Whatsoever là gì

     
Dưới đấy là những chủng loại câu có chứa từ bỏ "whatsoever", trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - ktktdl.edu.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo đa số mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với tự whatsoever, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ whatsoever trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - ktktdl.edu.vnệt

1. No provocation whatsoever.

Bạn đang xem: Whatsoever là gì

ko khiêu khích một ít nào.

2. No cheating whatsoever.

không có bất kỳ gian lận nào

3. None whatsoever, but I did nothing wrong.

không tồn tại gì, cơ mà tôi không làm những gì sai.

4. In this sometimes precarious journey through mortality, may we also follow that adktktdl.edu.vnce from the Apostle Paul which will help to lớn keep us safe and on course: “Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any ktktdl.edu.vnrtue, and if there be any praise, think on these things.” 5

trong cuộc hành trình nhiều lúc thật bấp bênh này chiếu qua cuộc sống nai lưng thế, mong mong họ cũng theo đúng lời khuyên từ Sứ Đồ phao Lô mà sẽ giúp đỡ chúng ta bình yên và đi đúng đường: “Phàm điều đưa ra chân thật, điều đưa ra đáng tôn, điều đưa ra công bình, điều bỏ ra thanh sạch, điều chi đáng yêu và dễ thương chuộng, điều chi tất cả tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì bằng hữu phải nghĩ đến”5

5. She has no recollection of her fall whatsoever?

Cô ấy không còn nhớ gì về cú xẻ hay gì không còn sao?

6. There are no GMOs -- genetically modified organisms -- whatsoever.

không còn có chuyện biến đổi gene, hay bất kể sinh vật đổi khác di truyền nào.

7. One week later, I had no sawdust piles whatsoever.

1 tuần sau, tôi không thể thấy ngẫu nhiên đống mùn cưa như thế nào cả.

8. Pressors và vasodilators have not improved her condition whatsoever.

gene ép với thuốc làm cho giãn mạch không nâng cấp được chứng trạng này.

9. Our story has nothing whatsoever to do with Indians.

dù sao, mẩu chuyện của họ không dính dáng gì tới người Da đỏ.

10. It can be put down on any substrate whatsoever.

rất có thể được bỏ lên bất kì chất nền nào.

11. For when Joseph Smith translated, he had no notes whatsoever.

vày khi Joseph Smith phiên dịch, ông không hề có một tư liệu ghi chú nào cả.

12. As an intern, she didn"t have any direct involvement whatsoever.

Là tín đồ thực tập, cô ấy không tồn tại tham gia trực tiếp nào. Mặc dù sao chăng nữa.

13. 93 và in whatsoever ktktdl.edu.vnllage or thành phố ye enter, bởi likewise.

93 Và bất kể làng mạc hay tp nào những ngươi đến, cũng hãy làm cho như vậy.

14. Gold, silver, and other valuable things will proktktdl.edu.vnde no security whatsoever.

trong thời gian ngày ấy, đa số thứ mà thế gian của Sa-tan tin yêu sẽ sụp đổ.

15. Whatsoever, French president Nicolas Sarkozy worked on pulling Syria out of isolation.

Năm 2007, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang bắc buộc Syria ko can thiệp vào cuộc khủng hoảng rủi ro chính trị Liban.

16. And I can assure you there are absolutely no effects on this microphone whatsoever.

và xin đảm bảo là không có hiệu ứng gì ráo từ dòng micro này.

17. & we run clinics in these very remote regions where there"s no medical care whatsoever.

cửa hàng chúng tôi mở những bệnh ktktdl.edu.vnện thực hành thực tế ở những khoanh vùng rất hẻo lánh nơi không còn có bất kỳ một phương tiện âu yếm y tế nào.

18. It gives me absolutely no pleasure whatsoever khổng lồ see our young schoolgirls throwing their lives away.

Tôi ko vui vẻ 1 chút nào khi cần thấy cô gái sinh của chính bản thân mình sống buông thả.

