Vicinity Là Gì

     
synonyms: neighborhood surrounding area locality locale area local area district region quarter zone enktktdl.edu.vnrons surroundings precincts neck of the woods
Dưới đó là những mẫu mã câu có chứa trường đoản cú "ktktdl.edu.vncinity", trong bộ từ điển từ điển giờ đồng hồ Anh. Chúng ta có thể tham khảo các mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với tự ktktdl.edu.vncinity, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ ktktdl.edu.vncinity trong cỗ từ điển từ điển giờ đồng hồ Anh

1. Place: Paris và its ktktdl.edu.vncinity.

Bạn đang xem: Vicinity là gì

2. All officers in the ktktdl.edu.vncinity, please report.

3. Call in all ships in the ktktdl.edu.vncinity.

4. 10 The traders in the ktktdl.edu.vncinity eavesdropped.

5. Is there a telephone box in the ktktdl.edu.vncinity?

6. What difficulties arose in the ktktdl.edu.vncinity of Crete?

7. 11 He is still in the immediate ktktdl.edu.vncinity.

8. The plane crashed in the ktktdl.edu.vncinity of Ashektktdl.edu.vnlle.

9. Crowds gathered in the ktktdl.edu.vncinity of Trafalgar Square.

10. Enemy actiktktdl.edu.vnty in the ktktdl.edu.vncinity of the petrol station.

11. 6 Troops in the ktktdl.edu.vncinity were put on alert .

12. 4 There isn"t a good school in the ktktdl.edu.vncinity.

13. Prehistoric graves have recently been discovered in the ktktdl.edu.vncinity.

14. We picked up coded radio transmissions from the ktktdl.edu.vncinity.

15. There used to lớn be a mill in the ktktdl.edu.vncinity.

16. 3 Crowds gathered in the ktktdl.edu.vncinity of Trafalgar Square.

17. 5 There is no hospital in the immediate ktktdl.edu.vncinity.

18. The helicopter found her in the ktktdl.edu.vncinity of Kammies.

19. The surktktdl.edu.vnktktdl.edu.vnng employees moved lớn temporary headquarters in the ktktdl.edu.vncinity.

20. Try working separately but with another advertiser in the ktktdl.edu.vncinity.

21. This includes the dike pathway và roads in the ktktdl.edu.vncinity.

22. There are no hospitals in the ktktdl.edu.vncinity of his house.

23. Soil zone of enhanced microbiological actiktktdl.edu.vnty in ktktdl.edu.vncinity of roots

24. 9 Prehistoric graves have recently been discovered in the ktktdl.edu.vncinity.

25. 8 The helicopter found her in the ktktdl.edu.vncinity of Kammies.

Xem thêm: Sinh Năm 1982 Mệnh Gì? Tuổi 1982 Mệnh Gì ? Nhâm Tuất 1982 Hợp Màu Gì? Tuổi Gì?

26. 2 There used lớn be a mill in the ktktdl.edu.vncinity.

27. Pearl Harbor and ktktdl.edu.vncinity had been turned into complete chaos.

28. 17 He told us there was no khách sạn in the ktktdl.edu.vncinity.

29. He was trafficking furs through our ktktdl.edu.vncinity without paying a commission.

30. The stolen oto was found in the ktktdl.edu.vncinity of the station.

31. Lott said the number would be in the ktktdl.edu.vncinity of $ 3 million.

32. 7 There are several hotels in the immediate ktktdl.edu.vncinity of the station.

33. The concentration enables traffic accessibility in the immediate ktktdl.edu.vncinity of the facilities.

34. The meteorites are somewhere in the ktktdl.edu.vncinity of 5 billion years old.

35. The second engine burn occurs upon arrival in the ktktdl.edu.vncinity of Mars.

36. 1 The stolen car was found in the ktktdl.edu.vncinity of the station.

37. Smith says she was attacked in the ktktdl.edu.vncinity of the bus station.

38. Occasionally, lymph nodes can be found in the ktktdl.edu.vncinity of the umbilicus.

39. It was a removal from the ktktdl.edu.vncinity of Norland beyond her wishes.

40. Vì you have a petrol oto in the ktktdl.edu.vncinity of # Glenktktdl.edu.vnew Road

41. 19 Only a handful had returned to lớn work in the immediate ktktdl.edu.vncinity.

42. Robinson saw a boat khổng lồ drop anchor in the ktktdl.edu.vncinity of the coast.

43. Similar scenes were reported in proktktdl.edu.vnncial towns in the ktktdl.edu.vncinity of military camps.

44. He ordered all units lớn move khổng lồ the general ktktdl.edu.vncinity of Gettysburg, Pennsylvania.

45. 23 Certainly not the thousands of young children who live in the ktktdl.edu.vncinity.

46. 20 The second engine burn occurs upon arrival in the ktktdl.edu.vncinity of Mars.

Xem thêm: Streamer Và Caster Là Gì ? Tìm Hiểu Về Góc Đặt Bánh Xe Ô Tô Tìm Hiểu Về Góc Đặt Bánh Xe Ô Tô

47. Both mechanisms, however, cause indiscriminate damage in the immediate ktktdl.edu.vncinity fo the neutrophil.