Văn Học Việt Nam Đã Thể Hiện Chân Thực

     
3. Dùng hiểu biết của mình để làm sáng tỏ nhận định: Văn học việt nam đã thể hiện chân thực, thâm thúy đời sống tư tưởng, cảm xúc của bé người nước ta trong nhiều quan hệ đa dạng.
*