truyện đệ nhất mỹ nhân thành trường an

 • Reads 1,296,572
 • Votes 59,177
 • Parts 157

Complete, First published Oct 18, 2020

Bạn đang xem: truyện đệ nhất mỹ nhân thành trường an

Table of contents

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🌺Chương 6: Bị bắt bên trên trận

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🥀Chương 26.1: Ngựa gầy(*)

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🥀Chương 29: Bị bắt qua chuyện đêm

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🌻Chương 34: Nhìn chuyên nghiệp chú

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🌻Chương 36.2: Câu dẫn - end

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🍉Chương 50: Làm việc thiên tư

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🍙Chương 63: Tu La tràng(*)

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🍙Chương 69: Kiếp trước II

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🍙Chương 70: Kiếp trước III Mon, Sep đôi mươi, 2021
 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🍊Chương 73: Thanh mai trúc mã

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🍊Chương 77: Vận mệnh quốc gia

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🍊Chương 79: Nói một ko hai(*)

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

  Xem thêm: độc nhất vô nhị

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🥦Chương 99: Trung Thu - End

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🍋Chương 101: Dục vọng sở hữu

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🍋Chương 105: Giấc chiêm bao hoàng lương(*)

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🍈Chương 112: Hoà li - end

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🍈Chương 113: Hoà li - kết thúc 2

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🍈Chương 115: Dưỡng nước ngoài thất?

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🍈Chương 116: Ôn nhu hương

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🍈Chương 117: Chuyện quan tiền trọng

  Wed, Sep 22, 2021

 • Sat, Sep 25, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Wed, Sep 29, 2021

 • Fri, Oct 1, 2021

 • 🌧️Chương 122: Tết Thượng Nguyên

  Sun, Oct 3, 2021

 • 🌧️Chương 123: Đừng xoay đầu lại

  Sun, Oct 3, 2021

 • 🌧️Chương 124: Quay đầu lại

  Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • Fri, Oct 8, 2021

 • 🌧️Chương 127: Động chống hoa chúc - Hoàn chủ yếu văn

  Fri, Oct 8, 2021

 • 🌧️Chương 128: Phiên nước ngoài 1

  Thu, Oct 14, 2021

 • 🌧️Chương 129: Phiên nước ngoài 2

  Thu, Oct 14, 2021

 • 🌧️Chương 130: Phiên nước ngoài 3

  Thu, Oct 14, 2021

 • 🍠Chương 131: Phiên nước ngoài 4

  Thu, Oct 14, 2021

 • 🍠Chương 132: Phiên nước ngoài 5

  Thu, Oct 14, 2021

 • 🍠Chương 133: Phiên nước ngoài 6

  Thu, Oct 14, 2021

 • 🍠Chương 134: Phiên nước ngoài 7

  Thu, Oct 14, 2021

 • 🍠Chương 135: Phiên nước ngoài 8

  Thu, Oct 14, 2021

 • 🍠Chương 136: Phiên nước ngoài 9

  Thu, Oct 14, 2021

 • 🍠Chương 137: Phiên nước ngoài 10

  Thu, Oct 14, 2021

 • 🍠Chương 138: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 1

  Thu, Oct 21, 2021

 • 🍠Chương 139: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 2

  Thu, Oct 21, 2021

 • 🍠Chương 140: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 3

  Thu, Oct 21, 2021

 • 🥞Chương 141: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 4

  Sat, Oct 23, 2021

 • 🥞Chương 142: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 5

  Sat, Oct 23, 2021

 • 🥞Chương 143 Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 6

  Sat, Oct 23, 2021

 • 🥞Chương 144: Chu Thuật An x Thẩm Nhiễm 7

  Sat, Oct 23, 2021

 • 🥞Chương 145: Chu Thuận An x Thẩm Nhiễm 8

  Sat, Oct 23, 2021

 • 🥞Chương 146: Chu Thuật An × Thẩm Nhiễm 9

  Sat, Oct 23, 2021

 • 🥞Chương 147: Kiếp loại phụ vương 1

  Mon, Nov 1, 2021

 • 🥞Chương 148: Kiếp loại phụ vương 2

  Mon, Nov 1, 2021

 • 🥞Chương 149: Kiếp loại phụ vương 3

  Mon, Nov 8, 2021

 • 🥞Chương 150: Kiếp loại phụ vương 4

  Mon, Nov 8, 2021

 • 💚Chương 151: Kiếp loại phụ vương 5

  Mon, Nov 8, 2021

 • 💚Chương 152: Kiếp loại phụ vương 6

  Mon, Nov 8, 2021

 • 💚Chương 153: Kiếp loại phụ vương 7

  Mon, Nov 8, 2021

 • 💚Chương 154: Kiếp loại phụ vương 8

  Xem thêm: khánh dư niên truyện tranh

  Mon, Nov 8, 2021

 • Mon, Jan 2, 2023

Tên: Trường An đệ nhất mỹ nhân_长安第一美人
  
  Tác giả: Phát Đạt Đích Lệ Tuyến_发达的泪腺
  
  Thể loại: Nguyên sang trọng, ngôn tình, cổ xưa, HE, tình thân, trọng sinh, tuy nhiên khiết, hào môn thế gia, cung đình hầu tước đoạt, kiếp trước kiếp này.
  
  Tình trạng convert: trả 127c+ 27PN
  
  Bìa + văn án: @tiemtaphoathucung
  
  Nguồn convert: La wikidich
  
  Tình trạng edit: Hoàn thành
  
  Ngày bới hố: 17/11/2020
  Ngày lấp hố: 08/11/2021
  
  Về việc REUP truyện: bị reup không còn nhẵn rồi :)): Chỉ đồng ý cho 1 chúng ta thực hiện audio, những trang không giống đều là đánh cắp.
  
  Văn án:
  
  Phủ Vân Dương Hầu chọc giận dỗi Thánh thượng nên bị tịch thâu gia sản, tước đoạt không còn chức vị. Trong một tối, Thẩm tam cô nương được nuông chiều chiều kể từ nhỏ bị bức bách cho tới nỗi chỉ rất có thể dựng lên một siêu thị son phấn.
  
  Từ đệ nhất người đẹp trở nên Trường An ngày trước ni lại trở nên trở thành nhành hoa yêu thương kiều ai ai cũng rất có thể tùy ý ngắt lấy.
  
  Ngày nọ, thế tử Lục Yến của phủ Trấn Quốc Công đi qua Bách Hương Các, đôi mắt thấy nường bị những công tử quyền quý và cao sang đùa bỡn chợt ghi nhớ lại khoảng tầm thời hạn ân ái đậm nồng nằm trong nường ở đời trước.
  
  Hai tay hắn lập cập rẩy, cho tới nằm trong cũng không bao giờ quên được khoảnh xung khắc khi nường xoay người lên đường gả cho những người không giống, cái xúc cảm nhức thấu tim gan góc cơ.
  
  Vì thế hắn lại cứu vãn nường, dụ nường phát triển thành nước ngoài thất* của tôi. 
  (*thê tử sinh sống công cộng tuy nhiên ko hợp lí.)
  ❗Nam chủ yếu ko trọng sinh là từ từ đã đạt được ký ức đời trước.
  ❗Nam chủ yếu ko thê, ko thiếp, ko thông chống.

#7hệ