19. Robert, mentioned at the outset, speaks for many when he says: “I have no regrets whatsoever.

Xem thêm: Nguồn Năng Lượng Sinh Ra Ngoại Lực Là Gì ? Nguồn Năng Lượng Sinh Ra Ngoại Lực Là Gì

Anh Robert, tín đồ được đề cập ở đầu bài, bao gồm cùng cảm nghĩ như không ít người khác khi nói: “Tôi không tiếc nuối về bất cứ điều gì.

20. There doesn"t need lớn be any live performing musicians whatsoever, & the sound systems are good.

Chẳng buộc phải có bất kỳ một nhạc công làm sao cả, và khối hệ thống âm thanh thì đủ tốt.

21. “Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu đựng khinh dể đâu; vày ai gieo như thể chi, lại gặt tương đương ấy.

22. “Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap” (Galatians 6:7).

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ dàng đâu; bởi ai gieo giống chi, lại gặt kiểu như ấy” (Ga La Ti 6:7).

23. (Psalm 7:11; 33:5) The judge had no interest whatsoever in the widow as a person, but Jehovah is interested in each indiktktdl.edu.vndual.

(Thi-thiên 7:11; 33:5) Vị quan tiền án ko đoái hoài gì đến người góa phụ, còn Đức Giê-hô-va lưu ý đến từng nhỏ người.

24. Petitions of condemnation were worded to lớn cover all mineral, water, timber và other rights, so private indiktktdl.edu.vnduals would have no reason whatsoever to enter the area.

các kiến nghị tịch thu được cho là bao gồm tất cả những khoáng sản, nước, mộc và những quyền khác, bởi vậy các cá thể sẽ không có lý bởi gì để vào khu vực vực.

25. It especially involves haktktdl.edu.vnng no doubt whatsoever that God exists, that he is interested in us, và that he will bless those who bởi his will.

Đặc biệt điều này bao hàm ktktdl.edu.vnệc tin chắc, không hề nghi ngờ sự hiện lên của Đức Chúa Trời, rằng Ngài xem xét chúng ta, và Ngài sẽ ban ân phước cho đông đảo ai tuân theo ý ước ao Ngài.

26. His conclusions echoed a wise writer of the Bible, the apostle Paul, who said: “I have learned, in whatsoever state I am, therewith lớn be content.”

Lời tóm lại của ông giống hệt như cảm nghĩ về của một tín đồ khôn ngoan sẽ ktktdl.edu.vnết Kinh-thánh là sứ thiết bị Phao-lô, ông nói: “Tôi đã tập hễ chạm chán cảnh-ngộ nào, cũng thỏa mãn ở vậy” (Phi-líp 4:11).

27. Her family had no experience whatsoever with the world of dance, but nevertheless accepted khổng lồ withdraw the registration file và to let her go into this path.

mái ấm gia đình cô không tồn tại kinh nghiệm gì với trái đất khiêu vũ, tuy nhiên vẫn gật đầu đồng ý làm hồ sơ đk và nhằm cô đi vào con con đường này.

28. We encourage all of us to lớn practice the Saktktdl.edu.vnor’s Golden Rule: “Whatsoever ye would that men should do to you, vày ye even so to lớn them” (Matthew 7:12).

shop chúng tôi khuyến khích vớ cả họ nên thực hành Luật Khuôn vàng Thước Ngọc của Đấng cứu vớt Rỗi: “Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta tạo nên mình, thì cũng hãy làm điều ấy cho họ” (Ma Thi Ơ 7:12).

29. There was no record company contact whatsoever, except when their label manager would show up now and again with a couple of bottles of wine và a couple of joints".

ko tiếp xúc với công ty thu âm nào, thỉnh phảng phất người cai quản xuất hiện nay với một vài ba ly rượu với thuốc lá."

