Transfer là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

transfer
*

transfer /"trænsfə:/ danh từ sự di chuyển, sự dời chỗ; sự truyềnheat transfer: sự truyền nhiệt sự nhượng, sự nhịn nhường lại, sự gửi cho (nghệ thuật) bạn dạng đồ lại sự thuyên gửi (nhân viên...) sự chuyển khoản (tài vụ) vé chuyển xe tàu (để tiếp tục đi trên tuyến phố khác) binh lực thuyên gửi (từ đơn vị chức năng này sang đơn vị khác) rượu cồn từ dời, chuyển, dọn nhượng, nhường, đưa choto transfer land: nhượng đất vật lại, in lại thuyên chuyển (nhân viên...)to transfer a student from English department khổng lồ Chinese department: đưa một học viên từ khoa Anh lịch sự khoa Trung chuyển xe, thay đổi xe (để liên tục đi trên tuyến phố khác)
<"trænsfə:> danh từ o sự chuyển; sự truyền; sự biến đổi § bank transfer : sự chuyển khoản qua ngân hàng § energy transfer : sự biến đổi năng lượng § heat transfer : sự truyền nhiệt § mass transfer : sự chuyền khối § vapor transfer : sự chuyển hơi nước § transfer of vibration : sự truyền chấn động § transfer bottle : bình chuyển mẫu § transfer prover : bộ hiệu chỉnh truyền động
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

transfer

Từ điển Collocation

transfer noun

ADJ. massive The war caused a massive transfer of population. | efficient, smooth, successful the smooth transfer of power lớn the new government | net There has been a net transfer of lower-paid people away from the inner cities. | permanent Her boss recommended a permanent transfer overseas. | direct Employees are paid by direct transfer to a bank account. | data, information, knowledge | land, property | population | resource | công nghệ | file, multimedia, software | inter-company, inter-hospital, etc. | bank, capital, cash, credit, financial, money, share, stock | electronic, telegraphic | embryo, gene | charge, electron, energy, heat, nuclear, thermal | close-season, free, 15-million-pound, etc. (all in football)

VERB + TRANSFER make Only the owner can make a transfer of goods. | give sb His club have given him a miễn phí transfer.

TRANSFER + VERB take place

TRANSFER + NOUN deal, fee, list, payment, price, system (all in football)

PREP. ~ between the transfer of property between private buyers | ~ from, ~ to

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Transfer là gì

a ticket that allows a passenger to lớn change conveyances

v.

move from one place to another

transfer the data

transmit the news

transfer the patient to lớn another hospital

cause to change ownership

I transferred my stock holdings to my children


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The movement of data from one location khổng lồ another. 2. The passing of program control from one portion of code to another.vb. Khổng lồ move data from one place lớn another, especially within a single computer. Compare transmit.

Xem thêm: Amway Là Gì ? Tìm Hiểu Sự Thật Về Amway Lừa Đảo, Đa Cấp? Amway Lừa Đảo

Bloomberg Financial Glossary

转移|转让|转帐|过户|转拨转移;转让;转帐;过户;转拨A change of ownership from one person or tiệc ngọt to another.

Xem thêm: “ Chunk Là Gì ? Sử Dụng “Chunks” Để Cải Thiện Độ Trối Chảy Nghĩa Của Từ Chunk

Investopedia Financial Terms


Transfer

A tax-free, non-reportable movement of assets between retirement plans.