiQ3ZoZCtxQWcrc2ZNbTVDV1l5UG5HWEJUZWord0FmbWY4UldCUm5WeEJjU1wvN1JpbTNESm1OeVdEWk9ZRVhHMk1Bak5xbEMrQjNGTklzYjYrUGdYc2FpdW82V3JXUjZhOFNYUE96aHpkNDRpV2FPd2ZncnZ2ZkkrdGx0cWIzeUZEQWVxQnMyM1VZeEd4M0ZEN0tBZjgwNmxMNmcwWXQ1NktWWG0rRW5KU3AyVzlGTGsyUU1obnRXeDV6M1wvcUNzR2tYTllydFNMaExPR2JRQ0ZSdjBiZUZvRllTakgwSW5qTWR4a3dSNTh5MGs1d3NjZWJYbER1bDlxekNUY3FIQXl0cjVUU1RWbU9MYzdmN3IzSFpkRFBCVkdNRzEwT0ZaZXFUK2hjcTAzQU94dDQwVFBrRTFHUCt1SEhCeUpVekZTN3JLNFNQVlIwdnZCVlNIdFh1TVQxMCsxMStaSWV2RUpUOHB5SzE1TkRqNnFUOWdQWUZvcTZcL09HNUNqR3lhM3VySnd0QnNWT1JtUm1aem16eFUwZGgzeFJcL1VZbHliMzZvZXhTSlRJQTd1ekFWWnVCUXNCRmt6ZEJVNFJlTzhvOWZPUldLQURJTTJNWFJERExlbnpQSklRdjc4N2ltMXg4QlcwNzBZV1wvbUNMdjQ4d1hjc3ExZGx6Q3lBR0NpdldTait4RFlzcmtnWlJ3N3VmM25oZSs3T3g5ZFBEcVh4K1RFdE4xK0d5SEtNNEtJNzlHNnAzMjlZbmtVcnhKQnZmbzh4MUwzUXdKRVIyVjRkMjJCUUkwSjVtUVo1cUxaRStwWjRaYWZESXZLVnFqZE5aMk1cL3RSeFwvbjdRZFd6N0dSUis4Tnh2aVFHQWNxbXhwMCt4cVwvRUdtMXdHaTFITW1CREhkb2hTaU83V2JjcWtsZ09TOGlDd2xUd1RqZXk5S1pPR1lLSGdxMjBQeUoyK0pIV2RWZnlmOVBcL216ZjJMYnhXNzJ2Y2s2RHMwZVJ2UW4xK0hRbG1nQkVDU1BcL0FrWTJTN1NjcDBsRTFOTG85bUNlNHphdklRTVlldW1yNWEzTEg1enBjVXdkMGw1RmZIbjErYTk3alhweXVPS2lrbGZqN0Q4V043d1lCRUVLU1VXWEpcL1JtMXN1UFRJOFJDUUVPeU5nRkpLSlNKd1NrUjNxT3VhVUl5TEYzWVJZV2h5aEE5Rk80d1JxWTk2MW9wSXlvTzZicmJqZnJHREN6Y2pSOEFsbnBZXC9HVkhZYVdxY0RwM05wWWxhOGJ3NSt5YUlqc2NtMFh0TGVYczVmSTNDQTd6ZE5pQ2tDOVBnYjZzOHdoRkY3eDVqcHBwdThRUXNOZzhITm1MbUpLdFRFWWdTUVFiTDRXZ3R3dDJHaHJYWVwvUVk5SFwvRHM3QXBHdG44VXBZV2lRR1ppcUlHdEl0S3ozamxmVjl5RGI2OFJZNVU0OWkyTzdaa1Nva28wMG5yVE1YeDNNSlRnZzBZYjZLbGZKWXZnM1VuUlBlTjdjV0FEd3lPT0l1WDQyeFNMVk83Ulwvbkt3STZHUm5RKyt1UnNDcjF4SVBPT3ZGVWttQ0ZpQSs1eFBJSnZJQUpvdkhKQ3drMjYyOUowUStHV2RcL0xvbHhvMU5CWXE1RlwvQXd1endDMVIzQW4renN6UWowbWl0V29MSmdvVnBwTEVBdk1DYjc1RitNQ1FEWHg4bnJFMWs2Y1UyV0VcL1NaNndld1ppellUSWdKYzk4SWRBbDZwNHphVmhJM0xFMUxiZEQ4Umt2OFc1UWxydUNPdHc3Y1VVMkFqUU1xUzM1aWs1Sm1GdnRKOURkMXd5WnpxM0t2WFFPWTRoY0pjNVwvVGgwUkZjb0Fwc3ZtTjd3NENSOXQ4TWdFaWkwVHptRjhMWklPVzFUdU5EV2Q5NEtCaUVUWXFvV1RwTW1CdTdZaGlob1NjNW5Tc1ZjaGErdzloWGFBSERwQkJSM1BaSlQyZUs0cEVTOE41QmpsTGpCU1hkVFU3aGNpcEJNajFXUnlZeDlYTldFZGxaaFNpRHUrV1NxSVJUNER5dFNKUDBnRitGazllMlI3UmVCQUFxU1dSWVBadkZqVU1Pd2ZOTTBBUUtcL0lRdEpwRUhkZ3VCT0ZEY1VcL2I2OFB3SWdoOUxramhZejJXdW4wNnk4N2F5WnZnc3prczRTVmhDbUk1WGdocUhYUEFSOFpsdUZXanA4MnRRVDFCTDBLVFBXeENzMnhlVVgrWmdpU3gyVE9RdHdXNzNFOUF5M29odzdNR2hPTlNpZlptWTE4Y1VaYVpkZVlsZ0lIWGdYUEJUWlFGTVlhbHE1czI3R2tKYWVkMFNqOFpia21ybzMwaUFvUmpNQjZCMzNoV1pBRllud2E2eVwvZ3BXM0dEUzNieTV5dlBzRkFZWUsyZ056VVZKdEppTW9Gd3JcL0NUTWwwVXBidjczXC8rZzZoRXBtbEpycjkwcXlTYm4rbmtXTXYwVU5cLzBRYUtnSnRNY1N6aHNITG0wSjJaWEdQYTlRMHQxMEhjblJMT3cyTlZ6UkpXV1Fub1plQVBEdjBkcVNKeXdvNUNxXC9kT1kzMjdxVlNvKytCcmlLTXNXYW1uUkY1ekxPV0NrUTJHUlhaN055d01aRGswSjZCcmhLZ1R0QXBscVU5UTkybmVxd0txaXZJYUdEWkgzTjZUQmFrSFJXRFg2Q3JOU0VXZ2JaVlVIcUpkeWVJTGU4UTRpb1BSTUpNdEFGdDFiak5DRXlNTkRDbE5HNFJ5YkUwK1hTcDl4Rnh1Q3RDWTU2c3hHN2FPT21xVzJtY1hoQnpOWWdBOWlLWFo0VzM1eTJvdjY0VDdnVUlhQzZaV3pkR00rVlZ3PT0iLCJtYWMiOiIzYmJkNzE5YzEwMTRhYjIwYTVkOTZhMWRiYjhkNjk1ZTMxZjZmOTY0MzU4ZjI5NzBlM2RjOTU4YWYwYzNlOTVlIn0=

- -----------------