30. A few weeks ago we took littleBits lớn RlSD & gave them khổng lồ some designers with no experience in engineering whatsoever -- just cardboard, wood and paper -- and told them " Make something. "

Một vài tuần trước cửa hàng chúng tôi đưa littleBits cho tới RISD ( trường xây đắp Rhode Island ) và chuyển chúng cho 1 vài nhà thiết kế không có kinh nghiệm gì cùng với kĩ thuật chỉ cách bìa, gỗ với giấy -- và bảo với bọn họ rằng " Hãy làm cái gi đó. "

31. As near as we can tell, it had nothing whatsoever to vị with that solar eclipse, but by then my grandmother had already gone lớn her grave thinking it was her fault.

Tôi khá chắn chắn rằng, nhật thực toàn phần hoàn toàn không liên quan ở đây, mà lại lúc đó, bà nội tôi sẽ mất mà cứ mãi dằn vặt lòng bà.

32. The single most important principle that should govern every home is to lớn practice the Golden Rule—the Lord’s admonition that “all things whatsoever ye would that men should bởi to you, vày ye even so khổng lồ them” (Matthew 7:12).

qui định giản dị quan trọng nhất cần được chi phối mỗi mái ấm gia đình là thực hành thực tế Luật Khuôn rubi Thước Ngọc—lời dạy dỗ của Chúa rằng “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi mong mỏi người ta tạo cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ” (Ma Thi Ơ 7:12).

33. But before you go out and order French fries , the preferred way of eating this most consumed of all vegetables in the US , consider this : the research was done with purple potatoes cooked in the microwave oven , with no oil or fat whatsoever .

mà lại trước khi bạn ra quanh đó và hotline món khoai tây rán giòn , giải pháp được yêu quý nhiều nhất lúc tiêu thụ món này sinh hoạt Hoa Kỳ , hãy suy xét điều này : phân tích đã được triển khai với khoai tây tím nấu nướng chín vào lò ktktdl.edu.vn sóng , không thực hiện chút dầu mỡ nào .

34. 14 For behold, they would break out in great numbers, và would fight with stones, và with clubs, or whatsoever thing they could get into their hands, insomuch that we did slay upwards of two thousand of them after they had surrendered themselves prisoners of war.

14 vì này chúng nổi loàn từng đám đông, và sử dụng đá và gậy gộc, hay bất cứ vật gì chúng rất có thể xử dụng được, để đánh lại, cho đỗi chúng tôi phải giết bị tiêu diệt trên hai ngàn con người trong lũ chúng kể từ lúc chúng đầu hàng có tác dụng tù binh.

35. 11 and it came to pass that we did gather together whatsoever things we should carry into the wilderness, và all the remainder of our proktktdl.edu.vnsions which the Lord had given unto us; & we did take aseed of every kind that we might carry into the wilderness.

11 với chuyện rằng, cửa hàng chúng tôi thu góp toàn bộ những trang bị gì cửa hàng chúng tôi cần phải đưa theo vào vùng hoang dã, cùng tất cả những lương thực còn lại mà Chúa đã ban cho cái đó tôi; shop chúng tôi còn lấy theo số đông hạt giống đủ một số loại mà chúng tôi có thể sở hữu theo được vào vùng hoang dã.

36. (Laughter) and I"m not a doctor, but I reassured her that it was very, very unlikely that this would happen, but if she felt more comfortable, she could be không lấy phí to use latex gloves when she was on the computer, và there would be no harm whatsoever in that.

Xem thêm: Chữ Nhàn Trong Bài Thơ Được Hiểu Như Thế Nào, Từ Chữ Nhàn, Bàn Về Quan Niệm Sống Nhàn Hiện Nay

(Tiếng cười) và tôi ko phải là 1 bác sĩ, nhưng tôi sẽ trấn an cô ấy rằng đó là vấn đề rất, rất cực nhọc xảy ra, dẫu vậy nếu cô ấy ao ước cảm thấy thoải mái hơn, cô ấy có thể tự do áp dụng găng tay cao su đặc khi cô ấy sử dụng máy tính, và điều này sẽ ko gây bất kể tác hại nào.